Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 7: Ôn lại một số khái niệm cơ bản

A. Môc tiªu:

 1. Kiến thức:

Sau bài học giúp học sinh

- Hệ thống lại các khái niệm cơ bản của của hệ soạn thảo văn bản.

- Các quy tắc cơ bản trong việc soạn thảo văn bản.

- Hiểu được nội dung các thao tác biên tập văn bản, gõ văn bản chữ Việt, các chế độ hiển thị văn bản.

 2. Kỹ năng:

Sau bài học:

- Học sinh phân biệt được các thành phần cơ bản của văn bản.

- Thành thạo các thao tác: Khởi động và kết thúc Word, gõ văn bản, gõ chữ Việt, sửa chữa trong văn bản, hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau.

 3. Thái độ:

Sau bài học:

- Học sinh có ý thức hơn trong việc soạn thảo văn bản

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 468Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 7: Ôn lại một số khái niệm cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n sè: 08 
TiÕt: 17, 18, 19
Tªn bµi:
PhÇn 3. HÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Word
Bµi 7. ¤n l¹i mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
A. Môc tiªu:
 1. Kiến thức:
Sau bài học giúp học sinh 
- Hệ thống lại các khái niệm cơ bản của của hệ soạn thảo văn bản. 
- Các quy tắc cơ bản trong việc soạn thảo văn bản.
- Hiểu được nội dung các thao tác biên tập văn bản, gõ văn bản chữ Việt, các chế độ hiển thị văn bản. 
 2. Kỹ năng:
Sau bài học:
- Học sinh phân biệt được các thành phần cơ bản của văn bản.
- Thành thạo các thao tác: Khởi động và kết thúc Word, gõ văn bản, gõ chữ Việt, sửa chữa trong văn bản, hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau.
 3. Thái độ:
Sau bài học:
- Học sinh có ý thức hơn trong việc soạn thảo văn bản
B. ChuÈn bÞ
1. Giáo viên: 
Chuẩn bị: Giáo án, SGK, đọc trước một số tài liệu có liên quan.
2. Học sinh: 
Chuẩn bị: SGK, vở, bút.
C. TiÕn tr×nh d¹y häc
 I. æn ®Þnh líp. 
Ngµy thùc hiÖn
Líp
SÜ sè
Hä tªn häc sinh v¾ng
Ghi chó
Cã lý do
Kh«ng cã lý do
II. KiÓm tra bµi cò: 
 Kh«ng kiÓm tra bµi cò.
III. Néi dung bµi míi: 
	TiÕt 17:
PhÇn Lý ThuyÕt
Néi Dung
Ph­¬ng ph¸p
TG
Nhắc lại một số kh ái niệm cơ bản về hệ soạn thảo văn bản đã học ở các lớp dưới
1. KÝ tự, từ, c©u, dßng, đoạn, trang:
GV: Cñng cè l¹i bµi cò
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập, h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm, chia lµm 4 nhãm
Néi dung bµi tËp: §iÒn vµo chç trèng:
1. Thµnh phÇn c¬ së trong c¸c v¨n b¶n lµ c¸c...... (1) 
2. Mét hoÆc mét vµi kÝ tù ghÐp l¹i víi nhau thµnh mét .... (2) C¸c tõ ®­îc ph©n biÖt bëi .... (3), hay cßn gäi lµ kÝ tù trèng (space).
3. TËp hîp nhiÒu tõ kÕt thóc bëi mét trong c¸c dÊu chÊm c©u (dÊu “.”, “?”, “!”) cßn gäi lµ... (4)
4. Mét tËp hîp c¸c kÝ tù n»m trªn cïng mét ®­êng c¬ së tõ bªn tr¸i sang bªn ph¶i mµn h×nh so¹n th¶o (hoÆc trang in) lµ .... (5)
5. NhiÒu c©u liªn tiÕp nhau, t­¬ng ®èi hoµn chØnh vÒ ý nghÜa t¹o thµnh mét .... (6) Trong Word, ®o¹n v¨n b¶n ®­îc ®Þnh nghÜa b»ng c¸ch nhÊm phÝm ... (7)
6. PhÇn v¨n b¶n thÊy ®­îc t¹i mét thêi ®iÓm trªn mµn h×nh gäi lµ ....... (8)
7. PhÇn v¨n b¶n thiÕt kÕ ®Ó in ra trªn mét trang giÊy ®­îc gäi lµ ........(9)
GV: Gọi 4 học sinh đại diện 4 nhóm lên bảng ghi 
GV: Gäi HS gãp ý bµi cña c¸c nhãm
GV: Chuẩn kiến thức: 
1. KÝ tù 2. Tõ 3. DÊu c¸ch
4. C©u 5. 6. 
7. Enter 8. 9. 
Hoạt động 1
HS: Nghe gi¶ng
HS: C¸c nhãm HS th¶o luËn trong 3 phót
HS: 4 Häc sinh ®¹i diÖn cho c¸c nhãm lªn b¶ng ghi kÕt qu¶, c¶ líp theo dâi.
HS: 2 HS gãp ý
HS: Ghi kiÕn thøc
2. Một số quy tắc gõ văn bản
GV: 
GV: Gäi HS lªn b¶ng ghi l¹i mét sè quy t¾c gâ v¨n b¶n ®· biÕt
GV: Chuẩn kiến thức
Hoạt động 2:
HS: Nghe gi¶ng
3. Các thao tác biên tập trong văn bản
Hoạt động 3
Phương pháp (vấn đáp) gợi mở 
GV: Hỏi học sinh: Có 1 bài thơ tiêu đề là “Bµi Th¬”. dùng ph«ng Vn time, nếu muốn chuyển sang phông chữ khác, cô phải làm gì?
HS trả lời: Phải chọn vào đối tượng cần chuyển rồi bôi đen.
Mình đưa ra thao tác đầu tiên:
Chọn đối tượng tác động:
- GV: Nếu cô muốn Copy bài thơ sang 1 trang khác cô phải dùng lệnh gì?
=> HS trả lời: Lệnh Coppy
Copy: 
GV hỏi: Nếu cô bôi đen bài thơ và cô dùng lệnh cắt (Cut) điều gì sẽ xảy ra?
 => HS: Xoá nội dung
Cut: Lưu nội dung được chọn vào bộ nhớ đệm đồng thời xoá nội dung đó khỏi văn bản hiện thời xoá nội dụng ra khỏi văn bản hiện thời.
GV: Sau khi cắt bài thơ và dùng lệnh Paste điều gì sẽ xảy ra?
=> HS: Xuất hiện bài thơ
Paste: Lấy nội dung từ bộ nhớ đệm ra và chèn (“dán”) vào văn bản từ vị trí con trỏ hiện thời. 
Để soạn thảo văn bản nhanh, người ta sử dụng những thao tác nhanh.
GV hỏi: Có mấy cách thực hiện thao tác nhanh?
Hoạt động 3: 
=> HS: Có 3 cách
Thao tác nhanh
Hoạt động 4: Phương pháp quan sát
Chọn văn bản bằng bán phím
GV: Yêu cầu học sinh quan sát bảng trong SGK.
+ Chọn 1 kí tự bên phải người ta dùng phím gì?
+ Chọn 1 kí tự bên trái người ta dùng phím gì?
......
Sử dụng nút lệnh trên thành công cụ: 
- Yêu cầu học sinh quán sát thanh công cụ và xác định xem một số nút có chức năng gì?
Tổ hợp phím
GV hỏi: Nếu không dùng nút lệnh ta có thể dùng tổ hợp phím gì?
Yêu cầu học sinh xác định nút lệnh đó có ý nghĩa gì?
HS Ctrl + X
4. Soạn thảo văn bản chữ Việt
Hoạt động 5: Hoạt động cá nhân
GV hỏi: Để soạn thảo văn bản chữ Việt chúng ta cần có những yêu cầu gì?
GV ghi bảng, chuẩn kiến thức
+ Học sinh trả lời:
II. Các chế độ hiển thị văn bản trên màn hình
a. Cách chuyển chế độ: 
Hoạt động 6: Cả lớp
- Yêu cầu học sinh nhớ lại có những cách hiển thị văn bản trên màn hình
TiÕt 18, 19:
PhÇn Thùc Hµnh
Néi Dung
Ph­¬ng Ph¸p
T. G
 1-H­íng dÉn më ®Çu:
(1) Khëi ®éng Word, Thùc hiÖn c¸c thao t¸c: T¹o míi, më, ®ãng, l­u v¨n b¶n vµ kÕt thóc Word.
(2) Ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña v¨n b¶n.
(3) Thùc hiÖn gâ v¨n b¶n, tu©n thñ quy t¾c gâ v¨n b¶n th«ng th­êng.
(4) Söa ch÷a vµ l­u v¨n b¶n.
- Nh¾c l¹i néi dung, yªu cÇu, nh÷ng viÖc cÇn thùc hiÖn cña tiÕt thùc hµnh.
- Thao t¸c nhanh lµm mÉu.
25’
 2- H­íng dÉn th­êng xuyªn
 - Theo dâi häc sinh thùc hµnh. Theo mÉu gi¸o viªn ®· h­íng dÉn.
 - Xö lÝ c¸c t×nh huèng trong giê thùc hµnh 
 Xem häc sinh lµm trªn m¸y vµ h­íng dÉn cô thÓ víi tõng häc sinh ch­a lµm ®­îc.
75’
 3- H­íng dÉn kÕt thóc
 - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê thùc hµnh.
 - §¸nh gi¸ giê thùc hµnh.
 + Khëi ®éng Word, Thùc hiÖn c¸c thao t¸c: T¹o míi, më, ®ãng, l­u v¨n b¶n vµ kÕt thóc Word.
 + Ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña v¨n b¶n.
+ Thùc hiÖn gâ v¨n b¶n, tu©n thñ quy t¾c gâ v¨n b¶n th«ng th­êng.
 + Söa ch÷a vµ l­u v¨n b¶n.
 - C¸c c«ng viÖc kh¸c.
 - H­íng dÉn häc sinh hoµn thiÖn 4 b­íc trªn.
 - Rót kinh nghiÖm cho häc sinh. Nªu c¸ch lµm nhanh. . .
25’
 IV- C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ: 
	- §äc c©u hái vÒ nhµ theo s¾ch gi¸o khoa.	- Ph©n c«ng häc sinh lau chïi quÐt don phßng m¸y.
 V- Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ng­êi duyÖt
Yªn b¸i, ngµy th¸ng n¨m 2014
(Ng­êi so¹n)
§ç §øc HËu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 7.doc