Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

1. Tinh bột và xenlulzo là những chất rắn, mầu trắng, không tan trong nước. Riêng tinh bột tan được trong nước nóng 2. Tinh bột và xenlulzo bị thủy phân trong dung dịch axit oxit tạo ra glucozo, tinh bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh đặc trưng 3. Tinh bột và xenlulzo đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất