Giáo án Vật lý khối 9 - Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

I.MỤC TIÊU:

 +Nêu và thực hiện được các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

 +Giải thích được cơ sở vật lý của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

 +Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

II.CHUẨN BỊ:

 +Đối với cả lớp: Các kiến thức đã học ở lớp 7

 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

 

doc 14 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý khối 9 - Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :11
Tiết thứ :21
Bài 19:SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
Ngày soạn:
11/11/07
I.MỤC TIÊU:
	+Nêu và thực hiện được các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
	+Giải thích được cơ sở vật lý của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
	+Nêu và thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
II.CHUẨN BỊ:
	+Đối với cả lớp: Các kiến thức đã học ở lớp 7
 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:
HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA HS
TRÅÜ GÊUP CUÍA GV
PHÁÖN GHI BAÍNG
*Hoạt động1:Tìm hiểu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện(17ph)
-HS trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 và C4:
+C1:40v.
+C2:Phải sử dụng các dây dẫn có bọc cách điện đúng tiêu chuẩn quy định có nghĩa là dây dẫn phải chịu được dòng điện định mức quy định cho mỗi dụng cụ điện.
+C3:Mắc cầu chì.
+C4:
-Phải thận trọng vì mạng điện này có HĐT 220v có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
-Chỉ sử dụng các thiết bị điện với mạng điện của gia đình khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn quy định ví dụ như tay cầm,dây nối,phích cắm...
-HS trả lời các câu hỏi C5 và C6:
+C5:
-Sau khi đã rút phích cắm hoặc ngắt công tắc điện thì dòng điện không qua được đèn nên đảm bảo an toàn.
-Cầu chì và công tắc điện phải được mắc với dây nóng do đó khi tháo nắp cầu chì hoặc ngắt công tắc điện thì dòng điện không qua được đèn nên đảm bảo an toàn.
-Khi đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà thì giả sử nếu có dòng điện qua cơ thể người thì dòng điện này có CĐ rất nhỏ không gây nguy hiểm.
+C6:Hs dựa vào hình 19.1 trả lời theo yêu cầu của câu hỏi.
*Hoạt động2:Tìm hiểu ý nghĩa và các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng(18ph)
-HS trả lời câu hỏi C7 theo gợi ý của gv:
+Biện pháp ngắt điện ngay khi mọi người ra khỏi nhà ngoài công dụng tiết kiệm điện năng còn giúp tránh được những nguy cơ gây ra hỏa hoạn.
+Phần điện năng được tiết kiệm còn có thể được sử dụng để xuất khẩu điện năng đem lại lợi ích cho quốc gia.
+Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì bớt được số nhà máy điện phải xây dựng,do đó góp phần giảm ô nhiễm đối với môi trường.
+Sử dụng các dụng cụ điện có công suất phù hợp có giá rẻ hơn so với các dụng cụ điện có công suất lớn hơn do đó không những tiết kiệm được điện năng mà còn góp phần giảm bớt chi tiêu cho gia đình.
-HS trả lời các câu hỏi C8 và C9:
+C8: A=P.t
+C9:Âãø sæí duûng tiãút kiãûm âiãûn nàng thç:
-Cáön phaíi læûa choün,sæí duûng caïc duûng cuû âiãûn coï cäng suáút håüp lyï.
-Khäng sæí duûng caïc duûng cuû âiãûn trong nhæîng luïc khäng cáön thiãút.
-HS âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk.
*Hoạt động3:Váûn duûng hiãøu biãút âãø giaíi quyãút 1 säú tçnh huäúng thæûc tãú vaì 1 säú baìi táûp(10ph)
-HS trả lời các câu hỏi C10,C11 và C12 theo caï nhán:
+C10:
--Viãút 1 tåì giáúy daïn åí cæía ra vaìo "Nhåï tàõt âiãûn træåïc khi ra khoíi nhaì"
-Làõp 1 chuäng âiãûn sao cho khi âoïng chàût cæía ra vaìo thç chuäng reo nhàõc ta nhåï tàõt âiãûn træåïc khi ra khoíi nhaì.
-Làõp 1 bäü ngàõt âiãûn tæû âäüng sao cho khi ta âoïng cæía ra vaìo bäü pháûn naìy seî tæû ngàõt âiãûn.
+C11:Cáu D âuïng.
+C12:
-Âiãûn nàng sæí duûng cuía mäùi loaûi boïng âeìn trong 8000h:
*Boïng âeìn dáy toïc:
A1=P1.t=0,075.8000
=600kwh=2160.106j
*Boïng âeìn compàc:
A2=P2.t=0,015.8000
=120kwh=432.106j
-Toaìn bäü chi phê cho viãûc sæí duûng caïc boïng âeìn trãn trong 8000h:
*Cáön 8 boïng âeìn dáût toïc:
x1=8.3500+700.600=448000â
*Chè cáön 1 boïng âeìn compàc:
x2=60000+120.700=144000â
-Váûy duìng âeìn compàc coï låüi hån vç:
+Giaím båït chi phê trong gia âçnh.
+Sæí duûng cäng suáút nhoí hån goïp pháön tiãút kiãûm âiãûn nàng.
+Goïp pháön giaím båït sæû cäú do quaï taíi vãö âiãûn trong caïc giåì cao âiãøm.
-HS vãö nhaì laìm caïc baìi táûp åí SBT theo yãu cáöu cuía gv.
-GV cho cá nhân hs trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 và C4? 
-GV cho cá nhân hs trả lời các câu hỏi C5và C6? 
-GV cho hs trả lời câu hỏi C7,vì câu hỏi này tương đối khó với hs nên gv có thể gợi ý như sau:
+Biện pháp ngắt điện ngay khi mọi người ra khỏi nhà ngoài công dụng tiết kiệm điện năng còn giúp tránh được những hiểm họa nào nữa?
+Phần điện năng được tiết kiệm còn có thể được sử dụng làm gì đối với quốc gia?
+Nếu sử dụng tiết kiệm điện năng thì bớt được số nhà máy điện phải xây dựng,điều này có lợi ích gì đối với môi trường?
+Sử dụng các dụng cụ điện có công suất phù hợp có lợi ích gì?
-GV cho cá nhân hs trả lời các câu hỏi C8và C9? 
-GV cho hs âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk.
-GV cho cá nhân hs trả lời các câu hỏi C10;C11và C12? 
-GV cho hs vãö nhaì laìm caïc baìi táûp åí SBT
Bài 19:SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
I.An toàn khi sử dụng điện:
Cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện,nhất là với mạng điện dân dụng vì mạng điện này có HĐT 220v nên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
II.Sæí duûng tiãút kiãûm âiãûn nàng:
Cáön læûa choün vaì sæí duûng caïc duûng cuû vaì thiãút bë âiãûn coï cäng suáút phuì håüp vaì chè sæí duûng chuïng trong thåìi gian cáön thiãút.
*Ghi nhớ:(sgk)
III.Váûn duûng:
*C12:TTÂ
+Âeìn dáy toïc:
P1=75w;t1=1000h;3500â
+Âeìn compàc:
P2=15w;t2=8000h;60000â
a)A1;A2=? t=8000h
b)Chi phê=?â;
1kwh giaï 700â
c)Duìng âeìn naìo låüi hån?
Vç sao?
Giaíi:
a)Âiãûn nàng sæí duûng cuía mäùi loaûi boïng âeìn trong 8000h:
0*Boïng âeìn dáy toïc:
A1=P1.t=0,075.8000
=600kwh=2160.106j
*Boïng âeìn compàc:
A2=P2.t=0,015.8000
=120kwh=432.106j
b)Toaìn bäü chi phê cho viãûc sæí duûng caïc boïng âeìn trãn trong 8000h:
*Cáön 8 boïng âeìn dáût toïc:
x1=8.3500+700.600
=448000â
*Chè cáön 1 boïng âeìn compàc:
x2=60000+120.700
=144000â
c)Váûy duìng âeìn compàc coï låüi hån vç:
+Giaím båït chi phê trong gia âçnh.
+Sæí duûng cäng suáút nhoí hån goïp pháön tiãút kiãûm âiãûn nàng.
+Goïp pháön giaím båït sæû cäú do quaï taíi vãö âiãûn trong caïc giåì cao âiãøm.
IV-NHÆÎNG KINH NGHIÃÛM RUÏT RA TÆÌ CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC:
Tuần :11
Tiết thứ :22
Bài 20:TÄØNG KÃÚT CHÆÅNGI:ÂIÃÛN HOÜC
Ngày soạn:
12/11/07
I.MỤC TIÊU:
	+Tæû än táûp vaì tæû kiãøm tra âæåüc nhæîng yãu cáöu vãö kiãún thæïc vaì kyî nàng cuía toaìn bäü kiãún thæïc trong chæång I.
	+Váûn duûng âæåüc nhæîng kiãún thæïc vaì kyî nàng âãø giaíi caïc baìi táûp trong chæång I.
II.CHUÁØN BË:
	+Âäúi våïi caí låïp:Caïc kiãún thæïc âaî hoüc åí chæång I.2
 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:
HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA HS
TRîÅÜ GIUÏP CUÍA GV
PHÁÖN GHI BAÍNG
*Hoaût âäüng1:Trçnh baìy vaì trao âäøi caïc kãút quaí âaî chuáøn bë(25ph)
-HS traí låìi pháön tæû kiãøm tra theo hæåïng dáùn cuía gv.
-HS trao âäøi,thaío luáûn vãö caïch traí låìi cuía nhæîng hs âæåüc gv chè âënh traí låìi pháön naìy.
*Hoaût âäüng1:Laìm caïc cáu hoíi åí pháön váûn duûng(20ph)
-HS tæû læûc giaíi caïc cáu 12,13,14,15,18 vaì 19:
+12:Cáu C âuïng.
+13:Cáu B âuïng.
+14:Cáu D âuïng.
+15:Cáu A âuïng.
+18:
a)Nãúu dáy âäút noïng coï âiãûn tråí suáút låïn thç âiãûn tråí cuía noï seî låïn vaì luïc naìy nhiãût læåüng háöu nhæ chè toía ra åí dáy dáùn naìy maì khäng toía nhiãût åí dáy näúi bàòng âäöng.
b)Âiãûn tråí cuía áúm âiãûn:
R=U2/P=48,4W
c)+Tiãút diãûn cuía dáy dáùn:
S = rl/R=0,045.10-6m2
=0,045mm2
+Âæåìng kênh tiãút diãûn cuía dáy
d2=4S/3,14 ta suy ra 
d=0,24mm
+19:
a)+Nhiãût læåüng næåïc thu vaìo:
Qthu=mc.Dt=630000j
+Nhiãût læåüng toía ra cuía bãúp:
Qtoía=Qthu/H=741176,5j
+Thåìi gian âun säi næåïc:
t=Q/P=741s=12ph21s
b)+Âiãûn nàng tiãu thuû trong 1 thaïng:
A=Q.2.30=44470590j
=12,35kwh
+Tiãön âiãûn phaíi traí:
x=12,35.700=8645â
c)Khi âoï âiãûn tråí cuía bãúp giaím âi 4 láön,do âoï cäng suáút cuía bãúp tàng 4 láön,kãút quaí thåìi gian âun säi næåïc giaím 4 láön:t=741/4=185s=3ph05s
-HS vãö nhaì laìm tiãúp caïc baìi táûp 16,17,20 vaì caïc baìi táûp åí SBT.
-GV kiãøm tra viãûc chuáøn bë traí låìi pháön tæû kiãøm tra cuía hs,phaït hiãûn nhæîng kiãún thæïc vaì kyî nàng maì hs chæa væîng,gv âãö nghë 1 vaìi hs trçnh baìy pháön traí låìi âaî chuáøn bë åí nhaì cuía hs?Gv cho hs trao âäøi,thaío luáûn vãö pháön trçnh baìy cuía nhæîng hs trãn?
-GV cho caï nhán hs tæû læûc giaíi caïc cáu 12,13,14,15,18 vaì 19?
-GV cho hs vãö nhaì laìm tiãúp caïc baìi táûp 16,17,20 vaì caïc baìi táûp åí SBT.
Bài 20:TÄØNG KÃÚT CHÆÅNGI:ÂIÃÛN HOÜC
I.Tæû kiãøm tra:
II.Váûn duûng:
Cáu12:Cáu C âuïng.
Cáu13:Cáu B âuïng.
Cáu14:Cáu D âuïng.
Cáu15:Cáu A âuïng.
Cáu18:TTÂ
U=220v;P=1000w
l=2m;r=1,1.10-6Wm
Giaíi:
a)Nãúu dáy âäút noïng coï âiãûn tråí suáút låïn thç âiãûn tråí cuía noï seî låïn vaì luïc naìy nhiãût læåüng háöu nhæ chè toía ra åí dáy dáùn naìy maì khäng toía nhiãût åí dáy näúi bàòng âäöng.
b)Âiãûn tråí cuía áúm âiãûn:
R=U2/P=48,4W
c)+Tiãút diãûn cuía dáy dáùn:
S = rl/R=0,045.10-6m2
=0,045mm2
+Âæåìng kênh tiãút diãûn cuía dáy
d2=4S/3,14 ta suy ra 
d=0,24mm
Baìi19:TTÂ
U=220v;P=1000w
m=2kg;t1=250c;t2=1000c
c=4200j/kgK;H=85%=0,85
a)t=?
b)m=4kg;1kwh giaï 700â
Tiãön âiãûn phaíi traí?
c)R giaím 4 láön;t=?
Giaíi:
a)+Nhiãût læåüng næåïc thu vaìo:
Qthu=mc.Dt=630000j
+Nhiãût læåüng toía ra cuía bãúp:
Qtoía=Qthu/H=741176,5j
+Thåìi gian âun säi næåïc:
t=Q/P=741s=12ph21s
b)+Âiãûn nàng tiãu thuû trong 1 thaïng:
A=Q.2.30=44470590j
=12,35kwh
+Tiãön âiãûn phaíi traí:
x=12,35.700=8645â
c)Khi âoï âiãûn tråí cuía bãúp giaím âi 4 láön,do âoï cäng suáút cuía bãúp tàng 4 láön,kãút quaí thåìi gian âun säi næåïc giaím 4 láön : t=741/4 =185s =3ph05s
IV-NHÆÎNG KINH NGHIÃÛM RUÏT RA TÆÌ CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC:
Tuần :12
Tiết thứ :23
Chæång II:ÂIÃÛN TÆÌ HOÜC
Bài 21:NAM CHÁM VÉNH CÆÎU
Ngày soạn:
18/11/07
I.MỤC TIÊU:
	+Mä taí âæåüc tæì tênh cuía nam chám.
	+Biãút caïch xaïc âënh caïc tæì cæûc Bàõc,Nam cuía nam chám vénh cæîu.
	+Biãút âæåüc caïc tæì cæûc loaûi naìo thç huït nhau,loaûi naìo thç âáøy nhau.
	+Mä taí âæåüc cáúu taûo vaì giaíi thêch âæåüc hoaût âäüng cuía la baìn.
II.CHUÁØN BË:
	+Âäúi våïi mäùi nhoïm hs:
	-2 thanh nam chám vénh cæîu thàóng ,trong âoï mäüt thanh âæåüc boüc kên âãø che pháön 	sån maìu vaì ten caïc cæûc.
	- Mäüt êt vuûn sàõt träün láùn vuûn gäù,nhäm,âäöng,nhæûa xäúp.
	-1 nam chám hçnh chæî U,1 la baìn.
	-1 giaï TN vaì 1 såüi dáy âãø treo nam chám.
	+Âäúi våïi caí låïp:Phim trong caïc hçnh veî:21.1;21.2;21.3;21.4;21.5 åí sgk.
 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:
HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA HS
TRîÅÜ GIUÏP CUÍA GV
PHÁÖN GHI BAÍNG
*Hoaût âäüng1:Nhåï laûi kiãúm thæïc cuî vãö nam chám(10ph)
-HS nghe gv vaìo baìi måïi vaì trao âäøi âãø traí låìi cáu hoíi C1:Nãúu thanh kim loaûi huït âæåüc caïc vuûn sàõt thç thanh kim loaûi âoï laì nam chám.
*Hoaût âäüng2:Phaït hiãûn thãm tênh cháút tæì cuía nam chám(12ph)
-HS trao âäøi âãø traí låìi cáu hoíi C2:
+Khi âaî âæïng yãn,kim nam chám nàòm doüc theo hæåïng Nam,Bàõc.
+Cho kim nam chám chuyãøn âäüng vaì khi kim nam chám âæïng cán bàòng tråí laûi,kim nam chám váùn nàòm doüc theo hæåïng Nam,Bàõc.
-HS ruït ra kãút luáûn vaì ghi vaìo våí.
-HS âoüc thäng baïo åí sgk,quan saït caïc loaûi nam chám hiãûn coï åí nhoïm mçnh vaì ghi vaìo våí caïch phán biãût 2 tæì cæûc cuía nam chám.
