Giáo án tự chọn 12 - Học kì I

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

 -Hiểu được định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

 -Hiểu được cách xác định sự đồng biến , nghịch biến của một hàm số.

2. Về kĩ năng:

 -Biết cách xác định một hàm số đồng biến hay nghịch biến.

 -Vận dụng thành thạo qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.

3. Về thái độ:

 -Biết nhận xét, đánh giá bài làm của mình.

 -Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức mới. có tinh thần tốt trong học tập.

II.Trọng tâm:Xác định được tính đơn điệu của hàm số.

III.Chuẩn bị:

 +Giáo viên: Chuẩn bị bi tập, tình huống khi giải

 

doc 45 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 11/04/2019 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tự chọn 12 - Học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo nhoùm.
GV: Theo doãi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
 Baøi taäp:
Baøi 2. Cho haøm soá 
	a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 1.
	b) Xaùc ñònh m ñeå ñoà thò (Cm) cuûa haøm soá ñaõ cho tieáp xuùc truïc hoaønh taïi hai ñieåm phaân bieät.
Baøi 3. Cho haøm soá 
	a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
	b) vieát phöông trình caùc ñöôøng thaúng ñi qua O(0;0) vaø tieáp xuùc vôùi (C).
	c) Tìm taát caû caùc ñieåm treân (C) coù toïa ñoä laø soá nguyeân.
4.4 Câu hoûi, baøi taäp cuûng coá
- Nhaéc laïi sô ñoà khaûo saùt haøm soá
- Nhaéc laïi caùc chuù yù khi veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc ba, haøm soá truøng phöông, nhaát bieán
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Ñoái vôùi tieát naøy: Xem laïi baøi taäp ñaõ giaûi
Ñoái vôùi tieát sau: Chuaån bò tieáp khaûo saùt haøm soá baäc ba, truøng phöông. Nhaát bieán vaø caùc baøi toaùn lieân quan
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tieát: 13
Chuû ñeà: CAÙC BAØI TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ
Tuaàn dạy:_________	
1. Muïc tieâu: 
1. Veà kieán thöùc:
	+Cuûng coá phöông phaùp khaûo saùt haøm soá.
+Naém ñöôïc hình daïng ñoà thò cuûa cuûa haøm soá baäc ba,haøm soá truøng phöông, nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
2. Veà kó naêng: 
	+Khaûo saùt haøm soá vaø veõ thaønh thaïo ñoà thò haøm soá baäc ba,haøm truøng phöông, nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
3. Veà thaùi ñoä: 
	+Reøn luyeän tinh thaàn töï hoïc,tính caån thaän,chính xaùc trong veõ ñoà thò.
	+Chuû ñoäng tích cöïc trong vieäc giaûi toaùn ,coù tinh thaàn say meâ trong hoïc taâp.
2. Troïng taâm: Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc ba vaø truøng phöông,nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
3.Chuaån bò: 
3.1. Giaùo vieân: Tình huoáng coù theå xaûy ra khi giaûi baøi taäp.
3.2. Hoïc sinh: Oân laïi caùc kieán thöùc veà khaûo saùt haøm soá ñaõ hoïc.
4. Tieán trình:
4.1/ OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá.
4.2/ Kieåm tra mieäng: 
Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá
Ñaùp aùn: Khaûo saùt vaø veõ ñuùng 10 ñieåm
4.3. Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
Hoaït ñoäng1 : Tieán haønh giaûi baøi taäp1.
GV: Neâu caùc baøi taäp caàn giaûi
HS: Nghieân cöùu ñaà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
Hoaït ñoäng 2: Tieán haønh giaûi baøi taäp 2.
GV: Neâu caùc baøi taäp caàn giaûi
HS: Nghieân cöùu ñaà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
Baøi 1. 
	a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá: 
	b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá ñaõ cho taïi giao ñieåm A cuûa ñoà thò vôùi truïc tung.
	c) vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò song song vôùi tieáp tuyeán taïi ñieåm A.
Baøi 2. Cho haøm soá , (Cm)
