Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoán được sắp xếp theo ciều điện tích hạt nhân tăng dần 2. Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm ở nguyên tố, chu kì, nhôm 3. Sự biến dổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhôm 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn - Biết vị trí suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố - Biết cấu tạo nguyên tử, suy ra vị trí và tính chất của nguyên tố