*Hoaût âäüng3:Tçm hiãøu sæû tæång taïc giæîa 2 cæûc cuía nam chám(13ph)
-HS bäú trê TN nhæ hçnh 21.3 sgk vaì thaío luáûn theo nhoïm âãø traí låìi caïc cáu hoíi C3 vaì C4:
+C3:Cæûc Bàõc cuía kim nam chám bë huït vãö phia cæûc Nam cuía thanh nam chám vaì ngæåüc laûi cæûc Nam cuía kim nam chám bë huït vãö phia cæûc Bàõc cuía thanh nam chám.
+C4:Caïc cæûc cuìng tãn cuía 2 nam chám âáøy nhau vaì caïc cæûc khaïc tãn cuía 2 nam chám huït nhau.
-HS ghi vaìo våí nháûn xeït cuía cáu hoíi C4.
-HS âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk
*Hoaût âäüng4:Cuíng cäú vaì váûn duûng kiãún thæïc(10ph)
-HS trao âäøi theo nhoïm âãø traí låìi caïc cáu hoíi C5,C6,C7 vaì C8:
+C5:Coï thãø Täø Xung Chi âaî làõp 1 nam chám bàòng hçnh nhán trãn xe.
+C6:Bäü pháûn chè hæåïng cuía la baìn laì kim nam chám,båíi vç åí taûi moüi vë trê trãn traïi âáút kim nam chám âãöu hæåïng theo phæång Bàõc Nam.
+C7:Âáöu naìo cuía nam chám coï ghi chæî N laì cæûc Bàõc,ghi chæî S laì cæûc Nam.
+C8:Trãn hçnh 21.5 sgk,saït våïi cæûc coï ghi chæ N (cæûc Bàõc) laì cæûc Nam cuía thanh nam chám vç 2 thanh nam chám huït nhau thç 2 cæûc cuía noï khaïc nhau.
-HS vãö nhaì laìm caïc baìi táûp åí trong SBT.
-GV vaìo baìç måïi nhæ sgk,cho hs trao âäøi âãø traí låìi cáu hoíi C1,gv phaït duûng cuû cho caïc nhoïm,læu yï åí 1 hay 2 nhoïm gv cho vaìo âoï 1 vaìi thanh kim loaûi âãø taûo tênh báút ngåì cho hs.
-GV duìng âeìn chiãúu phim trong cho hs bäú trê TN nhæ hçnh 21.1 sgk vaì traí låìi cáu hoíi C2,gv coï thãø gåüi yï cho hs:
+Nam chám âæïng tæû do,luïc cán bàòng kim nam chám chè hæåïng naìo?
+Bçnh thæåìng coï thãø tçm 1 kim nam chám âæïng tæû do maì khäng chè hæåïng Nam Bàõc khäng?
-GV hæåïng dáùn âãø hs ruït ra kãút luáûn nhæ sgk vaì cho hs ghi vaìo våí nháûn xeït naìy.
-GV cho hs quan saït 1 säú loaûi nam chám thæåìng gàûp nhæ hçnh 21.2 sgk vaì caïch ghi kyï hiãûu 2 tæì cæûc cuía nam chám.
-GV yãu cáöu hs bäú trê TN nhæ hçnh 21.3 sgk vaì thaío luáûn theo nhoïm âãø traí låìi caïc cáu hoíi C3 vaì C4?
-GV cho hs ghi vaìo våí nháûn xeït cuía cáu hoíi C4.
-GV cho hs âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk
-GV cho hs trao âäøi theo nhoïm âãø traí låìi caïc cáu hoíi C5,C6,C7 vaì C8?
-GV dàûn doì hs vãö nhaì laìm caïc baìi táûp åí trong SBT.
Chæång II:ÂIÃÛN TÆÌ HOÜC
Bài 21:NAM CHÁM VÉNH CÆÎU
I.Tæì tênh cuía nam chám:
+Nam chám naìo cuîng coï 2 tæì cæûc.Khi âãø tæû do cæûc luän chè hæåïng Bàõc goüi laì từ cæûc Bàõc;cæûc luän chè hæåïng Nam goüi laì từ cæûc Nam.
+Báút cæï nam chám naìo cuîng coï 2 tæì cæûc:cæûc Bàõc thæåìng âæåüc ghi chæî N,cæûc Nam ghi chæî S.
II.Tæång taïc giæîa 2 nam chám:
Khi âàût 2 nam chám gáön nhau,caïc cæûc cuìng tãn thç âáøy nhau,caïc cæûc khaïc tãn thç huït nhau.