	a) Xeùt tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá.
	b) CMR vôùi moïi m, tieäm caän ngang cuûa ñoà thò (Cm) cuûa haøm soá luoân ñi qua ñieåm B
	c) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (Cm) vaø ñöôøng phaân giaùc cuøa goùc phaàn tö thöù nhaát.
	d) Veõ ñoà thò cuûa haøm soá 
4.4 Câu hoûi, baøi taäp cuûng coá
- Nhaéc laïi sô ñoà khaûo saùt haøm soá
- Nhaéc laïi caùc chuù yù khi veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc ba, haøm soá truøng phöông, vaø caùc daïng toaùn lieân quan.
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Ñoái vôùi tieát naøy: Xem laïi baøi taäp ñaõ giaûi
Ñoái vôùi tieát sau: Chuaån bò tieáp khaûo saùt haøm soá baäc ba, truøng phöông vaø caùc daïng toaùn lieân quan.
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tieát: 14
Chuû ñeà: 	CAÙC BAØI TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ
Tuaàn dạy:_________
1. Muïc tieâu: 
1. Veà kieán thöùc:
	+Cuûng coá phöông phaùp khaûo saùt haøm soá.
+Naém ñöôïc hình daïng ñoà thò cuûa cuûa haøm soá baäc ba,haøm soá truøng phöông, nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
2. Veà kó naêng: 
	+Khaûo saùt haøm soá vaø veõ thaønh thaïo ñoà thò haøm soá baäc ba,haøm truøng phöông, nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
3. Veà thaùi ñoä: 
	+Reøn luyeän tinh thaàn töï hoïc,tính caån thaän,chính xaùc trong veõ ñoà thò.
	+Chuû ñoäng tích cöïc trong vieäc giaûi toaùn ,coù tinh thaàn say meâ trong hoïc taâp.
2. Troïng taâm: Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc ba vaø truøng phöông, nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
3.Chuaån bò: 
3.1. Giaùo vieân: Tình huoáng coù theå xaûy ra khi giaûi baøi taäp.
3.2. Hoïc sinh: Oân laïi caùc kieán thöùc veà khaûo saùt haøm soá ñaõ hoïc.
4. Tieán trình:
4.1/ OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá.
4.2/ Kieåm tra mieäng: Trong phaàn giaûng baøi môùi
4.3. Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
Hoaït ñoäng1 : Tieán haønh giaûi baøi taäp1.
GV: Neâu caùc baøi taäp caàn giaûi
HS: Nghieân cöùu ñaà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
Hoaït ñoäng 2: Tieán haønh giaûi baøi taäp 2.
GV: Neâu caùc baøi taäp caàn giaûi
HS: Nghieân cöùu ñaà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
Baøi 1. Cho haøm soá 
	a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
	b) Vieát phöông trình caùc ñöôøng thaúng ñi qua O(0;0) vaø tieáp xuùc vôùi (C).
	c) Tìm taát caû caùc ñieåm treân (C) coù toïa ñoä laø caùc soá nguyeân
Baøi 2 
a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá 
b) CMR giao ñieåm I cuûa hai tieäm caän cuûa (C) laø taâm ñoái xuùng cuûa (C).
c) Tìm ñieåm M treân ñoà thò cuûa haøm soá sao cho khoaûng caùch töø M ñeán tieäm caän ñöùng baèng khoaûng caùch töø M ñeán tieäm caän ngang.
4.4 Câu hoûi, baøi taäp cuûng coá
- Nhaéc laïi sô ñoà khaûo saùt haøm soá
- Nhaéc laïi caùc chuù yù khi veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc ba, haøm soá truøng phöông, , nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Ñoái vôùi tieát naøy: Xem laïi baøi taäp ñaõ giaûi
Ñoái vôùi tieát sau: Chuaån bò tieáp khaûo saùt haøm soá baäc ba, truøng phöông, nhaát bieán vaø caùc daïng toaùn lieân quan
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tiết: 15	THỂ TÍCH 
Chủ ñề: 	
 Tuaàn dạy:_______
1. Muïc tieâu: 
	1.1. Veà kieán thöùc: 
	- Biết khaùi niệm thể tích khối đña diện.
	- Biết coâng thức tính thể tích khối đña diện
	1.2. Veà kó naêng: 	
	- Tính thể tích khối lăng trụ vaø khoái choùp
	c. Veà thaùi ñoä:	
	Tö duy chính xaùc, khoa hoïc.
	Caån thaän trong tính toaùn.
2.Trọng taâm: Tính thể tích khối lăng trụ vaø khoái choùp	
3. Chuaån bò: 
	3.1. Giaùo vieân: Baûng phuï veõ hình.
	Caùc tình huoáng.
	 3.2 Hoïc sinh: Laøm baøi taäp ôû nhaø.
	OÂn laïi caùc kieán thöùc cô baûn veà theå tích, dieän tích.
4. Tieán trình:
4.1/ OÅn ñònh toå chöùc kiểm dieän : Kieåm tra só soá.
4.2/ Kieåm tra mieäng: Trong phaàn giaûng baøi môùi.
4.3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
Hoaït ñoäng 1: OÂân taäp caùc coâng thöùc veà theå tích khoái ña dieän:
GV: Goïi hoïc sinh nhaéc laïi caùc coâng thöùc tính theå tích khoái ña dieän
HS: Nhaéc laïi caùc coâng thöùc tính theå tích khoái ña dieän
GV: Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 2: Tieán haønh giaûi baøi taäp theo nhoùm.
GV: Neâu caùc baøi taäp caàn giaûi
HS: Nghieân cöùu ñaà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
 1. Theå tích khoái ña dieän 
 + Theå tích cuûa khoái choùp coù dieän tích ñaùy B vaø chieàu cao h laø .
	+ Theå tích cuûa khoái laêng truï coù dieän tích ñaùy B vaø chieàu cao h laø V = Bh.
	+ Theå tích cuûa khoái hoäp baèng tích dieän tích ñaùy vaø chieàu cao cuûa noù.
	+ Theå tích cuûa khoái hoäp chöõ nhaät baèng tích ba kích thöôùc cuûa noù. 
2. Bài tập:
Bài 1. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a. Các cạnh bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích của khối chóp đó.
4.4 Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá
- Nhaéc laïi caùc coâng thöùc tính theå tích khoái ña dieän
Baøi taäp: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân AB = AC = 5a, BC = 6a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích của khối chóp đó.
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Ñoái vôùi tieát naøy: Xem laïi baøi taäp ñaõ giaûi
Ñoái vôùi tieát sau: Giaûi caùc baøi taäp lieân quan ñeán theå tích khoái ña dieän.
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tiết: 16	THỂ TÍCH 
Chủ ñề: 	
 Tuaàn dạy:______
1. Muïc tieâu: 
	1.1. Veà kieán thöùc: 
	- Biết khaùi niệm thể tích khối đña diện.
	- Biết coâng thức tính thể tích khối đña diện
	1.2. Veà kó naêng: 	
	- Tính thể tích khối lăng trụ vaø khoái choùp
	c. Veà thaùi ñoä:	
	Tö duy chính xaùc, khoa hoïc.
	Caån thaän trong tính toaùn.
2.Trọng taâm: Tính thể tích khối lăng trụ vaø khoái choùp	
3. Chuaån bò: 
	3.1. Giaùo vieân: Baûng phuï veõ hình.
	Caùc tình huoáng.
	 3.2 Hoïc sinh: Laøm baøi taäp ôû nhaø.
	OÂn laïi caùc kieán thöùc cô baûn veà theå tích, dieän tích.
4. Tieán trình:
4.1/ OÅn ñònh toå chöùc kiểm dieän : Kieåm tra só soá.
4.2/ Kieåm tra mieäng: Trong phaàn giaûng baøi môùi.
4.3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
Tieán haønh giaûi baøi taäp theo nhoùm.
GV: Neâu caùc baøi taäp caàn giaûi
HS: Nghieân cöùu ñaà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Chia nhoùm, giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HS: Trình baøy keát quaû
GV: keát luaän
 Bài 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD.
	a) Tính thể tích MAB’C.
	b) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C)
Bài 3. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm A’B’ và B’C’. Tính tỉ số giữa thể tích D’DMN và thể tích khối hộp chữ nhật.
4.4 Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá
- Nhaéc laïi caùc coâng thöùc tính theå tích khoái ña dieän
Baøi taäp: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác ñeàu caïnh a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích của khối chóp đó.
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Ñoái vôùi tieát naøy: Xem laïi baøi taäp ñaõ giaûi
Ñoái vôùi tieát sau: OÂn taäp veà luõy thöøa
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tieát 17	LUÕY THÖØA
Tuaàn daïy: 
1. Muïc tieâu : 
1.1 Veà kieán thöùc : Bieát ñöôïc khaùi nieäm luõy thöøa vôùi soá muõ nguyeân cuûa moät soá thöïc, luõy thöøa vôùi soá muõ höõu tæ, luõy thöøa vôùi soá muõ thöïc cuûa moät soá döông.
