Giáo án Tuần 17 - Khối 5

Tiết 2: TẬP ĐỌC

 NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

I. Mục tiêu:

-Biết đọc diễn cảm bài văn.

-Hiểu ý nghĩa bài văn : ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng , làm thay đổi cuộc sống của cả thôn. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

-GDMT: Liên hệ về thành tích của ông Phàn Phù Lìn đã nêu tấm gương sáng về bảo vệ dòng nước thiên nhiên và trồng cây gây rừng để giữ gìn môi trường sống tốt đẹp.

II. Chuaån bò:

+ GV: Tranh minh họa bài đọc.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 33 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 17 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oán về TSPT, dạng toán 3.
-GV nêu bài toán, hướng dẫn tóm tắt.
-Giúp hs xác định các bước giải:
Tìm số tiền vốn đầu tư của cửa hàng:
 18 x 100 : 12 = 150 (triệu đồng)
-Cho hs làm bài rồi chữa bài, GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
12p
-HS đọc yc bt 2.
-Hs nêu cách tìm một số biết một số phần trăm của số đó.
-HS làm bài cá nhân vào vở btcc.
-Nhận xét, sửa bài.
-Hs đọc lại bài giải.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung nội dung vừa luyện tập.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
2p
-Lắng nghe.
 -------------------------------------------
Tiết 4: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
****************************************************
 Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2016
Tieát 1: TAÄP ÑOÏC	
CA DAO VEÀ LAO ÑOÄNG SAÛN XUAÁT
I. Muïc tieâu:
 -Ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát. 
 -Hiểu ý nghĩa của các bài ca dao : Lao động vất vả trên ruộng đồng của người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
 -Thuộc lòng 2-3 bài ca dao.
 -Giáo dục: yêu lao động, biết giá trị của lao động và các sản phẩm do lao động mà có.
II. Chuaån bò: 
GV: Giaáy khoå to viết câu ca dao hướng dẫn luyện độc. 
III . Caùc hoaït ñoäng :
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: “Ngu Coâng xaõ Trònh Töôøng ”
- GV nhaän xeùt 
4p
- 2 Hoïc sinh đọc và TLCH
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
* Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc 
- Yeâu caàu hstieáp noái nhau ñoïc trôn töøng ñoaïn. 
- Söûa loãi ñoïc cho hoïc sinh. 
Ÿ Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm toaøn baøi
10’
- Hoaït ñoäng lôùp 
- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc töø, caâu 
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi
- GV neâu caâu hoûi :
+ Tìm nhöõng hình aûnh noùi leân noãi vaát vaû, lo laéng cuûa ngöôøi noâng daân trong saûn xuaát ?
+ Nhöõng caâu naøo theå hieän tinh thaàn laïc quan cuûa ngöôøi noâng daân ?
+ Tìm nhöõng caâu öùng vôùi moãi noäi dung ( a, b , c )
- GV yeâu caàu HS ruùt noäi dung baøi vaên 
-Giáo dục: yêu lao động, biết giá trị của lao động và các sản phẩm do lao động mà có.
12’
+Caøy ñoàng buoåi tröa, moà hoâi ruoäng caøy, böng baùt côm ñaày, deûo thôm,
+ Söï lo laéng :  troâng nhieàu beà : .
+ Coâng leânh chaúng quaûn laâu ñaâu, ngaøy nay nöôùc baïc, ngaøy sau côm 
a)“Ai ôi .. baáy nhieâu “
b)“Troâng cho . taám loøng “
-Ca ngôïi vaát vaû, khoù nhoïc treân ñoàng ruoäng cuûa ngöôøi noâng daân vaø khuyeân moïi ngöôøi chăm lo sản xuất.
* Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn caûm 
-GV höôùng daãn HS caû lôùp luyeän ñoïc dieãn caû(Đ2)
- Yeâu caàu hsñoïc dieãn caûm ñoaïn thö theo caëp 
- GV theo doõi , uoán naén 
-GV nhaän xeùt
5’
- Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân 
- 2, 3 hoïc sinh 
- Nhaän xeùt caùch ñoïc 
- 4, 5 hoïc sinh thi ñoïc dieãn caûm 
- HS nhaän xeùt caùch ñoïc cuûa baïn 
* Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn HS hoïc thuoäc loøng 
5’
-HS nhaåm hoïc thuoäc caâu vaên.
* Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông	
1’
- Hoaït ñoäng lôùp 
5. Toång keát - daën doø: 
- Chuaån bò: “ôn taäp ( Tieát 1)”
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
1’
-------------------------------------------------
Tiết 2 : TOÁN 
 GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI	
 I.Muïc tieâu:
 -Bước đầu biết dùng máy tính bỏ túi để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân.
 -Bài tập cần làm: Bài1 (Giảm tải: Bài2, Bài3).
 -Giáo dục HS việc bảo quản và giữ gìn máy tính bỏ túi.
II. Chuaån bò: 
+ GV:	Phaán maøu, tranh maùy tính
+ HS: Moãi nhoùm chæ chuaån bò 2 maùy tính boû tuùi.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Oån ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Luyeän taäp chung.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi 2, 3/ 80
- Lôùp nhaän xeùt.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh laøm quen vôùi vieäc söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia.
Giaùo vieân yeâu caàu hs thöïc hieän theo nhoùm.
- Treân maùy tính coù nhöõng boä phaän naøo?
Em thaáy ghi gì treân caùc nuùt?
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính.
Giaùo vieân neâu: 25,3 + 7,09
Löu yù hoïc sinh aán daáu “.” (thay cho daáu phaåy).
Yeâu caàu hoïc sinh töï neâu ví duï:
6% HS khaù lôùp 5A + 15% HS gioûi lôùp 5A
15p
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
-Caùc nhoùm quan saùt maùy tính.
Neâu nhöõng boä phaän treân maùy tính.
Nhoùm tröôûng chæ töøng boä phaän cho baïn quan saùt.
Neâu coâng duïng cuûa töøng nuùt.
Neâu boä phaän môû maùy ON – Taét maùy OFF
-1 hoïc sinh thöïc hieän.
Caû lôùp quan saùt.
Hoïc sinh laàn löôït neâu ví duï ôû pheùp tröø, pheùp nhaân, pheùp chia.
Hoïc sinh thöïc hieän ví duï cuûa baïn.
Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taïp vaø thöû laïi baèng maùy tính.
* Baøi 1:
Cho hs thực hành trên máy tính theo nhóm.
HS báo cáo kết quả thực hiện, đối chiếu với kết quả tính trên giấy nháp.
GV nhận xét, chốt ý.
*	Baøi 2, 3: (Không làm)
Hướng dẫn nhận biết kết quả.
15p
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.
- Hoïc sinh ñoïc ñeà. Hoïc sinh thöïc hieän. 
Kieåm tra laïi keát quaû baèng maùy tính.
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm.
- Chuyeån caùc phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân.
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm 
HS trình baøy, Hoïc sinh söûa baøi.
- Moãi nhoùm cöû 1 ñaïi dieän leân baûng khoanh troøn vaøo keát quaû ñuùng.
v	Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Nhaéc laïi kieán thöùc vöøa hoïc
- Giáo dục HS việc bảo quản và giữ gìn máy tính bỏ túi.
3p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
5. Toång keát - daën doø:
Chuaån bò: “Söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå giaûi toaùn tæ soá phaàn traêm”.
Daën hoïc sinh xem tröôùc baøi ôû nhaø.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
---------------------------------------
Tiết 3: ĐẠO ĐỨC
( Cô Tuyền dạy )
---------------------------------------
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
( Cô Kiều dạy )
---------------------------------------
Tiết 5 : TAÄP LAØM VAÊN	 
OÂN TAÄP VEÀ VIEÁT ÑÔN
I.Muïc tieâu:
 -Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn (BT1). 
 -Viết được đơn xin học môn tự chọn Ngoại ngữ (hoặc Tin học) đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết 
 -Giáo dục tính thiết thực và sự cần thiết khi viết một lá đơn.
II. Chuaån bò:
+ GV: Phoâ toâ maãu ñôn xin hoïc 
+ HS: VBT Tieáng Vieät 5
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
-Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
Hoïc sinh trình baøy baøi 2
- Hoïc sinh ñoïc laïi dàn ý bài văn tả người.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: 
* Baøi 1 : 
- GV gôïi yù :
+ Ñôn vieát coù ñuùng theå thöùc khoâng ?
+ Trình baøy coù saùng taïo khoâng ?
+ Lí do, nguyeän voïng vieát coù roõ khoâng ?
- GV nhaän xeùt veà kó naêng vieát ñôn cuûa HS
7p
Hoaït ñoäng lôùp.
Hoïc sinh laàn löôït trình baøy keát quaû 
Caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung .
v	Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Giaùo vieân giuùp HS naém vöõng yeâu caàu cuûa BT
Giaùo vieân nhaän xeùt keát quaû laøm baøi cuûa hoïc sinh.
+ Nhöõng öu ñieåm chính: xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi, boá cuïc, yù dieãn ñaït.
+ Nhöõng thieáu soùt haïn cheá.
Giaùo vieân traû baøi cho töøng hoïc sinh.
Giaùo vieân höôùng daãn töøng hoïc sinh söûa loãi.
20p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
- Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
- HS laéng nghe lôøi nhaän xeùt cuûa GVâ.
-HS ñoïc nhöõng choã thaày coâ chæ loãi trong baøi.
Vieát vaøo phieáu nhöõng loãi trong baøi laøm theo töøng loaïi (loãi chính taû, töø, caâu, dieãn ñaït, yù).
Hs ñoåi baøi, ñoåi phieáu vôùi baïn ñeå soaùt loãi.
- Hoïc sinh cheùp baøi söûa loãi vaøo vôû.
v	Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp nhöõng laù ñôn hay.
Giaùo vieân ñoïc nhöõng laù ñôn hay cuûa moät soá hoïc sinh trong lôùp
Giaùo vieân höôùng daãn nhaéc nhôû HS nhaän xeùt 
5p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
Hoïc sinh chuù yù laéng nghe.
- Hoïc sinh trao ñoåi, thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caùi hay
Caû lôùp nhaän xeùt
5. Toång keát - daën doø: 
-Giáo dục tính thiết thực và sự cần thiết khi viết một lá đơn.
- Nhaän xeùt tieát hoïc. 
1p
Veà nhaø reøn ñoïc dieãn caûm.
Chuaån bò: “Traû baøi vaên taû ngöôøi ”.
*********************************************
Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016
Tieát 1 : TOAÙN 	
SÖÛ DUÏNG MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI ÑEÅ GIAÛI TOAÙN VỀ TÆ SO ÁPHAÀNTRAÊM
I. Muïc tieâu:
 -Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm. 
 -Bài tập cần làm : Bài1(dòng1,2) ; Bài2(dòng 1,2).
 -Giáo dục HS việc bảo quản và giữ gìn máy tính bỏ túi.
II. Chuaån bò: 
+ GV:	Phaán maøu, baûng phuï.
+ HS: Maùy tính boû tuùi.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
Hoïc sinh söûa baøi 2, 3 VBT
Caû lôùp baám maùy kieåm tra keát quaû.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp caùc baøi toaùn cô baûn veà tæ soá phaàn traêm keát hôïp reøn luyeän kyõ naêng söû duïng maùy tính boû tuùi.
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän theo maùy tính boû tuùi.
Tính tæ soá phaàn traêm cuûa 7 vaø 40 .
Höôùng daãn hoïc sinh aùp duïng caùch tính theo maùy tính boû tuùi.
+ Böôùc 1: Tìm thöông cuûa : 7 : 40 = ?
+ Böôùc 2: nhaán %
-Giaùo vieân choát laïi caùch thöïc hieän.
Tính 34% cuûa 56.
-Giaùo vieân : Ta coù theå thay caùch tính treân baèng maùy tính boû tuùi.
-Tìm 65% cuûa noù baèng 78.
-Yeâu caàu caùc nhoùm neâu caùch tính treân maùy.
15p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
-Hoïc sinh neâu caùch thöïc hieän.
-Tìm thöông cuûa 7vaø40(laáy phaàn thaäp phaân 4 chöõ soá)
Nhaân keát quaû vôùi 100 – vieát % vaøo beân phaûi thöông vöøa tìm ñöôïc.
Hoïc sinh baám maùy.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû
-Hoïc sinh neâu caùch tính nhö ñaõ hoïc: 56 ´ 34 : 100 . HS neâu: 56 ´ 34%
Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû tính vaø keát quaû cuûa maùy tính.
Neâu caùch thöïc haønh treân maùy.
HS neâu caùch tính: 78 : 65 ´ 100
HS neâu caùch tính: 78 : 65%
Hoïc sinh nhaän xeùt keát quaû.
Hoïc sinh neâu caùch laøm treân maùy.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh treân maùy tính boû tuùi.
* Baøi 1, 2: Hdẫn thực hiện 2 dòng đầu theo các bước 1 và 2 như trên.
Cho các nhóm thi đua tính nhanh kết quả trên máy tính
* Baøi 3: Giảm tải, không yêu cầu HS làm.
15p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
 -Hoïc sinh thöïc haønh treân maùy.
Hoïc sinh thöïc hieän.
Laàn löôït hs söûa baøi thöïc haønh treân maùy.
Caû lôùp nhaän xeùt.
vHoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc vöøa hoïc.
Giáo dục HS việc bảo quản và giữ gìn máy tính bỏ túi.
3p
-1 số hs nhắc lại.
5. Toång keát – daën dò:
Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc ôû nhaø.
Chuaån bò: “Hình tam giaùc”
Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
---------------------------------------------
Tieát 2 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU	 	 
OÂN TAÄP VEÀ CAÂU
I.Muïc tieâu: 
-Tìm được 1câu hỏi, 1câu kể, 1câu cảm, 1câu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó(BT1) 
-Phân loại được các kiểu câu kể (Ai làm gì ? Ai thế nào ? Ai là gì ?), xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu theo yêu cầu của BT2. 
-Giáo dục ý thức viết đúng từ ngữ tiếng Việt qua mẫu chuyện “Quyết định độc đáo”.
II. Chuaån bò: 
+ GV: Giaáy khoå to ; 
+ HS: Baøi soaïn.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: YC Hoïc sinh ñoïc baøi vaên.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
4p
Hoïc sinh ñọc và traû lôøi câu hỏi.
Lớp nhận xét.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá kieán thöùc veà caâu 
Giaùo vieân neâu caâu hoûi :
+ Caâu hoûi duøng ñeå laøm gì ?Coù theå nhaän ra caâu hoûi baèng daáu hieäu gì ?
- Töông töï cho caùc kieåu caâu : keå, caûm, khieán 
- GV choát kieán thöùc vaø ghi baûng 
Giaùo vieân nhaän xeùt.
12p
Hoaït ñoäng lôùp.
Hoïc sinh ñoïc toaøn boä noäi dung BT 1.
HS phát biểu
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc maãu chuyeän vui Nghóa cuûa töø “ cuõng”
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi.
Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh chuù yù yeâu caàu ñeà baøi.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
7p
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi töøng caâu hoûi.
Caû lôùp nhaän xeùt.
vHoaït ñoäng 3 : Höôùng daãn HS naém vöõng caùc kieåu caâu keå 
 * Baøi 2 
- GV neâu : 
+ Caùc em ñaõ bieát nhöõng kieåu caâu keå naøo ?
- GV daùn ghi nhôù veà 3 kieåu caâu keå 
- GV nhaän xeùt vaø boå sung .
10p
HS vieát vaøo vôû caùc kieåu caâu theo yeâu caàu 
- Caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung .
vHoaït ñoäng 4 : Cuûng coá 
- GV hoûi laïi caùc kieán thöùc vöøa hoïc.
-Giáo dục ý thức viết đúng từ ngữ tiếng Việt qua mẫu chuyện “Quyết định độc đáo”.
3p
- HS ñoïc laïi ghi nhôù 
- HS ñoïc thaàm maãu chuyeän “Quyeát ñònh ñoäc ñaùo” vaø xaùc ñònh traïng ngöõ, CN vaø VN.
5. Toång keát - daën doø: Veà nhaø reøn ñoïc dieãn caûm.
Chuaån bò tieát sau./Nhaän xeùt tieát hoïc. 
1p
----------------------------------------------
Tiết 3 : ĐỊA LÝ
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I.Mục tiêu : 
-Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản 
-Chỉ trên bản đồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của nước ta.
-Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản : đặc điểm 
 Chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng.
-Nêu tên và chỉ được 1 số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ. 
-GD niềm tự hào về vẻ đẹp phong phú, đa dạng của tự nhiên và con người Việt Nam.
II. Chuẩn bị: 
+ Bản đồ hành chính Việt Nam. 
+ Phiếu học tập của học sinh.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Hỏi về các phần địa lý đã học từ đầu năm đến nay.
4p
- 1 HS trả lời, hs khác nêu nhận xét, bổ sung.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
- HS chuẩn bị SGK.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
HĐộng 1: Làm việc theo nhóm.
- GV chia nhóm : 4 nhóm, phát phiếu học tập cho hs.
 Yêu cầu mỗi nhóm trả lời một câu hỏi trong SGK.
-Tổ chức cho HS các nhóm trình bày lần lượt nội dung các câu trả lời.
-GV nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải đúng.
13p
- Các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời ra phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
HĐộng 2: Làm việc cả lớp.
-Tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi theo chủ đề “Tìm địa chỉ trên bản đồ”
-GV hướng dẫn: Ghi lên bảng tên các địa danh thành phố công nghiệp lớn của nước ta.