*Ghi nhåï(SGK)
III.Váûn duûng:
C5:
C6:
C7:
C8:
IV-NHÆÎNG KINH NGHIÃÛM RUÏT RA TÆÌ CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC:
Tuần :12
Tiết thứ :24
Bài 22: TAÏC DUÛNG TỪ CUÍA DOÌNG ÂIÃÛN - TÆÌ TRÆÅÌNG
Ngày soạn:
19/11/07
I.MỤC TIÊU:
	+Mä taí âæåüc TN vãö taïc duûng tæì cuía doìng âiãûn.
	+Traí låìi âæåüc cáu hoíi:tæì træåìng täön taûi åí âáu?
	+Biãút caïch nháûn biãút tæì træåìng.
II.CHUÁØN BË:
	+Âäúi våïi mäùi nhoïm hs:
	-2 giaï TN,1 nguäön 3v hoàûc 4,5v.
	- Mäüt cäng tàõc,1 âoaûn dáy dáùn bàòng constantan daìi khoaíng 40cm.
	-1 kim nam chám âæåüc âàût trãn giaï coï truûc thàóng âæïng.
	-1 biãún tråí,1 am pe kãú,5 âoaûn dáy näúi coï boüc caïch âiãûn.
	+Âäúi våïi caí låïp:Phim trong caïc hçnh veî:22.1 åí sgk.
 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:
HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA HS
TRîÅÜ GIUÏP CUÍA GV
PHÁÖN GHI BAÍNG
*Hoaût âäüng1:Kiãøm tra baìi cuî vaì vaìo baìi måïi(5ph)
-HS traí låìi caïc cáu hoíi caíu gv.
-HS làõng nghe gv vaìo baìi måïi
*Hoaût âäüng2:Phaït hiãûn tênh cháút tæì cuía doìng âiãûn(15ph)
-HS nháûn duûng cuû TN vaì bäú trê TN nhæ hçnh veî 22.1 sgk,thaío luáûn theo nhoïm âãø traí låìi cáu hoíi C1:Luïc naìy kim nam chám khäng coìn // våïi dáy dáùn næîa.
-HS ruït ra kãút luáûn vaì ghi vaìo våí.
*Hoaût âäüng3:Tçm hiãøu tæì træåìng(8ph)
-HS suy nghé váún âãö gv âàût ra.
-HS nháûn thãm duûng cuû vaì tiãún haình TN theo phæång aïn gv âaî âãö ra vaì nãu caïch traí låìi caïc cáu hoíi C2 vaì C3:
+C2:Kim nam chám lãûch khoíi hæåïng Nam Bàõc.
+C3:Kim nam chám luän chè 1 hæåïng xaïc âënh. 
-HS nãu nháûn xeït:khoaíng khäng gian xung quanh âoìng âiãûn vaì nam chám âãöu coï khaí nàng taïc duûng læûc tæì lãn kim nam chám âàût gáön noï.
*Hoaût âäüng4:Tçm hiãøu caïch nháûn biãút tæì træåìng(7ph)
-HS:Âàût 1 kim nam chám trong khoaíng khäng gian âoï.
-HS nãu nháûn xeït vãö caïch nháûn biãút tæì træåìng.
-HS âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk *Hoaût âäüng5:Cuíng cäú vaì váûn duûng(10ph)
-HS tæû læûc laìm caïc cáu hoíi C4,C5 vaì C6:
+C4:Âàût kim nam chám gáön dáy dáùn AB,nãúu kim nam chám bë lãûch ra khoíi hæåïng Nam Bàõc thç dáy dáùn coï doìng âiãûn va ngæåüc laûi.
+C5:Âoï laì TN âàût kim nam chám åí traûng thaïi tæû do,khi âaî âæïng yãn kim nam chám luän chè hæåïng Nam Bàõc.
+C6:Khoaíng khäng gian xung quanh kim nam chám coï tæì træåìng.
-HS nghe gv dặn dò các công việc để chuẩn bị cho tiết học đến.
-GV kiãøm tra baìi cuî bàòng caïc cáu hoíi sau:
1)Trçnh baìy nhæîng hiãøu biãút cuía em vãö nam chám?
2)2 nam chám âàût gáön nhau thç tæång taïc våïi nhau nhæ thãú naìo?
-GV vaìo baìi måi nhæ sgk.