	 Bieát caùc tính chaát cuûa luõy thöøa vôùi soá muõ nguyeân, luõy thöøa vôùi soá muõ höõu tæ, luyõ thöøa vôùi soá muõ thöïc.
1.2 Veà kyõ naêng : Bieát caùch aùp duïng caùc tính chaát cuûa luõy thöøa ñeå giaûi toaùn
1.3 Veà thaùi ñoä : Reøn luyeän tính töï giaùc luyeän taäp ñeå khaéc saâu kieán thöùc ñaê hoïc
2. Troïng taâm: aùp duïng caùc tính chaát cuûa luõy thöøa ñeå ñôn giaûn bieåu thöùc, so saùnh bieåu thöùc coù luõy thöøa.
3. Chuaån bò:
3.1 Giaùo vieân : baûng phuï.
3.2 Hoïc sinh :Chuaån bò baøi taäp
4. Tieán trình:
 4.1/ OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : Kieåm tra só soá lôùp.
 4.2/ Kieåm tra mieäng: Trong phaàn giaûng baøi môùi 
 4.3/ Baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
Hoaït ñoäng 1: Giaûi baøi taäp 1
GV: Goïi hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc hoïc ôû baøi luõy thöøa.
HS: thöïc hieän yeâu caàu cuûa giaùo vieân.
GV: Neâu baøi taäp caàn giaûi.
HS: Nghieân cöùu ñeà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Goïi hoïc sinh leân baûng giaûi
HS: Leân baûng giaûi baøi taäp.
GV: Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 2,3
GV: Neâu baøi taäp caàn giaûi.
HS: Nghieân cöùu ñeà baøi tìm höôùng giaûi.
GV: Chia nhoùm giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.
HS: Cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû.
GV: Nhaän xeùt, chính xaùc hoùa keát quaû.
Baøi 1: Tính
Ñaùp soá:
24
121
-1
150
Baøi 2: Cho a, b laø caùc soá döông. Haõy vieát ruùt goïn bieåu thöùc sau döôùi daïng luõy thöøa
Baøi 3: Tính
4.4 Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá.
Caâu hoûi: Neâu tính chaát cuûa luõy thöøa vôùi soá muõ thöïc.
Cho a, b > 0 ta coù
Ñaùp aùn
1.
2. 
3. 
4. 
Neáu a > 1 thì 
 Neáu a < 1thì 
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc
Ñoái vôùi tieát naøy: OÂn laïi caùc daïng baøi taäp ñaõ hoïc.
Ñoái vôùi tieát sau: Tieáp tuïc oân taäp veà luõy thöøa.
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tieát 18	LUÕY THÖØA
Tuaàn daïy: 
1. Muïc tieâu : 
1.1 Veà kieán thöùc : Bieát ñöôïc khaùi nieäm luõy thöøa vôùi soá muõ nguyeân cuûa moät soá thöïc, luõy thöøa vôùi soá muõ höõu tæ, luõy thöøa vôùi soá muõ thöïc cuûa moät soá döông.
	 Bieát caùc tính chaát cuûa luõy thöøa vôùi soá muõ nguyeân, luõy thöøa vôùi soá muõ höõu tæ, luyõ thöøa vôùi soá muõ thöïc.
1.2 Veà kyõ naêng : Bieát caùch aùp duïng caùc tính chaát cuûa luõy thöøa ñeå giaûi toaùn
1.3 Veà thaùi ñoä : Reøn luyeän tính töï giaùc luyeän taäp ñeå khaéc saâu kieán thöùc ñaê hoïc
2. Troïng taâm: aùp duïng caùc tính chaát cuûa luõy thöøa ñeå ñôn giaûn bieåu thöùc, so saùnh bieåu thöùc coù luõy thöøa.
3. Chuaån bò:
3.1 Giaùo vieân : baûng phuï.
3.2 Hoïc sinh :Chuaån bò baøi taäp
4. Tieán trình:
 4.1/ OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : Kieåm tra só soá lôùp.
 4.2/ Kieåm tra mieäng: Trong phaàn giaûng baøi môùi 
 4.3/ Baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh
Noäi dung baøi hoïc
Hoaït ñoäng 1: Giaûi baøi taäp 1
GV: Goïi hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc hoïc ôû baøi luõy thöøa.
HS: thöïc hieän yeâu caàu cuûa giaùo vieân.
GV: Neâu baøi taäp caàn giaûi.
HS: Nghieân cöùu ñeà baøi tìm höôùng giaûi
GV: Goïi hoïc sinh leân baûng giaûi
HS: Leân baûng giaûi baøi taäp.
GV: Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi taäp 2
GV: Neâu baøi taäp caàn giaûi.
HS: Nghieân cöùu ñeà baøi tìm höôùng giaûi.
GV: Chia nhoùm giao nhieäm vuï.
HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
GV: Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.
HS: Cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû.
GV: Nhaän xeùt, chính xaùc hoùa keát quaû.
