Kế hoạch chuyên môn

I.CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;

- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Kế hoạch số./ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.

Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường. Tôi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

 

doc 12 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 29/10/2018 Lượt xem 345Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch chuyên môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN 
 TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 Kim Đồng, ngày 10 tháng 09 năm 2015
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
 Họ và tên: Lộc Văn Nguyên .
 Sinh ngày: 14/01/1976.
 Tháng năm vào ngành: 9/1999.
 Tổ chuyên môn: Tổ khoa học Xã hội.
 Công tác tại trường THCS Kim Đồng- Tràng Định.
 Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Tiếng Anh 6, 8, 9, chủ nhiệm lớp 8.
I.CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;
- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Kế hoạch số....../ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.
Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường. Tôi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau: 
II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
 1. Năm học 2014-2015
- Tình hình mạng lưới trường, lớp học
Trường có 83 học sinh với 4 lớp. Được tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 
Tổng số cán bộ quản lí: 2 đ/c trình độ đại học 1, cao đẳng 1. 
Giáo viên: 11 trong đó số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 5/11= 45,5%, đạt chuẩn 6/11= 54,5% 
 Kết quả đạt được:
Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục: 
Học lực
Hạnh kiểm
Giỏi
Khá
TB
Yếu 
Kém
Tốt
Khá
TB
Yếu
SL
4/83
40/83
39/73
0
0
77/83
5/83
1/83
0
TL
4,8%
48,2%
47%
0
0
92,8%
6%
1,2%
0
Trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 : 27/27= 100%
Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 100%
Tỷ lệ tốt nghiệp năm học 2014 - 2015 là 100 % . 
Công tác duy trì sỹ số năm học 2014-2015: 83/83 = 100%
Tổ chức các kì thi, kiểm tra học kì, thi học sinh giỏi, việc đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục học sinh của các giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Giáo viên đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học sinh. 
Công tác phổ cập GDTHCS đạt tỷ lệ 82,8% 
- Trường đã tổ chức dạy học môn ngoại ngữ đúng quy định của ngành, 100% học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đều được học tiếng Anh
	- Trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, có ban chỉ đạo và có phân công các nhóm thực hiện các nhiệm vụ của công việc kiểm định đề ra.
	- Trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy, học và công tác quản lý nhưng tỷ lệ và chất lượng chưa cao.
	- Trường đã quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho các em theo nghị định của chính phủ ( 49)
	- Tiến hành thu chi ngân sách và huy động các nguồn tài chính theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên công khai minh bạch.
2,Tình hình nhà trường trong năm học 2015-2016
	Qui mô trường lớp, học sinh 
	- Lớp 6 : 1 lớp 25 h/s
	- Lớp 7 : 1 lớp 27 h/s
	- Lớp 8 : 1 lớp 17 h/s
	- Lớp 9 : 1 lớp 19 h/s
	- Tổng số : 4 lớp : 88h/s
	- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên
	- BGH : 2 đ/c : 1ĐH, 1CĐ
	- Giáo viên :11 đ/c trong đó đạt trên chuẩn 5/11= 45,5% đạt trên chuẩn = 41,7 % và đạt chuẩn là 6/11= 54,5%
	- Nhân viên 3 đ/c ( 01 hợp đồng bảo vệ)
 III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015- 2016.
1.Mục tiêu: 
1.1 Mục tiêu 1: Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
a, Phẩm chất chính trị
Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương đưòng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo chất lượng và số lượng ngày, giờ công lao động. 
Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong chuyên môn và trong sinh hoạt.
Xây dựng lề lối làm việc một cách có nề nếp và kỷ cương trên tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao.
Chỉ tiêu thực hiện: Tốt.
b, Đạo đức, lối sống
 - Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên.
Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong chuyên môn và trong sinh hoạt.
Chỉ tiêu thực hiện: Tốt.
c, Ứng xử với đồng nghiệp và học sinh
Quan hệ với đồng nghiệp hoà nhã, thân ái trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. 
 Chỉ tiêu thực hiện: Tốt.
1.2. Mục tiêu 2: Phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a, Nội dung chương trình.
Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình theo quy định. Chỉ tiêu thực hiện: Tốt
b, Bài soạn.
