Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO

Khái niệm về hiđrocacbon không no và một vài loại hiđrocacbon không no tiêu biểu: anken, ankin, ankađien. Tính chất hóa học cải ankan, ankin, ankađien Một số ứng dựng quan trọng của ankan, ankin, akađien