Baøi 1: So saùnh caùc soá sau:
Ñaùp soá:
Baøi 2: Ruùt goïn bieåu thöùc sau:
Baøi 3: Ruùt goïn bieåu thöùc sau:
4.4 Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá:
Caâu hoûi: Nhaéc laïi tính chaát cuûa caên baäc n
Ñaùp aùn: 
Tính chaát caên baäc n :
4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc:
Ñoái vôùi tieát naøy: OÂn laïi kieán thöùc veà luõy thöøa vaø caùc daïng toaùn thöôøng gaëp.
Ñoái vôùi tieát sau: Chuaån bò phaàn theå tích khoái ña dieän.
5. Ruùt kinh nghieäm:
Noäi dung:	
Phöông phaùp:	
Ñoà duøng-Thieát bò	
Tiết: 19 	THỂ TÍCH 
 Tuần dạy:
1. Mục tiêu: 
	1.1. Về kiến thức: 
	- Biết khái niệm thể tích khối đđa diện.
	- Biết công thức tính thể tích khối đđa diện
	1.2. Về kĩ năng: 	
	- Tính thể tích khối lăng trụ và khối chóp
	c. Về thái độ:	
	Tư duy chính xác, khoa học.
	Cẩn thận trong tính toán.
2.Trọng tâm: Tính thể tích khối lăng trụ và khối chóp	
3. Chuẩn bị: 
	3.1. Giáo viên: Bảng phụ vẽ hình.
	Các tình huống.
	 3.2 Học sinh: Làm bài tập ở nhà.
	Ôn lại các kiến thức cơ bản về thể tích, diện tích.
4. Tiến trình:
4.1/ Ổn định tổ chức kiểm diện : Kiểm tra sĩ số.
4.2/ Kiểm tra miệng: Trong phần giảng bài mới.
4.3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Ôn tập các công thức về thể tích khối đa diện:
GV: Gọi học sinh nhắc lại các công thức tính thể tích khối đa diện
HS: Nhắc lại các công thức tính thể tích khối đa diện
GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh
Hoạt động 2: Tiến hành giải bài tập theo nhóm.
GV: Nêu các bài tập cần giải
HS: Nghiên cứu đầ bài tìm hướng giải
GV: Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
HS: Hoạt động theo nhóm.
GV: Theo dõi hoạt động của học sinh
HS: Trình bày kết quả
GV: kết luận
Hoạt động 3
Hoạt động 2: Tiến hành giải bài tập theo nhóm.
GV: Nêu các bài tập cần giải
HS: Nghiên cứu đầ bài tìm hướng giải
GV: Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
HS: Hoạt động theo nhóm.
GV: Theo dõi hoạt động của học sinh
HS: Trình bày kết quả
GV: kết luận
 1. Thể tích khối đa diện 
 + Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là .
	+ Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là V = Bh.
	+ Thể tích của khối hộp bằng tích diện tích đáy và chiều cao của nó.
	+ Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó. 
2. Bài tập:
Bài 1. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = 2a. SA ^ (ABC), góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABC
Bài 2:Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, SA ^ (ABC), góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABC
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
- Nhắc lại các công thức tính thể tích khối đa diện
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
Đối với tiết này: Xem lại bài tập đã giải
Đối với tiết sau: Giải các bài tập liên quan đến thể tích khối đa diện.
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung:	
Phương pháp:	
Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học	 
 Tiết: 20 	THỂ TÍCH (tt)
 Tuần dạy:.
1. Mục tiêu: 
	1.1. Về kiến thức: 
	- Biết khái niệm thể tích khối đđa diện.
	- Biết công thức tính thể tích khối đđa diện
	1.2. Về kĩ năng: 	
	- Tính thể tích khối lăng trụ và khối chóp
	c. Về thái độ:	
	Tư duy chính xác, khoa học.
	Cẩn thận trong tính toán.
2.Trọng tâm: Tính thể tích khối lăng trụ và khối chóp	
3. Chuẩn bị: 
	3.1. Giáo viên: Bảng phụ vẽ hình.
	Các tình huống.
	 3.2 Học sinh: Làm bài tập ở nhà.
	Ôn lại các kiến thức cơ bản về thể tích, diện tích.
4. Tiến trình:
4.1/ Ổn định tổ chức kiểm diện : Kiểm tra sĩ số.
4.2/ Kiểm tra miệng: Trong phần giảng bài mới.
4.3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1.
Tiến hành giải bài tập theo nhóm.
GV: Nêu các bài tập cần giải
