Bài 8. Amoniac và muối amoni

Biết các tính chất vật lý, hóa học của amoniac và muối amoni Biết vai trò quan trọng của amoniac và muối amoni trong đời sống và trong sản xuất A. Amoniac 1. Cấu tạo phân tử Trong phân tử amoiac, nguyên tử N liên kết với ba nguyên tử hiđrô bàng ba liên kết cộng hóa trị có cực