-GV phaït duûng cuû TN cho caïc nhoïm,hæåïng dáùn hs làõp raïp TN nhæ hçnh 22.1,gv læu yï hs luïc âáöu phaíi âãø cho dáy dáùn AB //kim nam chám âæïng cán bàòng vaì caïc nhoïm thaío luáûn âãø traí låìi cáu hoíi C1?
-GV hæåïng dáùn hs ruït ra kãút luáûn åí TN naìy? 
-GV âàût váún âãö:Kim nam chám âàût gáön dáy dáùn coï doìng âiãûn thç chëu taïc duûng cuía læûc tæì,coï phaíi chè coï vë trê âoï måïi coï læûc tæì taïc duûng lãn kim nam chám hay khäng?
-GV giao thãm cho caïc nhoïm 1 vaìi thanh nam chám vaì hæåïng dáùn caïc nhoïm laìm TN våïi phæång aïn âaî âãö xuáút vaì thaío luáûn âãø traí låìi caïc cáu hoíi C2 vaì C3?
-GV cho hs nãu nháûn xeït vãö khoaíng khäng gian xung quanh âoìng âiãûn vaì nam chám?
-GV coï thãø hoíi hs:Laìm thãú naìo âãø nháûn biãút 1 khoaíng khäng gian coï tæì træåìng?
-GV cho hs nãu nháûn xeït?
-GV cho hs âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk 
-GV cho caï nhán hs traí låìi caïc cáu hoíi C4,C5 vaì C6?
-GV hướng dẫn hs về nhà học thuộc phần ghi nhớ ở sgk;làm các bài tập ở sbt và chuẩn bị bài mới
Bài 22: TAÏC DUÛNG TỪ CUÍA DOÌNG ÂIÃÛN - TÆÌ TRÆÅÌNG
I.Læûc tæì:
Doìng âiãûn chaûy qua dáy dáùn seî gáy ra læûc tæì taïc duûng lãn kim nam chám âàût gáön noï.
II.Tæì træåìng:
+Khoaíng khäng gian xung quanh âoìng âiãûn vaì nam chám âãöu coï khaí nàng taïc duûng læûc tæì lãn kim nam chám âàût gáön noï.
+Nåi naìo trong khäng gian coï læûc tæì taïc duûng lãn kim nam chám thç nåi âoï coï tæì træåìng.
*Ghi nhåï(sgk)
III.Váûn duûng:
IV-NHÆÎNG KINH NGHIÃÛM RUÏT RA TÆÌ CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC:
Tuần :13
Tiết thứ :25
Bài 23: TÆÌ PHÄØ - ÂÆÅÌNG SÆÏC TÆÌ
Ngày soạn:
25/11/07
I.MỤC TIÊU:
	+Biãút caïch duìng maût sàõt âãø taûo ra tæì phäø cuía thanh nam chám.
	+Biãút veî caïc âæåìng sæïc tæì vaì xaïc âënh âæåüc chiãöu caïc âæåìng sæïc tæì cuía thanh nam chám.
II.CHUÁØN BË:
	+Âäúi våïi mäùi nhoïm hs:
	-1 thanh nam chám thàóng.
	-1 táúm nhæûa trong,cæïng.
	-1 êt maût sàõt,1 buït daû.
	-1 säú kim nam chám nhoí coï truûc quay thàóng âæïng.
	+Âäúi våïi caí låïp:Phim trong caïc hçnh veî:23.1;23.2;23.3;23.4;23.5;23.6 åí sgk.
 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:
HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA HS
TRîÅÜ GIUÏP CUÍA GV
PHÁÖN GHI BAÍNG
*Hoaût âäüng1:Kiãøm tra baìi cuî vaì vaìo baìi måïi(10ph)
-HS lãn baíng traí låìi theo yãu cáöu cuía gv.
-HS nghe gv âàût váún âãö.
*Hoaût âäüng2:TN taûo ra tæì phäø cuía thanh nam chám(8ph)
-HS nháûn duûng cuû TN vaì tiãún haình TN theo hæåïng dáùn cuía gv,sau âoï cæí âaûi diãûn nhoïm traí låìi cáu hoíi C1:Maût sàõt âæåüc sàõp xãúp thaình nhæîng âæåìng cong näúi tæì cæûc naìy âãún cæûc kia cuía thanh nam chám.Caìng xa nam chám thç caïc âæåìng maût sàõt caìng thæa dáön.
-HS nghe gv giåïi thiãûu khaïi niãûm tæì phäø vaì ghi vaìo våí.