HS: Nghiên cứu đề bài tìm hướng giải
GV: Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
HS: Hoạt động theo nhóm.
GV: Theo dõi hoạt động của học sinh
HS: Trình bày kết quả
GV: kết luận
Hoạt động 2.
Tiến hành giải bài tập theo nhóm.
GV: Nêu các bài tập cần giải
HS: Nghiên cứu đề bài tìm hướng giải
GV: Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
HS: Hoạt động theo nhóm.
GV: Theo dõi hoạt động của học sinh
HS: Trình bày kết quả
GV: kết luận
 Bài 1: 
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng a, góc giữa mặt bên và đáy bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABC
Bài 2:
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
- Nhắc lại các công thức tính thể tích khối đa diện
Bài tập: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích của khối chóp đó.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
Đối với tiết này: Xem lại bài tập đã giải
Đối với tiết sau: Ôn tập về Logarit
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung:	
Phương pháp:	
Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học	 
Tiết: 	21	LÔGARIT
Tuần dạy:
	1.Mục tiêu:
	1) Về kiến thức :
	- Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a1) của một số dương
	- Biết các tính chất của logarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, qui tắc tính lôgarit, đổi cơ số lôgarit)
	- Biết các khái niệm lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên
	2) Về kỹ năng:
	- Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản
	- Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit
	3) Về thái độ:
	- Tích cực tham gia vào bài học có tinh thần hợp tác
	- Biết qui lạ về quen. Rèn luyện tư duy lôgic
2.Trọng tâm: Định nghĩa lôgarit cơ số a (a > 0, a1) của một số dương, các tính chất của lôgatit. Loogarit thập phân, số e, loogarit tự nhiên.
3. Chuẩn bị :
	GV: Bài tập
	HS :Chẩn bị bài ở nhà.
4.Tiến trình bài học:
Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số lớp, vệ sinh lớp.
Kiểm tra miệng: Trong phần giảng bài mới.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Giải bài tập 1
GV: Nêu các bài tập cần giải.
HS: Nghiên cứu đề bài, tìm hướng giải.
GV: Theo dõi hoạt động của học sinh
HS: Trình bày bài giải.
GV: Nhận xét, cho điểm.
Hoạt động 2: Bài tập 2,3
GV: Nêu bài tập cần giải.
HS: Tìm hiểu các bài tập
GV: Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
HS: Hoạt động theo nhóm.
GV: Theo dõi hoạt động của học sinh.
HS: trình bày kết quả.
GV: Nhận xét.
Bài tập 1: Tính 
Bài 2: cho = a. Tính 
Bài 3: cho . Chứng minh ab + 5(a – b) = 1
Câu hỏi, bài tập củng cố.
Cho Tính
 Đáp án: 
Hướng dẫn học sinh tự học.
 + Đối với tiết này: Ôn lại các bài tập đã học.
 + Đối với tiết sau: Chuẩn bị tiết về lôgarit
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung:	
Phương pháp:	
Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học	 
Tiết: 	22	LÔGARIT
Tuần dạy:
	1.Mục tiêu:
	1) Về kiến thức :
	- Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a1) của một số dương
	- Biết các tính chất của logarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, qui tắc tính lôgarit, đổi cơ số lôgarit)
	- Biết các khái niệm lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên
	2) Về kỹ năng:
	- Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản
	- Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit
	3) Về thái độ:
	- Tích cực tham gia vào bài học có tinh thần hợp tác
	- Biết qui lạ về quen. Rèn luyện tư duy lôgic
2.Trọng tâm: Định nghĩa lôgarit cơ số a (a > 0, a1) của một số dương, các tính chất của lôgatit. Loogarit thập phân, số e, loogarit tự nhiên.
3. Chuẩn bị :
	GV: Bài tập
	HS :Chẩn bị bài ở nhà.
4.Tiến trình bài học:
Ổn định tổ chức và kiểm di

Tài liệu đính kèm:

  • docTC-12-HKI_2014-2015.doc