13p
-Hoạt động trò chơi theo hướng dẫn.
HĐộng 3: Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết nội dung bài học: Phần địa lý Việt Nam 
-GD niềm tự hào về vẻ đẹp phong phú, đa dạng của tự nhiên và con người Việt Nam.
- Dặn HS chuẩn bị tiết sau: KTĐK CKI
- GV nhận xét tiết học
3p
 ------------------------------------------
Tiết 4 : TIẾNG VIỆT 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ : LUYỆN ĐỌC (TIẾT 1) 
I. Mục tiêu:
- Đọc đúng đoạn văn “Thầy cúng đi bệnh viện”, biết được lý do vì sao cụ Ún trốn viện về nhà.
- Đọc đúng đoạn văn của bài “Ngu Công xã Trịnh Tường”, biết được sự thay đổi của thôn Phìn Ngan nhờ có con nước ông Lìn.
- Giáo dục: không mê tín dị đoan, chăm lao động sản xuất sẽ thoát khỏi đói nghèo.
II.Chuẩn bị:
- Đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm bài tập trắc nghiệm.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Đọc đúng đoạn văn “Thầy cúng đi bệnh viện”.
-Giúp hs xác định đúng những chỗ cần ngắt nghỉ hơi, các từ ngữ cần nhấn mạnh.
-GV kết hợp đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp theo yêu cầu.
-Giúp hs biết được lý do vì sao cụ Ún trốn viện về nhà: Vì cụ sợ mất nhiều tiền, không tin bác sĩ.
-Giáo dục hs không mê tín dị đoan.
15p
-Đọc yc bt.
-Đánh dấu vào vở BTCC: gạch chéo.
-1 số HS luyện đọc nối tiếp.
-HS phát biểu.
Nội dung 2: Đọc đúng đoạn văn của bài “Ngu Công xã Trịnh Tường”.
-HD xác định chỗ cần nhấn giọng.
-Cho hs luyện đọc đoạn văn.
-Gv giúp hs đọc đúng.
-Giúp hs biết được sự thay đổi của thôn Phìn Ngan nhờ có con nước ông Lìn: Trồng được lúa cao sản, cả thôn không còn bị đói.
-Giáo dục: chăm lao động sản xuất sẽ thoát khỏi đói nghèo.
15p
-HS đọc yêu cầu bt.
-Đánh dấu vào vở BTCC: gạch dưới.
-Đọc nối tiếp.
-HS nêu kết quả lựa chọn: ý a
4. Nhận xét, dặn dò:
-Chốt ý chung toàn bài.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Giáo dục thái độ học tập môn học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
 ------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
 Tiết 1: KHOA HỌC
 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Tiết 2 )
I. Mục tiêu
Ôn tập các kiến thức về:+ Đặc điểm giới tính
+ Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân
+ Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học
II. Chuẩn bị
Hình vẽ trong SGK trang 68. Phiếu học tập
III. Các hoạt động
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
v	Hoạt động 1: Quan sát tranh
GV treo một số tranh yêu cầu HS quan sát các và xác định tên sản phẩm trong từng hình sau đó nói tên các vật liệu làm ra sản phẩm đó. 
- Nhiều HS nêu tên
- Lớp nhận xét, bổ sung
v	Hoạt động 2: Thực hành.
 -GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và nêu tính chất, công dụng của các loại vật liệu:
	Nhóm 1: Làm bài tập về tính chất, công dụng của tre, sắt và các hợp kim của sắt, thủy tinh.
	Nhóm 2: Làm bài tập về tính chất, công dụng của đồng, đá vôi, tơ sợi.
.
- Thảo luận nhóm, hoàn thành bảng
STT
Tên vật liệu
Đặc điểm/ tính chất
Công dụng
1
2
3
	Nhóm 3: Làm bài tập về tính chất, công dụng của nhôm, gạch, ngói và chất dẻo.
	Nhóm 4: Làm bài tập về tính chất, công dụng của mây, song, xi măng, cao su.
