Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 14: Kiểu và sử dụng kiểu phần lý thuyết

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU BÀI HỌC

 1. Kiến thức.

 - Hiểu khái niệm kiểu trong văn bản, lợi ích sử dụng kiểu trong văn bản

 - Biết nguyên tắc định dạng văn bản bằng áp dụng kiểu và phân biệt với định dạng trực tiếp.

 2. Kĩ năng.

 - Thực hiện được các thao tác sử dụng kiểu để định dạng.

 3. Thái độ.

 - Chú ý nghe giảng xây dựng bài.

B. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Máy tính sách tay, máy chiếu đa năng, phông chiếu, phòng máy tính và các máy có cài đặt Office, giáo án

- Học sinh: Sách giáo khoa, đọc bài trước ở nhà

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 14: Kiểu và sử dụng kiểu phần lý thuyết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n sè: 15
TiÕt: 38, 39, 40
Tªn bµi:
bµi 14. KiĨu vµ sư dơng kiĨu
PhÇn lý thuyÕt
A. Mơc tiªu vµ yªu cÇu bµi häc
 	1. KiÕn thøc.
	- HiĨu kh¸i niƯm kiĨu trong v¨n b¶n, lỵi Ých sư dơng kiĨu trong v¨n b¶n
	- BiÕt nguyªn t¾c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n b»ng ¸p dơng kiĨu vµ ph©n biƯt víi ®Þnh d¹ng trùc tiÕp.
	2. KÜ n¨ng.
	- Thùc hiƯn ®­ỵc c¸c thao t¸c sư dơng kiĨu ®Ĩ ®Þnh d¹ng.
	3. Th¸i ®é.
	- Chĩ ý nghe gi¶ng x©y dùng bµi.
B. ChuÈn bÞ: 
- Gi¸o viªn: M¸y tÝnh s¸ch tay, m¸y chiÕu ®a n¨ng, ph«ng chiÕu, phßng m¸y tÝnh vµ c¸c m¸y cã cµi ®Ỉt Office, gi¸o ¸n
- Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, ®äc bµi tr­íc ë nhµ
C. TiÕn tr×nh d¹y häc
 I. ỉn ®Þnh líp. 
Ngµy thùc hiƯn
Líp
SÜ sè
Hä tªn häc sinh v¾ng
Ghi chĩ
Cã lý do
Kh«ng cã lý do
II. KiĨm tra bµi cị: 
	- Nªu c¸ch t×m kiÕm vµ thay thÕ.
III. Néi dung bµi míi: 
	TiÕt 38:
lý thuyÕt
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p
TG
H§1. Gi¸o viªn dÉn d¾t: Trong mçi ®o¹n v¨n cđa mét v¨n b¶n ®Ịu ph¶i ®­ỵc ®Þnh d¹ng theo mét kiĨu nµo ®ã. §o¹n v¨n cã mäi ®Ỉc tr­ng ®Þnh d¹ng cđa kiĨu ®­ỵc ¸p dơng cho nã.
VËy kiĨu lµ: SGK
H§2. Gi¸o viªn dÉn d¾t (SGK) chiÕu “h×nh 14.1” lªn mµn chiÕu
§Ỉt con trá so¹n th¶o vµo ®o¹n v¨n
KiĨu cđa ®o¹n v¨n trong hép kiĨu
h×nh 14.1 	
H§3. KiĨu ®o¹n v¨n: Gi¸o viªn dÉn d¾t (SGK)
H§4. KiĨu kÝ tù: Gi¸o viªn dÉn d¾t (SGK)
H§5. GV h­¬ng dÉn “hinh 14.2”
§Ĩ biÕt c¸c kiĨu hiªn cã trong v¨n b¶nnh¸y mịi tªn bªn ph¶i hép Style sÏ më mét danh s¸ch hinh 14.2 Mçi kiĨu mang mét tªn kh¸c nhau. c¸c kiĨu ®oan v¨n cã biĨu t­ỵng , kiĨu kÝ tù d­ỵc ph©n biƯt bëi a.
- Chu ý: NÕu kh«ng thÊy kiĨu cÇn thiÕt trong h«p kiĨu h·y sư dơng lƯnh Format\Styles and Formatting ®Ĩ biÕt c¸c kiĨu khac.
H§6. Em h·y cho biªt viƯc sư dung kiĨu ®em lai lỵi Ých g× ?
- Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
KL: Nhanh chãng h¬n, tiƯn dơng h¬n, chØ cÇn thùc hiªn mét thao t¸c ®Ĩ ®¹t ngay nhiỊu kÕt qu¶ ®inh d¹ng.
- ThuyÕt tr×nh
