Chương 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Rượu etylen, axetilen có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Chất béo có tính chất và ứng dụng gì? Glucozo, sâcrozo, tinh bột, xenlulozo có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Protêin có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Chất dẻo, tơ, cao su có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào?