Chương II: NITƠ - PHOTPHO

Vị trí của noto, photpho trong bảng tuần hoàn có liên quan như thế nào với cấu tạo nguyên tử và phân tử của chúng Các đơn chất và hợp chất của noto, photpho những tính chất cơ bản nào? Giải thích những tính chất đó dựa trên cơ sở lí thuyết đã học như thế nào? Làm thế nào điều chế được noto, photpho và một số hợp chất quan trọng của chúng?