Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Làm quen với hệ thống quản lý tập tin trong hệ điều hành Windows XP. Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các tệp tin. Thành thục thao tác tạo tệp tin, sao chép, di chuyển,

2. Kỹ năng : Thac tác chính xác, đúng kỹ thuật.

3. Thái độ : Nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy phòng máy và yêu cầu của giáo viên.

II. CHUẨN BỊ:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

 Đồ dùng dạy học, giáo án, phòng máy thực hành.

2.Chuẩn bị của học sinh:

 - Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tình hình lớp (1)

 - Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học

2.Kiểm tra bài cũ (3)

 + Câu hỏi: Trình bày cách tạo thư mục

 + Dự kiến HS trả lời:Mở cửa sổ cần tạo, nháy phải chuột chọn New, chọn Folder, nhập tên thư mục, nhấn enter

3.Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 568Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16	Soạn ngày: 26/11/2011
Tiết: 31	Giáo án lí thuyết.
Baøi thöïc haønh 4: 
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc : Laøm quen vôùi heä thoáng quaûn lyù taäp tin trong heä ñieàu haønh Windows XP. Bieát söû duïng My Computer ñeå xem noäi dung caùc teäp tin. Thaønh thuïc thao taùc taïo teäp tin, sao cheùp, di chuyeån, 
2. Kyõ naêng : Thac taùc chính xaùc, ñuùng kyõ thuaät.
3. Thaùi ñoä : Nghieâm tuùc hoïc taäp, chaáp haønh toát noäi quy phoøng maùy vaø yeâu caàu cuûa giaùo vieân. 
II. CHUAÅN BÒ: 
1.Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
	Ñoà duøng daïy hoïc, giaùo aùn, phoøng maùy thöïc haønh.
2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
	- Ñoà duøng hoïc taäp, taäp vôû, buùt, taøi lieäu tham khaûo.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1.OÅn ñònh tình hình lôùp (1’)
	- Kieåm tra sæ soá, neà neáp lôùp hoïc
2.Kieåm tra baøi cuõ (3’) 
	+ Caâu hoûi: Trình baøy caùch taïo thö muïc
	+ Döï kieán HS traû lôøi:Môû cöûa soå caàn taïo, nhaùy phaûi chuoät choïn New, choïn Folder, nhaäp teân thö muïc, nhaán enter
3.Giaûng baøi môùi: 
* Giôùi thieäu baøi (1’)
N
goaøi lyù thuyeát ñaõ hoïc, chuùng ta cuøng thöïc haønh ñeå cuûng coá nhöõng tính naêng thao taùc treân maùy ñeå vaän duïng vaøo baøi hoïc.
* Tieán trình baøi daïy
Thôøi
Gian
Hoaït Ñoäng cuûa Giaùo Vieân
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Noäi Dung
8’
7’
10’
10’
HÑ1.Ñoåi teân teäp tin:
GV nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc ñoåi teân teäp tin.
Gv yeâu caàu HS cho bieát caùc böôùc ñoåi teân 
GV goïi HS nhaän xeùt
GV hoaøn chænh laïi caùc böôùc thöïc hieän.
HÑ2.Xoùa teäp tin:
GV nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc xoùa teäp tin.
Gv yeâu caàu HS cho bieát caùc böôùc xoùa teäp 
GV goïi HS nhaän xeùt
GV hoaøn chænh laïi caùc böôùc thöïc hieän.
HÑ3.Sao cheùp teäp tin:
GV nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc sao cheùp teäp tin.
Gv yeâu caàu HS cho bieát caùc böôùc sao cheùp
GV goïi HS nhaän xeùt
GV hoaøn chænh laïi caùc böôùc thöïc hieän.
HÑ4.Di chuyeån teäp tin:
GV nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc di chuyeån teäp tin.
Gv yeâu caàu HS cho bieát caùc böôùc di chuyeån
GV goïi HS nhaän xeùt
GV hoaøn chænh laïi caùc böôùc thöïc hieän.
- Hoïc sinh laéng nghe
- HS traû lôøi
HS quan saùt vaø theo doõi.
Hoïc sinh traû lôøi. 
HS neâu yù kieán khaùc
HS theo doõi
Caùc nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy 
- HS trình baøy yù kieán, boå sung.
- HS traû lôøi, boå sung yù kieán.
HS Phaùt bieåu
 1. Ñoåi teân: 
 Böôùc 1: Nhaùy phaûi chuoät vaøo teân taäp tin, xuaát hieän baûng choïn.
 Böôùc 2: Di chuyeån chuoät ñeán muïc Rename, Click vaøo.
 Böôùc 3: Goõ teân môùi, nhaán ENTER.
 2) Xoùa taäp tin:
 Böôùc 1: Click chuoät choïn taäp tin caàn xoùa.
 Böôùc 2: Nhaán phím Delete.
3. Sao cheùo teäp tin:
 Böôùc 1: Click chuoät vaøo teäp caàn sao cheùp
Böôùc 2: Nhaùy Edit, choïn Copy
Böôùc 3: Chuyeån ñeán thö muïc chöùa teäp caàn sao cheùp
Böôùc 4: Nhaùy Edit, choïn Paste.
4. Di chuyeån teäp sang thö muïc khaùc :
Böôùc 1: Click chuoät vaøo teäp caàn sao cheùp
Böôùc 2: Nhaùy Edit, choïn Copy
Böôùc 3: Chuyeån ñeán thö muïc chöùa teäp caàn sao cheùp
Böôùc 4: Nhaùy Edit, choïn Paste.
4’
HÑ5. Cuûng Coá
- Löu yù hoïc sinh caùc thao taùc cô baûn. Yeâu caàu HS thöïc hieän caùc thao taùc ñaõ neâu trong baøi hoïc.
- HS: Theo doõi, ghi nhôù thöïc hieän yeâu caàu cuûa giaùo vieân.
4.Daën doø hoïc sinh chuaån bò tieát hoïc tieáp theo: (1’)
	- Chuaån bò tieát hoïc sau: Caùc thao taùc vôùi teäp tin ? (tt) 
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú.doc