Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân

I. MỤC TIÊU

- Tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

- Bồi dưỡng sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.

- Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

- Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).

- Sử dụng được một số phần mềm dạy học, phần mềm tính điểm

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 23/10/2018 Lượt xem 448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT PHÙ MỸ
TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hiệp, ngày 15 tháng 8 năm 2015
KẾ HOẠCH 
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
 NĂM HỌC 2015-2016
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN DU 
Ngày tháng năm sinh: 17 /01/1973
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TOÁN
Tổ chuyên môn: Lý – Hóa – Sinh – CN
Năm vào ngành giáo dục: 1995
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Dạy Công nghệ 7A2,3,4,5,6 + CN7A4 + PBMCN
- Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; 
- Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
- Căn cứ Công văn số : Số: ngày tháng năm 2015 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 bậc THCS;
- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 – 2016 của trường THCS Mỹ Hiệp
- Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và năng lực của bản thân, tôi xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân trong năm học 2015 – 2016 như sau:
 I. MỤC TIÊU 
- Tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.
- Bồi dưỡng sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
- Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
- Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).
- Sử dụng được một số phần mềm dạy học, phần mềm tính điểm
 II. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
 1. Khối kiến thức bắt buộc:
 1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: ( 30 tiết)
 Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở. 
Tháng
Mục tiêu bồi dưỡng
Nội dung cần bồi dưỡng
Số tiết
Hình thức bồi dưỡng
8
Giáo viên có hiểu biết đầy đủ về sự phát triển của GD THCS
Đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở
15
Tự học
8
Giáo viên nắm vững chương trình, SGK, hoạt động giáo dục THCS
Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở. 
15
Tự học + thảo luận tập trung
 1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết ) :
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học 
Tháng
Mục tiêu bồi dưỡng
Nội dung cần bồi dưỡng
Số tiết
Hình thức bồi dưỡng
4
Giáo viên có hiểu biết đầy đủ về sự phát triển của GD THCS ở địa phương.
Đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở của địa phương.
15
Tự học + thảo luận tập trung
5
Giáo viên nắm vững chương trình, SGK, hoạt động giáo dục địa phương
Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương.
15
Tự học + thảo luận tập trung
 1.3. Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết): 
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Bản thân sẽ thực hiện bồi dưỡng 04
mô đun sau:
 Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung 
mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian 
tự học
( tiết )
Thời gian học 
tập trung
( tiết )
Lý thuyết
Thực hành
I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
THCS
1
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS) 
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS
2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS 
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh
10
2
3
THCS
3
Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt
10
2
3
VI. Tăng cường năng lực dạy học
THCS
16
Hồ sơ dạy học
1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS
2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học
Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định
10
2
3
XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
10
2
3
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BDTX:
            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.
            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)
            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp tổ, nhóm chuyên môn. (Nếu có)
            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN.
Thời gian tính theo năm học 2015 - 2016
Nội dung công việc
Tháng 8/2015
- Bản thân xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt
Tháng 8,9, 10 /2015
- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2.
Tháng 11,12/2015
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 1 - 
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS) 
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS
2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
Tháng 01,02 /2016
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 3 - Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Tháng 3,4 / 2016
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 16 - Hồ sơ dạy học
1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS
2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học
Tháng 3,4 / 2016
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Tháng 5 / 2016
- Báo cáo kết quả BDTX.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân trong năm học 2015 - 2016.
 Mỹ Hiệp, ngày 15 tháng 8 năm 2015
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Người lập kế hoạch
 Nguyễn Du 
KÝ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
.
.
..
.
.
...
..
 Mỹ Hiệp, ngày 15 tháng 8 năm 2015
 HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÙ MỸ
TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP
------------e & f------------
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 
 HỌ VÀ TÊN GV: NGUYỄN DU 
NĂM HỌC 2015 -2016

Tài liệu đính kèm:

  • docKẾ HOẠCH BDTX DU.doc