Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axeitc

Các em đã được học Hiđroccnonat, rượu và axit. Vậy các hợp chất trên có mối liên hệ với nhau như thế nào? Chúng có thể chuyển đổi cho nhau được không?