Soạn bài có chất lượng, có và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
 Chỉ tiêu thực hiện: Khá
c, Kiểm tra đánh giá.
Kiểm tra đánh giá, chấm, trả bài, cho điểm và ghi vào sổ gọi tên theo kế hoạch.
 Chỉ tiêu thực hiện: Tốt
 d, Sử dụng đồ dùng dạy học
 Sử dụng đồ dùng dạy học đã có và tự làm có hiệu quả.
 Chỉ tiêu thực hiện: Khá
 e, Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
 Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng cách dự giờ rút kinh nghiệm đồng nghiệp, tham khảo tài liệu.
 Chỉ tiêu thực hiện: Tốt
f, Đổi mới nâng cao chất lượng dạy học
 Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đạt chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra.
Chỉ tiêu thực hiện: Tốt 
2. Nhiệm vụ
2.1. Thực hiện nghị quyết số 29/NQ- TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thong.
2.2. Xây dựng chủ đề dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh.
2.3. Ôn học sinh giỏi.
2.4. Phụ đạo học sinh yếu kém.
2.5. Giáo viên giúp đỡ giáo viên.
2.6.Giáo viên giúp đỡ học sinh.
2.7. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá các bộ môn.
2.8. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.
2.9. Sử dụng thiết bị dạy học.
2.10. Công tác chủ nhiệm.
2.11.Dự giờ thăm lớp
2.12. Kiểm tra chuyên đề của giáo viên.
3. Chỉ tiêu cụ thể.
3.1. Thực hiện nghị quyết số 29/NQ- TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.
- Áp dụng những phương pháp mới vào dạy học và đổi mới xây dựng và phát triển chương trình dạy học ở trường THCS.
Xếp loại
Môn Tiếng Anh 6
Môn Tiếng Anh 8
Môn Tiếng Anh 9
Loại Giỏi
2/27 = 7,4%
1/17 = 5,9%
1/19= 5,3%
Loại Khá
10/27 = 37%
10/17 = 58,8%
5/19= 27,8%
Loại TB
15/27 = 55,6%%
6/17 = 35,3%
13/19= 66,9%
Loại Yếu
0
0 
0
3.2. Xây dựng chủ đề dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh.
Chỉ tiêu thực hiện: Mỗi quý thực hiện xây dựng 1 chủ đề. 
3.3. Ôn học sinh giỏi.
- Thực hiện ôn học sinh giỏi theo kế hoạch của nhà trường và ôn từ tháng 09 cho hết tháng 12.
Chỉ tiêu thực hiện: 2 học sinh giỏi cấp trường, 1 học sinh giỏi cấp huyện
3.4. Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Soạn giáo án và lên lớp phụ đạo học sinh yếu kém có chất lượng và thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà trường đề ra
Chỉ tiêu thực hiện: Mỗi tuần dạy 1 tiết/1lớp.
3.5. Giáo viên giúp đỡ giáo viên.
- Xây dựng kế hoạch giáo viên giúp đỡ giáo viên từ đầu năm học và có sự điều chỉnh theo sự tiến bộ của giáo viên.
Chỉ tiêu thực hiện: trong năm giúp đỡ 2 giáo viên đúng thể thức văn bản.
3.6.Giáo viên giúp đỡ học sinh.
- Xây dựng kế hoạch giáo viên giúp đỡ học sinh theo môn và theo từng mặt học sinh còn yếu.
Chỉ tiêu thực hiện: Mỗi học kỳ giáo viên giúp đỡ được 5 học sinh/lớp
3.7. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá các bộ môn.
- Kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại để có được kết quả học tốt nhất như phương pháp gợi mở, phương pháp giao tiếp và một số phương pháp khác.
Chỉ tiêu thực hiện: Trong mỗi tiết giảng áp dụng nhiều phương pháp dạy học.
3.8. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.
- Soạn giảng sử dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy theo từng tiết học như sử dụng phần mềm “Tiếng Anh Hoa Mặt Trời” và các file ghi âm trong các tiết dạy. Và soạn Power point 
Chỉ tiêu cụ thể: Sử dụng phần mềm “Tiếng Anh Hoa Mặt Trời”/tiết giảng , 4 tiết Power Point trong 1 học kỳ.
3.9. Sử dụng thiết bị dạy học.
- Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học như tranh ảnh, đồ dùng tự tạo, vật thật, đài, máy vi tính.
Chỉ tiêu thực hiện: Sử dụng 1 hoặc nhiều thiết bị dạy học/ 1 tiết dạy.
3.10. Công tác chủ nhiệm.
- Thường xuyên quan tâm học sinh, động viên các em khi các em cần. Tổng kết rút kinh nghiệm theo từng tuần, từng tháng, từng quỹ, từng học kỳ để khen thửởng động viên kịp thời 
*Chủ nhiệm lớp 8: Chuyển lớp 17/17= 100%
	Hạnh Kiểm : 17/17 = 100% tốt
	Học lực : Giỏi: 1/17= 5,9% Khá: 10/17= 58,8%	TB: 6/17= 35,3%
 3.11.Dự giờ thăm lớp
- Dự giờ đồng nghiệp theo lịch của tổ trưởng chuyên môn và theo lịch của BGH.
Chỉ tiêu thực hiện: Mỗi học kỳ ít nhất là 10 tiết.
3.12. Kiểm tra chuyên đề của giáo viên. 
Chỉ tiêu cho từng chuyên đề:
Chuyên đề 1: Khá
Chuyên đề 2: Giỏi
Chuyên đề 3: Khá
Chuyên đề 4: Khá
4. Các biện pháp chính.
4.1. Nhóm biện pháp xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.
Thực hiện đúng, đủ nội dung theo PPCT đã quy định; Soạn bài đầy đủ có chất lượng trước khi lên lớp; có và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quy định.
4.2. Nhóm biện pháp xây dựng chủ đề dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh.
Xây dựng chủ đề dạy học theo đặc trưng của bộ môn Tiếng Anh như chủ đề về môi trường, chủ đề về gia đình  và thực hiện theo từng tháng
4.3. Nhóm biện pháp ôn học sinh giỏi.
-Thực hiện ôn học sinh giỏi theo kế hoạch của nhà trường và ôn từ tháng 10 cho hết tháng 12. Mỗi tiết ôn phải bán sát kế hoạch của phòng giáo dục và của trường và phải có đáp án cụ thể cho từng phần và từng bài
- Soạn bài đầy đủ, nghiên cứu kĩ bài soạn.
- Tham khảo thêm các sách bài tập để cung cấp cho hs nhiều bài tập bổ ích.
4.4. Nhóm biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém.
- Thực hiện nghiêm túc lịch phụ đạo học sinh yếu của nhà trường.
- Quan tâm, động viên, giúp đỡ các em yếu.
- Phân công những em khá hơn kèm cặp giúp đỡ các em.
4.5. Nhóm biện pháp giáo viên giúp đỡ giáo viên.
Xây dựng kế hoạch giáo viên giúp đỡ giáo viên từ đầu năm học và có sự điều chỉnh theo sự tiến bộ của giáo viên.
4.6. Nhóm biện pháp giáo viên giúp đỡ học sinh.
Xây dựng kế hoạch giáo viên giúp đỡ học sinh theo môn và theo từng mặt học sinh còn yếu.
4.7. Nhóm biện pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá các bộ môn.
 	Kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, chấm, chữa, trả bài, cho điểm và ghi vào Sổ gọi tên đúng tiến độ theo kế hoạch.
4.8. Nhóm biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.
Soạn giảng sử dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy theo từng tiết học như sử dụng phần mềm “Tiếng Anh Hoa Mặt Trời” và các file ghi âm trong các tiết dạy. Và soạn Power point 
4.9. Nhóm biện pháp sử dụng thiết bị dạy học.
Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học đã có và tự làm trong dạy học.
4.10. Nhóm biện pháp công tác chủ nhiệm.
Thường xuyên quan tâm học sinh, động viên các em khi các em cần. Tổng kết rút kinh nghiệm theo từng tuần, từng tháng, từng quỹ, từng học kỳ để khen thửởng động viên kịp thời 
4. 11. Nhóm biện pháp dự giờ thăm lớp.
Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp, trao đổi rút kinh nghiệm để học hỏi những cái hay của đồng nghiệp và khắc phục những hạn chế của bản thân. 
 	Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tích cực trao đổi thảo luận tìm giải pháp dạy học phù hợp đối với các bài khó dạy.