- Minh ho¹ b»ng vÝ dơ
- §äc cho HS ghi chÐp
- ThuyÕt tr×nh
- HS chĩ ý,l¾ng nghe.
- ThuyÕt tr×nh
- Minh ho¹ b»ng vÝ dơ
- §äc cho HS ghi chÐp
- ThuyÕt tr×nh
- HS chĩ ý,l¾ng nghe.
- ThuyÕt tr×nh
- Minh ho¹ b»ng vÝ dơ
- §äc cho HS ghi chÐp
- ThuyÕt tr×nh
- HS chĩ ý,l¾ng nghe.
37’
IV. Tỉng kÕt 
HS biÕt ®­ỵc c¸c c«ng cơ trỵ giĩp.
Nhí ®­ỵc c¸c thao t¸c sư dơng c¸c c«ng cơ trỵ giĩp.
HS häc bµi, chđ©n bÞ tiÕt sau thùc hµnh.
V- C©u hái vµ bµi tËp vỊ nhµ: 	
	§äc c©u hái vỊ nhµ theo s¾ch gi¸o khoa.	
TiÕt 39, 40:
PHÇN Thùc Hµnh
Néi Dung
Ph­¬ng Ph¸p
T. G
 1-H­íng dÉn më ®Çu:
 1- Th«ng b¸o cho häc sinh lµm ®Ị sè: 10 trong bé ®Ị ®· ph¸t cho häc sinh vµ mét sè bµi tËp kh¸c trong SGK .
 2- Lµm nhanh c¸c ®Ị: 10
 3- Lµm cã ph©n tÝch.
 4- Lµm nhanh lÇn cuèi.
- Nh¾c l¹i néi dung, yªu cÇu, nh÷ng viƯc cÇn thùc hiƯn cđa tiÕt thùc hµnh.
- Thao t¸c nhanh lµm mÉu.
18’
 2- H­íng dÉn th­êng xuyªn
¸p dung c¸c kiĨu Heading1, Heading2 vµ Normal ®Ĩ ®Þnh dang ®oan v¨n b¶n theo mÉu sau:
Mét sè quy t¾c gâ v¨n ban c¬ b¶n:
	1, Kh«ng dïng phÝm Enter ®Ĩ diỊu khiĨn xuèng dßng
	Trong so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh h·y ®Ĩ cho phÇn mỊm tù ®éng thùc hiƯn viƯc xuèng dßng. PhÝm Enter chi sư dơng ®Ĩ kÕt thĩc mét ®o¹n v¨n b¶n hoµn chØnh. Chĩ ý r»ng ®iỊu nµy hoµn toan ng­ỵc l¹i so víi thãi quen cđa m¸y ch÷. Víi m¸y ch÷ ta ph¶i hoµn toµn chđ ®éng trong viªc xuèng dßng cđa v¨n b¶n.
	2, Sư dơng dÊu c¸ch
	Gi÷a c¸c tõ chØ dïng mét dÊu c¸ch ®Ĩ ph©n c¸ch. Kh«ng sư dơng c¸ch ®Çu dßng cho viƯc c¨n lỊ.
	Mét dÊu c¸ch lµ ®đ ®Ĩ phÇn mỊm nhËn biÕt ®­ỵc c¸c kÝ tù. Kho¶ng c¸ch thĨ hiƯn gi÷a c¸c tõ cịng do phÇn mỊm tù ®éng thĨ hiƯn vµ tÝnh to¸n. NÕu ta dïng nhiỊu h¬n mét dÊu c¸ch gi÷a c¸c tõ phÇn mỊm sÏ kh«ng tÝnh to¸n ®­ỵc chÝnh x¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tõ vµ v× vËy v¨n b¶n sÏ ®­ỵc thĨ hiƯn rÊt xÊu.
 Xem häc sinh lµm trªn m¸y vµ h­íng dÉn cơ thĨ víi tõng häc sinh ch­a lµm ®­ỵc.
- HS thùc hiƯn c¸c thao t¸c nh­ yªu cÇu trªn.
 - L¾ng nghe nhËn xÐt, bỉ sung, vµ ®¸nh gi¸ sau bµi thùc hµnh 1.Vµ ghi nhí nh÷ng chç minh thiÕu xãt hoỈc lµm sai.
- Quan s¸t häc sinh thùc hµnh, nhËn xÐt, bỉ sung nh÷ng chç thiÕu xãt cđa häc sinh
55’
 3- H­íng dÉn kÕt thĩc
 - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê thùc hµnh.
 - §¸nh gi¸ giê thùc hµnh.
 - C¸c c«ng viƯc kh¸c.
 - H­íng dÉn häc sinh hoµn thiƯn 4 b­íc trªn.
 - Rĩt kinh nghiƯm cho häc sinh. Nªu c¸ch lµm nhanh. . .
 - NhËn xÐt cuèi buỉi thùc hµnh. 
15’
C©u hái vµ bµi tËp vỊ nhµ: 
	- §äc c©u hái vỊ nhµ theo s¾ch gi¸o khoa.	- Ph©n c«ng häc sinh lau chïi quÐt dän phßng m¸y.
Rĩt kinh nghiƯm bµi gi¶ng
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ng­êi duyƯt
Yªn b¸i, ngµy th¸ng n¨m 2014
(Ng­êi so¹n)
§ç §øc HËu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 27 G31.doc