Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Tiết 47: Ôn tập phần 3

A. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

 Tổng hợp lại kiến thức đã học, trọng tâm của phần đã học.

2. Về kĩ năng:

- Biết định dạng văn bản;

- Biết cách làm việc với bảng trong soạn thảo;

- Biết sử dụng một số chức năng soạn thảo nâng cao;

- Biết cách chèn một số đối tượng đặc biệt;

3. Về thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, thái độ làm việc đúng đắn, tính tiết kiệm.

B. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Máy tính sách tay, máy chiếu đa năng, phông chiếu, phòng máy tính và các máy có cài đặt Office, giáo án

- Học sinh: Sách giáo khoa, đọc bài trước ở nhà

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 341Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Tiết 47: Ôn tập phần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸nsè: 18
 TiÕt: 47
¤n tËp phÇn 3
A. Môc tiªu:
1. VÒ kiÕn thøc:
 Tæng hîp l¹i kiÕn thøc ®· häc, träng t©m cña phÇn ®· häc.
2. VÒ kÜ n¨ng:
- Biết định dạng văn bản;
- Biết cách làm việc với bảng trong soạn thảo;
- Biết sử dụng một số chức năng soạn thảo nâng cao;
- Biết cách chèn một số đối tượng đặc biệt;
3. VÒ th¸i ®é: rÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, th¸i ®é lµm viÖc ®óng ®¾n, tÝnh tiÕt kiÖm.
B. ChuÈn bÞ: 
- Gi¸o viªn: M¸y tÝnh s¸ch tay, m¸y chiÕu ®a n¨ng, ph«ng chiÕu, phßng m¸y tÝnh vµ c¸c m¸y cã cµi ®Æt Office, gi¸o ¸n
- Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, ®äc bµi tr­íc ë nhµ
C. TiÕn tr×nh d¹y häc
 I. æn ®Þnh líp. 
Ngµy thùc hiÖn
Líp
SÜ sè
Sè häc sinh v¾ng
Cã lý do
Kh«ng cã lý do
II. KiÓm tra bµi cò:
 - Kh«ng kiÓm tra bµi cò
III. Néi dung bµi míi: 
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p
TG
- HÖ thèng vµ gîi nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m (phÇn chñ yÕu cña c¸c bµi häc)
- Nªu mét sè träng t©m cña c¸c bµi ®· häc.
- Kinh nghiªm øng dông thùc tÕ khi so¹n th¶o v¨n b¶n.
- ThuyÕt tr×nh
- Minh ho¹ b»ng vÝ dô
- Ph¸t vÊn HS
- §äc cho HS ghi chÐp
- HS chó ý, l¾ng nghe.
Cñng cè bµi:
H­íng dÉn HS häc tËp:
+ L­u ý c¸c néi dung chÝnh cña bµi häc, yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i vµ ®äc, chuÈn bÞ tr­íc bµi sau.
Ng­êi duyÖt
Yªn b¸i, ngµy th¸ng n¨m 2013
(Ng­êi so¹n)
§ç §øc HËu

Tài liệu đính kèm:

  • docOn tap phan 3- GA 18.doc