Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

I. Mục tiêu của việc BDTX:

1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.

II. Nội dung BDTX: Tổng số tiết bồi dưỡng là 120 tiết với các nội dung sau:

- Nội dung bồi dưỡng 1 (thời lượng: 30 tiết):

Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Thanh hóa và của phòng GD&ĐT huyện Qan Sơn tôi xin đăng ký nội dung bồi dưỡng : Mô đun 31 “ Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm ”

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 23/10/2018 Lượt xem 355Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên giáo viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUAN SƠN
TRƯỜNG P.T.D.T B.T T.H.C.S SƠN ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Điện, ngày 27 tháng 08 năm 2015
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
Họ và tên giáo viên: Phạm Quang Cảnh .
Trình độ chuyên môn:CĐ sư phạm Vật Lí – Kỹ Thuật
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: giảng dạy môn Công Nghệ khối 6-7-8-9, chủ nhiệm lớp 9B.
I. Mục tiêu của việc BDTX: 
1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình. 
II. Nội dung BDTX: Tổng số tiết bồi dưỡng là 120 tiết với các nội dung sau:
- Nội dung bồi dưỡng 1 (thời lượng: 30 tiết): 
Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Thanh hóa và của phòng GD&ĐT huyện Qan Sơn tôi xin đăng ký nội dung bồi dưỡng : Mô đun 31 “ Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm ”	
- Nội dung bồi dưỡng 2 (thời lượng: 30 tiết) :
Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Thanh hóa và của phòng GD&ĐT huyện Qan Sơn nôi dung : Bồi dưỡng Chuyên đề “Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS tỉnh Thanh Hóa”.
- Nội dung bồi dưỡng 3 (thời lượng: 60 tiết):
Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) .Căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Quan Sơn, Tổ Tự nhiên Trường PTDTBT- THCS Sơn Điện và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 môđun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là môđun: 14, 18, 20, 22HH.
Mã môđun
Tên và nội dung môđun
Ghi chú
THCS
14
 Xây dựng kế hoạch theo hướng tích hợp
1. Dạy học tích hợp.
2. Lập kế hoạch dạy học.
3. Các yêu cầu của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
4. Nội dung phương pháp và kế hoạch dạy học tích hợp.
5. Thực hành dạy học tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua các môn học ở trường THCS.
 THCS
18
 Phương pháp dạy học tích cực
1. Tìm hiểu về phương pháp dạy học tích cực và đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.
2. Tìm hiểu phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp.
3. Tìm hiểu về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
4. Tìm hiểu phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ nhiệm vụ.
5. Tìm hiểu về phương pháp dạy học trực quan.
6. Tìm hiểu phương pháp luyện tập và thực hành.
7. Tìm hiểu phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy.
THCS
20
 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
 1. Tìm hiểu vai trò của thiết bị dạy học
 2. Nghiên cứu sử dụng thiết bị dạy học
 3. Phối hợp sử dụng các thiết bị dạy học
 4. Tự làm một số đồ dùng dạy học.
THCS
22
 Sử dụng một số phần mềm dạy học
1. Vai trò của phần mềm trong dạy học.
2. Một số cách phân loại phần mềm dạy học.
3. Đánh giá hiệu quả phần mềm dạy học.
4. Sử dụng một số phần mềm dạy học chung.
5. Sử dụng phần mềm dạy học theo môn học.
III. Hình thức BDTX:
 1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.
            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
 5. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
IV. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Tôi đề nghị tổ chức học tập trung cả 3 nội dung bồi dưỡng thường xuyên. Trong đó số tiết dành cho nội dung bồi dưỡng 3 nhiều hơn để Giáo viên có cơ hội thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm giảng dạy, phát triển nghề nghiệp
V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
Thời gian
Kế hoạch bồi dưỡng.
Số tiết
Hình thức bồi dưỡng
Kết quả cần đạt được
Tháng 9;10 /2015
Nội dung bồi dưỡng 1.
Mô đun 31 : Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
30
- Tự học, tự nghiên cứu
 - Biết được vai trò vị trí của GVCN.
- Biêt được nội dung, phương pháp lập kế hoạch chủ nhiệm lớp.
Tháng 11/ 2015
Mã mô đun THCS14 : “Xây dựng kế hoạch theo hướng tích hợp”
15
- Tự học, tự nghiên cứu
 - Nắm được phương pháp dạy học tích hợp.
- Biết cách lập kế hoạch dạy học.
- Biết các yêu cầu của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
Tháng 12/ 2015
Mã mô đun THCS18: Hồ sơ dạy học
“Phương pháp dạy học tích cực”
15
- Tự học, tự nghiên cứu
- Hiểu về phương pháp dạy học tích cực và đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.
- Hiểu phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp.
- Hiểu về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Hiểu phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ nhiệm vụ.
- Hiểu về phương pháp dạy học trực quan.
Tháng 1; 2/ 2016
 Mã mô đun THCS 20: “Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học”
15
- Tự học, tự nghiên cứu
- Hiểu vai trò của thiết bị dạy học
- Biết cách sử dụng thiết bị dạy học
- Biết phối hợp sử dụng các thiết bị dạy học
- Tự làm được một số đồ dùng dạy học.
Tháng 3/ 2016
 Mã mô đun THCS 22: “Sử dụng một số phần mềm dạy học”
15
- Tự học, tự nghiên cứu
- Biết được vai trò của phần mềm trong dạy học.
- Biết một số cách phân loại phần mềm dạy học.
- Sử dụng được một số phần mềm dạy học chung.
Tháng 3;4/2016
Nội dung bồi dưỡng 2: 
Bồi dưỡng Chuyên đề “Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS tỉnh Thanh Hóa”.
30
- Học tập trung
 - Nắm được những nội dung cơ bản về: Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS tỉnh Thanh Hóa
Tháng 5/
2016
- Báo cáo kết quả BDTX.
TỔNG
120
BAN GIÁM HIỆU
(Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu)
TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi họ tên)
GIÁO VIÊN
 (Ký, ghi họ tên)	
 Phạm Quang Cảnh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUAN SƠN
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS SƠN ĐIỆN
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015-2016
 Họ và tên : Phạm Quang Cảnh 
 Chức vụ chuyên môn: Giáo Viên 
 Đơn vị công tác : Trường PTDT Bán Trú THCS Sơn Điện
Năm học: 2015 -2016

Tài liệu đính kèm:

  • docBoi_duong_thuong_xuyen_2015_2016.doc