*Hoaût âäüng3:Veî vaì xaïc âënh chiãöu cuía âæåìng sæïc tæì (10ph)
-HS veî caïc âæåìng maût sàõt vaì nghe gv giåïi thiãûu âæåìng sæïc tæì.,hs ghi vaìo våí nháûn xeït naìy
-HS laìm TN vaì traí låìi cáu hoíi C2:Trãn mäùi âæåìng sæïc tæì kim nam chám âënh hæåïng theo 1 chiãöu xaïc âënh.
-HS nghe thäng baïo vãö quy æåïc caïc âæåìng sæïc tæì vaì traí låìi cáu hoíi C3:åí bãn ngoaìi nam chám chuïng laì nhæîng âæåìng cong âi ra tæì cæûc Bàõc vaì âi vaìo åí cæûc Nam cuía nam chám.Hs ghi vaìo våí nháûn xeït naìy.
*Hoaût âäüng4:Ruït ra kãút luáûn vãö caïc âæåìng sæïc tæì caíu nam chám(10ph)
-HS nãu kãút luáûn vãö caïc âæåìng sæïc tæì cuía nam chám.
-HS âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk *Hoaût âäüng5:Cuíng cäú vaì váûn duûng(7ph)
-HS tæû læûc laìm caïc cáu hoíi C4,C5 vaì C6:
+C4:ÅÍ khoaíng giæîa 2 tæì cæûc cuía nam chám chæî U,caïc âæåìng sæïc tæì gáön nhæ // våïi nhau.
+C5:Âáöu B cuía thanh nam chám laì cæûc Nam.
+C6:Caïc âæåìng sæïc tæì åí hçnh 23.6 sgk coï chiãöu âi tæì cæûc Bàõc cuía nam chám bãn traïi sang cæûc Nam cuía nam chám bãn phaíi.
-HS nghe gv dặn dò các công việc để chuẩn bị cho tiết học đến.
-GV kiãøm tra baìi cuî bàòng caïc cáu hoíi sau:
+Âàût kim nam chám gáön 1 dáy dáùn coï doìng âiãûn,quan saït em coï nháûn xeït gç?
+Nãu khaïi niãûm tæì træåìng vaì caïch nháûn biãút tæì træåìng?
-GV vaìo baìi måïi nhæ sgk.
-GV phaït duûng cuû TN cho caïc nhoïm vaì hæåïng dáùn hs tiãún haình TN nhæ hçnh 23.1 sgk vaì âãö nghë caïc nhoïm thaío luáûn traí låìi cáu hoíi C1?
-GV giåïi thiãûu khaïi niãûm tæì phäø cho hs.
-GV hæåïng dáùn hs veî caïc âæåìng maût sàõt vaì giåïi thiãûu âæåìng sæïc tæì. 
-GV hæåïng dáùn hs sàõp xãúp caïc kim nam chám trãn âæåìng sæïc tæì vaì traí låìi cáu hoíi C2?
-GV nãu quy æåïc vãö caïc âæåìng sæïc tæì vaì cho hs traí låìi cáu hoíi C3?
-GV hæåïng dáùn hs âi tåïi kãút luáûn nhæ sgk.
-GV cho hs âoüc pháön ghi nhåï vaì pháön coï thãø em chæa biãút åí sgk 
-GV cho caï nhán hs traí låìi caïc cáu hoíi C4,C5 vaì C6?
-GV hướng dẫn hs về nhà học thuộc phần ghi nhớ ở sgk;làm các bài tập ở sbt và chuẩn bị bài mới
Bài 23: TÆÌ PHÄØ - ÂÆÅÌNG SÆÏC TÆÌ
I.Tæì phäø:
Hçnh aính caïc âæåìng maût sàõt xung quanh nam chám âæåüc goüi laì tæì phäø cuía nam chám.
II.Âæåìng sæïc tæì:
+Caïc âæåìng maût sàõt laì hçnh aính caïc âæåìng sæïc tæì cuía nam chám.
+Caïc âæåìng sæïc tæì coï chiãöu xaïc âënh:åí bãn ngoaìi nam chám chuïng laì nhæîng âæåìng cong âi ra tæì cæûc Bàõc vaì âi vaìo åí cæûc Nam cuía nam chám.
*Ghi nhåï(sgk)
III.Váûn duûng:
IV-NHÆÎNG KINH NGHIÃÛM RUÏT RA TÆÌ CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 22 Tac dung tu cua dong dien Tu truong_12237618.doc