Bài 15. Cacbon

Biết được tính chất của cácbon liên quan như thế nào với cấu hình electron nguyên tử của nó Biết được trạng thái tự nhiên, điều chế và ứng dụng của cacbon