Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 + Hoạt động 1: Học sinh biết ®­îc khái niệm tệp tin trong máy tính.

 + Hoạt động 2: Học sinh biết ®­îc khái niệm thư mục trong máy tính

- HS hiểu:

 + Hoạt động 1: Học sinh hiểu được vai trò của việc tổ chức và quản lý tệp tin trong máy tính.

 + Hoạt động 2: Học sinh hiểu được vai trò của việc tổ chức và quản lý thư mục trong máy tính.

1.2 Kỷ năng

 - Học sinh thực hiện được: Trình bày ý kiến của mình và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.

 - Học sinh thực hiện thành thạo được: Trình bày ý kiến của mình và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.

1.3 Thái độ

- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.

- Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Tìm hiểu về Tệp tin.

- Tìm hiểu về Thư mục

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 585Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11– Tiết : 22
Ngày dạy: /10/2014
Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	+ Hoạt động 1: Học sinh biết ®­îc khái niệm tệp tin trong máy tính.
	 + Hoạt động 2: Học sinh biết ®­îc khái niệm thư mục trong máy tính
- HS hiểu:	
 	+ Hoạt động 1: Học sinh hiểu được vai trò của việc tổ chức và quản lý tệp tin trong máy tính.
	+ Hoạt động 2: Học sinh hiểu được vai trò của việc tổ chức và quản lý thư mục trong máy tính.
1.2 Kỷ năng
	- Học sinh thực hiện được: Trình bày ý kiến của mình và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.
	- Học sinh thực hiện thành thạo được: Trình bày ý kiến của mình và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập.
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Tìm hiểu về Tệp tin.
- Tìm hiểu về Thư mục
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
Câu hỏi
Câu 1 : Hệ điều hành là gì ? (4đ)
Câu 2: Hãy nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành?(6đ)
Đáp án
Câu 1: HÖ ®iÒu hµnh lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Vµ ®­îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh.
Câu 2: 
- §iÒu khiÓn phÇn cøng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh.
- Cung cÊp giao diÖn cho ng­êi dïng.
- HÖ ®iÒu hµnh tæ chøc vµ qu¶n lÝ th«ng tin trong m¸y tÝnh.
4.3 Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Gv đặt vấn đề : Ở tiết trước ta đã biết HĐH tổ chức các thông tin trên máy tính. Vậy các thông tin trong máy tính được tổ chức như thế nào? => Vào bài mới 
Hoạt động 1: Tệp tin 15p
GV: ThuyÕt tr×nh vµ treo bảng phụ vÝ dô h×nh ¶nh vÒ c©y th­ môc cho häc sinh quan s¸t.
GV: Giíi thiÖu chi tiÕt c¸c æ ®Üa, th­ môc vµ tÖp.
à TÖp ®ãng vai trß nh­ lµ ®¬n vÞ l­u tr÷ th«ng tin c¬ b¶n ®­îc hÖ ®iÒu hµnh qu¶n lý.
? Theo em, TÖp tin cã thÓ chøa ®­îc nhiÒu d÷ liÖu hay kh«ng?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
GV: TÖp tin cã thÓ rÊt nhá, chØ chøa mét vµi ký tù hoÆc cã thÓ rÊt lín, chøa néi dung c¶ mét quyÓn s¸ch dµy.
GV: Cã thÓ lÊy VD trong thùc tÕ h×nh ¶nh tÖp tin: QuyÓn s¸ch, c«ng v¨n, giÊy tê, video clip nh¹c..
GV: Tªn tÖp th­êng gåm 2 phÇn: PhÇn tªn vµ phÇn më réng, hai phÇn nµy ng¨n c¸ch bëi dÊu chÊm. 
GV: Đưa ra mét sè tÖp tin (nh­ h×nh SGK) làm ví dụ minh họa.
Hs: Quan sát ví dụ giáo viên đưa ra để hiểu bài.
1. TÖp tin
- TÖp tin lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n ®Ó l­u tr÷ th«ng tin trªn thiÕt bÞ l­u tr÷.
- C¸c tÖp cã thÓ lµ: TÖp h×nh ¶nh, tÖp v¨n b¶n, tÖp ©m thanh, c¸c ch­¬ng tr×nh
Hoạt động 2: Thư mục 15 p
GV: LÊy h×nh ¶nh th­ viÖn ®Ó minh ho¹ cho th­ môc.
GV: C¸c tÖp ®­îc tæ chøc, qu¶n lý d­íi d¹ng c©y th­ môc.
GV: Mçi tÖp ®­îc ®Æt trong mét th­ môc, mçi th­ môc cã thÓ chøa nhiÒu tÖp hoÆc chøa c¸c th­ môc con.
GV: L­u ý cho HS c¸ch ®Æt tªn tÖp, tªn th­ môc.
GV: LÊy ph¶n VD vÒ c¸ch ®Æt tªn trïng nhau.
2. Th­ môc:
- Th­ môc dïng ®Ó qu¶n lý c¸c tÖp tin.
- Th­ môc ë ngoµi cïng gäi lµ Th­ môc gèc.
- Trong mçi th­ môc cã c¸c th­ môc con.
- Th­ môc chøa c¸c th­ môc con gäi lµ th­ môc mÑ.
- Trong mét th­ môc cã thÓ chøa c¶ tÖp vµ th­ môc con.
* Chó ý
- C¸c tÖp tin trong cïng 1 th­ môc ph¶i cã tªn kh¸c nhau.
- C¸c th­ môc con trong cïng mét th­ môc mÑ ph¶i cã tªn kh¸c nhau.
4.4 Tổng kết
+ Giáo viên cho học sinh nêu lại:
- Tệp tin là gì? Thư mục là gì?
- Khi đặt tên tệp, trên thư mục cần chú ý điểm nào? 
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Xem lại kiến thức đã học của cả bài này. Học thuộc kiến thức cho ghi vỡ. 
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem bài “ Tổ chức thông tin trên máy tính (tt)” và trả lời câu hỏi sau:
 + Các thao tác chính với tệp và thư mục	
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc