Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Anh văn

I.Các căn cứ để lập kế hoạch:

 - Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;

- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Kế hoạch số./ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.

Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường. Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 như sau:

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 29/10/2018 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Anh văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG 
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
Số:..../KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kim Đồng, ngày tháng năm 2015
	KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
( Năm học: 2015 – 2016 )
Họ và tên: Lộc Văn Nguyên. Năm sinh: 1976.
Tổ: xã hội. 	Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Anh Văn
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy môn Anh Văn lớp 6,8,9; Chủ Nhiệm Lớp : 8
I.Các căn cứ để lập kế hoạch:
 - Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;
- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Kế hoạch số....../ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.
Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường. Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 như sau: 
II. Mục đích:
 1. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng giáo dục.
 2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng năng lực tổ chức, hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.
III. Yêu cầu:
 1. Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học, bao gồm:
 - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (nội dung bồi dưỡng 1): Khoảng 30 tiết / năm học.
 - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện (nội dung bồi dưỡng 2): Khoảng 30 tiết / năm học.
 - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung bồi dưỡng 3): Khoảng 60 tiết / năm học.
 Thời lượng BDTX của mỗi nội dung bồi dưỡng nêu trên có thể được thay đổi để phù hợp với thực tế, nhưng tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viển trong năm học đảm bảo đủ 120 tiết.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX:
1, Khối kiến thức bắt buộc:
Nội dung bồi dưỡng 1: (khoảng 30 tiết / GV)
 - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học (Bao gồm các nội dung bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trực tiếp hoặc thông qua cốt cán tới cán bộ, giáo viên).
Nội dung bồi dưỡng 2: (khoảng 30 tiết / GV)
 Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học ( Bao gồm các nội dung bồi dưỡng do Tỉnh, Sở, huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai trong năm học).
2, Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết / GV)
Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV.
Căn cứ năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 môđun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là môđun:28,29,30,34.
TT
Mã Modul
Tên Modul
TS tiết
TG thực hiện
LT
TH
1
THCS 28
Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
7
8
Tháng 10/2015
2
THCS 29
Giáo dục học sinh THCS thong qua các hoạt động giáo dục.
7
8
Tháng 12/2015
3
THCS 30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinhTHCS.
7
8
Tháng 
2/2016
4
THCS 34
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp THCS.
7
8
Tháng 
4/2016
Tổng số tiết
60
HH
V. Hình thức tổ chức BDTX:
 1. Tổ chức thực hiện nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương (nội dung 1 và nội dung 2):
 - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học (nội dung 1) thực hiện theo kế hoạch tập huấn của Phòng GD & ĐT. Hình thức thực hiện bồi dưỡng: Tập trung, tự học.
 - Nôi dung bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương (nội dung 2) thực hiện theo kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên năm 2015 của Phòng, Sở GD&ĐT và kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2015. Hình thức thực hiện bồi dưỡng: Tâp trung, tự học.
 2. Thực hiện nội dung bồi dưỡng:
 - Giáo viên thực hiện nội dung bồi dưỡng chủ yếu theo hình thức tự học, tự nghiên cứu, kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
 - Bồi dưỡng qua mạng internet: Trao đổi qua email, tìm tài liệu tham khảo
VI. Lịch thực hiện:
1.Khối kiến thức bắt buộc
Thời gian
Nội dung công việc
Đánh giá, bổ sung KH
Tháng 5 / 2015
Đăng kí chuyên đề BDTX và xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.
Tháng 6 / 2015
- Duyệt kế hoạch BDTX cá nhân;
Tháng 7 / 2015
Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
Tháng 8 / 2015
Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
Tháng 9 / 2015
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 18 (1 ngày)
Tháng 10 / 2015
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 28 (1 ngày)
Tháng 11 / 2015
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 29(1 ngày).
Tháng 12 / 2015
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 29(1 ngày)
Tháng 01/2016
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 30(1 ngày)
- Đánh giá kết quả xếp loại BDTX học kì I.
Tháng 02/2016
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 30(1 ngày)
Tháng 3/2016
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 34(1 ngày)
Tháng 4/2016
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Thực hiện bồi dưỡng theo CĐ đã đăng kí; Module 34(1 ngày)
Tháng 5/2016
- Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định ( Nếu có)
- Đánh giá kết quả BDTX năm học 2015 - 2016.
- Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017.
 Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của cá nhân tôi trong năm học 2015 - 2016.
Phê duyệt của chuyên môn
Tổ trưởng
Lôi Trung Quyết
Xác nhận của BGH
Người viết kế hoạch
Lộc Văn Nguyên

Tài liệu đính kèm:

  • docnguyen bdtx.doc