Giáo án Toán học - Tuần 11 - Tiết 21: Kiểm tra

I.MỤC TIÊU:

- Đánh giá kiến thức và kỹ năng của HS về các phép tính đơn thức, đa thức, những hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử

- Từ đó có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy

- - Phát triển cho HS các năng lực:NL tính toán,NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL sử dụng ngôn ngữ,

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 15/04/2019 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học - Tuần 11 - Tiết 21: Kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a, BTVN 75 -83(cßn l¹i)/tr33
- ChuÈn bÞ cho tiÕt sau kiĨm tra 45 phĩt .
Lưu ý khi sử dụng giáo án: 
Ngµy....th¸ng.....n¨m 2015
TuÇn 10- Tỉ tr­ëng ký
Tuần 11	Tiết 21 : KIỂM TRA
Ngày soạn : 29/10/2015.Ngày dạy : 2/11/2015
I.MỤC TIÊU:
Đánh giá kiến thức và kỹ năng của HS về các phép tính đơn thức, đa thức, những hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử
Từ đó có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy
- Phát triển cho HS các năng lực :NL tính tốn,NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo, NL sử dụng ngơn ngữ, 
II .CHUẨN BỊ : Đề kiểm tra đánh máy phô tô cho HS
III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
 Cấp độ nhận 
 thức
Nội	 dung 
kiến thức
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Tổng
VD thấp
VD cao
Nhân đa thức
 Nhận biết kết quả phép nhân đơn giản
Câu :1
Số điểm:0,25
Số điểm 0,25 = 2,5%
Hằng đẳng thức đáng nhớ
Thuộc, nhân biết được các hằng đẳng thức
Áp dụng làm bài tốn rút gọn
Chứng minh giá trị đa thức luơn dương 
Câu :2 và 5
Số
điểm:1,25
Bài :3 
Số điểm:2,5
Bài :4
Số điểm:1
Số điểm 4,75=47,5%
Phân tích đa thức thành nhân tử
Biết đặt NTC, nhĩm
Biết phối hợp các phương pháp ,AD tìm x
Bài :1a,b
Số điểm:2
Bài:1c,bài 2
Số điểm:2,5
Số điểm 
4,5= 45%
Chia đa thức
Nhận biết kết quả phép chia đơn giản
Thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức
Câu :3
Số điểm:0,25
Câu :4
Số điểm:0,25
Số điểm
0,5=5%
Tổng
Số điểm
1,75=17,5%
Số điểm
2,25=22,5%
Số điểm
5=50%
Số điểm
1=10%
Số điểm
10=100%
Đề 1û
A.TRẮC NHGIỆM KHÁCH QUAN( 2 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn các chữ cái A, B, C, D đứng trước mỗi đáp án
Câu 1. Kết quả tính 2x(x2 – 1) là
A. 2x3 + 1
B. 2x3 – 2x
 C. 2x3 -1
 D. 2x3 + 2x
Câu 2. Giá trị của đa thức : x2 – 2x + 1 tại x = 2 là 
A. 2
B. -2
C. 0
D.4
Câu 3. 7x2y3z : 8xy4z =
A. xy 
B. xyz 
C. xy
D.Khơng thực hiện được
Câu 4. (3x2y3 + 4xy4 – xy) : xy =	
A. 3xy2 + 4y3 – 1	
B. 3xy2 + 4y3
C. 3xy2 + 4y3 + 1
D. Một đáp án khác
Câu 5. Điền dấu “x” vào ô thích hợp 
ĐT
Nội dung
Đúng
Sai
1
x2 + 6x + 9 = (x + 3)2
2
a2 – b2 = (a – b)2
3
-16x + 32 = -16(x + 2)
4
(x2 – y2) : (x – y) = x + y
B.TỰ LUẬN(8 điểm)
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (3,5 điểm )

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_Chuong_I_Phep_nhan_va_phep_chia_cac_da_thuc.doc