Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 28: Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu

A. Mục tiêu bài học:

 Sau khi học xong bài này, học sinh có:

· Kiến thức:

Hiểu khái niệm về danh sách dữ liệu và các thao tác sắp xếp dữ liệu.

Hiểu thứ tự tự tạo.

· Kỹ năng:

Lập danh sách dữ liệu, sắp xếp các hàng trong danh sách dữ liệu.

Tạo được thứ tự sắp xếp mới và thực hiện sắp xếp theo thứ tự mới.

· Thái độ:

Tuân thủ theo quy trình thực hành, có ý thức giữ gìn của công.

B. Chuẩn bị::

 Giáo viên: thiết kế bài học, máy tính thực hành

 Học sinh: xem SGK.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 28: Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 32
Tiết: 81, 82, 83
Bài 28 : DANH SÁCH DỮ LIỆU VÀ SẮP XẾP DỮ LIỆU
A. Mục tiêu bài học:
	Sau khi học xong bài này, học sinh có:
Kiến thức:
Hiểu khái niệm về danh sách dữ liệu và các thao tác sắp xếp dữ liệu.
Hiểu thứ tự tự tạo.
Kỹ năng:
Lập danh sách dữ liệu, sắp xếp các hàng trong danh sách dữ liệu.
Tạo được thứ tự sắp xếp mới và thực hiện sắp xếp theo thứ tự mới.
Thái độ:
Tuân thủ theo quy trình thực hành, có ý thức giữ gìn của công.
B. Chuẩn bị::
 Giáo viên: thiết kế bài học, máy tính thực hành
 Học sinh: xem SGK.
C.Các hoạt động dạy học:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc 
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Cĩ lý do
Khơng cĩ lý do
2. NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
TG
Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ 
Em hãy cho biết công dụng, cú pháp hàm if.
Gọi học sinh lên trả bài cũ
Gọi học sinh khác bổ sung bài
Đánh giá và cho điểm học sinh
Hs lên trả bài, các học sinh khác nghe và bổ sung bài cho học sinh
10’
Hoạt động 3:
I. DANH SÁCH DỮ LIỆU
Một danh sách dữ liệu hay bảng dữ liệu trên trang tính là một dãy các hàng chứa các dữ liệu có liên quan với nhau, chẳng hạn bảng điểm của một lớp, danh sách số điện thoại của những người bạn
Danh sách dữ liệu thường có liên quan chặt chẽ với nhau, dòng đầu tiên trên một cột gọi là dòng tiêu đề.
Gv đặt ra các yêu cầu về tính toán và lập bảng tính ta có danh sách dữ liệu.
Yêu cầu học sinh phân tích về danh sách dữ liệu.
Phân tích thảo luận của các nhóm.
Rút ra kết luận về danh sách dữ liệu.
Học sinh tìm hiểu về cấu trúc của danh sách dữ liệu.
Trình bày trước lớp ý tưởng của nhóm
Nghe giáo viên đánh giá và rút ra kết luận về bài học.
10’
Hoạt động 4:
II. SẮP XẾP DỮ LIỆU:
Sắp xếp dữ liệu trong danh sách dữ liệu là thay đổi các hàng theo giá trị dữ liệu của các ô trong một hay nhiều cột với thứ tự tăng hay giảm dần.
Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện như sau:
Chọn vùng dữ liệu cần sa91p xếp.
Vào menu Data -> Sort
Ngay Sort by : chọn tiêu đề cột cần sắp xếp theo.
Ascending: theo thứ tự tăng.
Descending: theo thứ tự giảm dần.
Then by: cột phụ cần sắp xếp.
Sau đó nhấn Ok. 
Gv diễn giảng về cách thay đổi dữ liệu bằng cách sắp xếp theo một qui luật là tăng hoặc giảm dữ liệu
Hướng dẫn học sinh thực hiện cách thay đổi đối với dữ liệu trên bảng tính.
Rút ra kết luận về cách thay đổi dữ liệu
Yêu cầu học sinh thao tác trên máy tính về cách thay đổi dữ liệu.
Nghe giáo viên giải thích về cách sắp xếp. Tại sao phải sắp xếp dữ liệu
Quan sát giáo viên thao tác trên máy tính
Thực hiện lần lượt từng bước để sắp xếp dữ liệu
25’
Hoạt động 5:
III. TẠO THỨ TỰ SẮP XẾP MỚI:
Theo ngầm định, dữ liệu trong bảng tính được sắp xếp theo thứ tự tăng hay giảm dần của dữ liệu số và dữ liệu văn bản. Khi cần sắp xếp theo một thứ tự đặc biệt, ví dụ theo bảng chữ cái tiếng việt hoặc theo thứ; hai, ba
Để định nghĩa một thứ tự sắp xếp, nháy Tool -> options và thực hiện chọn view, new list, nhập sắp xếp tự tạo theo thứ tự tăng dần.
Khi cần sắp xếp ta thực hiện: Data -> Sort, nháy chọn option và chọn kiểu sắp xếp.
Gv diễn giải về cách sắp xếp thứ tự từ 1 đến 10 bằng chữ hoặc sắp xếp theo thứ trong tuần
Gv thao tác sắp xếp theo thứ trong tuần.
Yêu cầu học sinh sắp xếp thứ hạng học sinh trong lớp học. (với lớp học 10 học sinh).
Gv quan sát, sửa chữa khi học sinh gặp sai hỏng.
Học sinh lắng nghe và hình dung về cách sắp xếp khác.
Lắng nghe, thực hiện theo các bước giáo viên sắp xếp.
Thực hiện việc sắp xếp.
Hoạt động 4:
III. THỰC HÀNH
1. Nội dung thực hành:
Thực hiện bài tập 1,2,3,4,5 SGK trang 199, 200,201
2. Tiến trình thực hiện:
- Khởi động Excel
- Mở bảng tính đã có hoặc nhập vào bảng tính mới
- Sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu
- Tạo thứ tự sắp xếp và sắp xếp theo thứ tự tự tạo.
- Sắp xếp danh sách các cột theo danh sách dữ liệu.
- Tạo dữ liệu hỗ trợ tính toán.
- Lưu bảng tính và kết thúc Excel. 
3. Đánh giá:
- Về thời gian thực hiện bài
- Về thao tác: biết tạo dữ liệu hỗ trợ tính toán.
Yêu cầu học sinh cho biết tiến trình thực hành trên máy vi tính
Quan sát học sinh thực hành
Có biện pháp uốn nắn những học sinh yếu kém. Và cho thêm bài thực hành cho học sinh giỏi thực hành.
Đánh giá bài thực hành của học sinh.
Học sinh thực hành các thao tác trên máy tính theo tiến trình thực hành
Lưu ý học sinh cách trình bày bảng tính sao cho cân đối, hài hoà.
Sửa chữa bài thực hành
Hs tự đánh giá bài thực hành về việc tuân thủ quy trình thực hành, thời gian
80’
Hoạt động 5: 
IV. Củng cố, dặn dò:
Củng cố lại kiến thức đã học.
Gv củng cố lại kiến thức đã học
Dặn dò học sinh về xem lại cú pháp của hàm.
Học sinh nghe
Ghi phần kiến thức cần quan tâm
5’
3. Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y
Ng­êi duyƯt
Yªn b¸i, ngµy th¸ng n¨m 2014
(Ng­êi so¹n)
§ç §øc HËu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 28 G32.doc