-GV nhận xét, chốt lại nội dung chính: 
 - Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
TT
Vật liệu
Đặc điểm/tính chất
Công dụng
1
Tre
-Mọc đứng, thân tròn, rỗng bên trong, gồm nhiều đốt, thẳng hình ống
-Cứng, đàn hồi, chịu áp lực và lực căng
-Làm nhà, nông cụ, đồ dùng.., trồng để phủ xanh, làm hàng rào bào vệ
2
Sắt
Hợp kim của sắt (gang, thép)
-Sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim, có tính dẽo, dễ uốn, dễ kéo sợi, dễ rèn
-Gang là hợp kim của sắt, có tính cứng, giòn, không thể uốn hay kéo sợi
-Thép là hợp kim của sắt co tính cứng, bền, dẻo
-Sắt dùng để tạo ra hợp kim của sắt là gang, thép
-Gang dùng làm các vật dụng như: nồi, xoang, chảo 
-Thép dùng làm: đường ray tàu hỏa, xây dựng nhà, cầu, làm dao, kéo, dây thép, các dụng cụ được dùng để mở ốc, vít 
3
Đồng
Hợp kim của đồng
-Đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn
-Hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu, với kẽm có màu vàng, có ánh kim, cứng hơn đồng
-Đồng dùng làm đồ điện, dây điện, các bộ phận ô tô, tàu biển
-Hợp kim của đồng dùng làm các đồ dùng như: nồi, mâm, nhạc cụ như kèn, cồng, chiêng, hoặc để chế tạo vũ khí, đúc tượng
4
Nhôm 
Hợp kim của nhôm
-Nhôm là kim loại màu trắng bạc, ánh kim, có thể kéo thành sợi, dát mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhôm không bị gỉ, một số a-xít có thể ăn mòn nhôm
-Hợp kim của nhôm với đồng, kẽm có tính chất bền vững, rắn chắc hơn nhôm
-Nhôm và hợp kim của nhôm dùng để chế tạo các dụng cụ làm bếp, vỏ của nhiều loại đồ hộp, khung cửa sổ, một số bộ phận của phương tiện giao thông (tàu hỏa, tàu thủy, ôtô, máy bay..)
5
Đá vôi
-Đá vôi không cứng lắm. Dưới tác dụng của axít thì đá vôi sủi bọt
-Dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết
6
Gạch, ngói
-Gạch, ngóiđược làm từ đất sét, nung ở nhiệt độ cao. 
-Gạch, ngói thường xốp, có những lỗ nhỏ li ti chứa không khí và dễ vỡ
-Gạch dùng để xây tường, lát sân, lát vỉa hè, lát sàn nhà
-Ngói dùng để lợp mái nhà
7
Xi măng
- Làm từ đất sét, đá vôi..có màu xám xanh (hoặc nâu đất, trắng). Xi măng không tan trong nước, khi bị trộn với một ít nước trở nên dẻo, rất mau khô, khi khô, kết thành tảng, cứng như đá
Xi măng dùng để sản xuất ra vữa xi măng; bê tông và bê tông cốt thép. Các sản phẩm từ xi măng được sử dụng trong xây dựng như: cầu, đường, nhà cao tầng, công trình thủy điện
8
Thủy tinh
-Làm từ cát trắng và một số chất khác
-Thủy tinh trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Thủy tinh không cháy, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn
Được dùng để làm các đồ dùng như: chai, lọ, li, cốc, bóng đèn, đồ dùng y tế, kính đeo mắt, kính xây dựng, kính máy ảnh, ống nhòm..
9
Cao su
-Cao su có tính đàn hồi tốt, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác
-Cao su được dùng để làm săm, lốp, làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc và các đồ dùng trong nhà.
10
Chất dẻo
Chất dẻo không có sẵn trong tự nhiên,nó được làm ra từ than đá và dầu mỏ. Chất dẻo cách điện, cách nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao
Sản phẩm bằng chất dẻo dùng thay thế cho sản phẩm bằng gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại (như chén, đĩa, chai, lọ, đồ chơi, bàn, ghế, túi đựng hàng, giày dép)
11
Tơ sợi
+Vải bông có thể mỏng, nhẹ hoặc cũng có thể rất dày. Quần áo may bằng vải bông thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông.
+Vải lụa tơ tằm thuộc hàng cao cấp, óng ả, nhẹ, giữ ấm khi trời lạnh và mát khi trời nóng.
+Vải ni-lông khô nhanh, không thấm nước, dai, bền và không nhàu
-Tơ sợi là nguyên liệu cho ngành dệt may và một số ngành công nghiệp khác
-Sợi ni lông còn được sử dung trong ngành y tế, làm bàn chải, đai lưng, một số chi tiết máy
* Tổng kết - dặn dò
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Sự chuyển thể của chất”
- Nhận xét tiết học 
------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2)
 I. Mục tiêu:
- Củng cố cách sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện: Các phép tính với số tự nhiên, số thập phân (BT1

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 17.doc