4.12. Nhóm biện pháp kiểm tra chuyên đề của giáo viên.
	Tự kiểm tra hồ sơ chuyên môn, sổ sách và các loại kế hoạch khác theo tuần. Kịp thời điều chỉnh và bổ xung cho đúng.
5. Đăng kí danh hiệu thi đua:
GVG cấp trường, ĐVCĐSX.
- Đăng ký BDTX: 4 Modul
* Danh mục các Modul đăng kí tự bồi dưỡng.
TT
Mã Modul
Tên Modul
TS tiết
TG thực hiện
1
THCS 28
Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
15
Tháng 10
2
THCS 29
Giáo dục học sinh THCS thong qua các hoạt động giáo dục.
15
Tháng 12
3
THCS 30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinhTHCS.
15
Tháng 2
4
THCS 34
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp THCS.
15
Tháng 4
Tổng số tiết
60
* Chỉ tiêu xếp loại cuối năm: Khá
IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG TRONG NĂM HỌC:
Thời gian
Nội dung công việc
Điều kiện
Điều chỉnh
Tháng 8/2015
- Tập trung HS
- Ổn định nề nếp dạy và học.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học theo phân phối chương trình
- Học tập nhiệm vụ năm học.
- Tổ chức hội thảo các chuyên đề trường THCS
- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.
- Tập văn nghệ cho khai giảng năm học mới
- Học chính trị hè 2015
- Tập huấn sử dụng các phần mền cho môn tiếng Anh.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016.
- HS đi vào nề nếp học tập, có đầy đủ SGK và các phương tiện cần thiết khác phục vụ cho môn học .
- Các em đến lớp tích cực tham gia vào bài giảng , về nhà có ý thức tự học .
- GV nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo khác.
- Kiểm tra sát sao việc học tập của HS ở trường và ở nhà.
Tháng 9/2015
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu . 
- Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .
- Lập đội tuyển HS giỏi+ Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức tết Trung thu cho học sinh.
- Phụ đạo hs yếu kém theo lịch của nhà trường.
- Ổn định tổ chức, đi vào nề nếp học tập, nắm được chất lượng giáo dục của học sinh, học sinh có hứng thú học tập sau khi được dự lễ khai giảng.
- Tự học, tự sáng tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Kiểm tra đánh giá HS
Tháng 10/2015
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu. 
- Khảo sát chất lượng đầu năm.
- Hội giảng cấp trường.
- Tiếp tục thăm lớp dự giờ theo kế hoạch của tổ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Hội nghị cán bộ công chức.
- Phụ đạo hs yếu kém và bồi dưỡng hs khá giỏi theo lịch của nhà trường.
- Hoàn thành các loại kế hoạch.
- Họp phụ huynh đầu năm.
- Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho HS.
- Tọa đàm kỷ niệm ngày PNVN 20/10.
- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm đợt I ngày 25,26/10/2015
- Ổn định tổ chức, đi vào nề nếp học tập, hăng say học tập, thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11 
- HS tích cực học tập, có ý thức làm bài kiểm tra, phấn đấu để trở thành học sinh giỏi.
- Giáo viên chuẩn bị bài kỹ bài giảng trước khi lên lớp. 
Tháng 11/2015
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu.
- Phụ đạo hs yếu kém và bồi dưỡng hs khá giỏi theo lịch của nhà trường.
- Tổ chức hội thi GVDG cấp huyện.
- Hôi thảo đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giá, phương pháp kỷ luật tích cực.
- Tổ chức ngoại khóa Tư vấn tâm lý học đường.
 - Tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Phụ đạo học sinh yếu kém, duy trì nề nếp học tập của học sinh.
- Chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp.
Tháng 12/2015
- Duy trì nề nếp dạy và học học. 
- Hội thảo đổi mới sinh hoạt tổ CM theo hướng NCBH tổ KHTN.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu 
 - Phụ đạo hs yếu kém và bồi dưỡng hs khá giỏi theo lịch của nhà trường.
 - Dự giờ thăm lớp học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp. 
- Hướng dẫn ôn tập, thi học kì I theo đề chung của , Sở Phòng.
- Duy trì nề nếp học tập
- Giáo viên và HS thi đua dạy tốt học tốt .
- HS Tập trung tích cực trong học tập .
- GV chuẩn bị bài kỹ trước khi lên lớp.
- Ra đề kiểm tra và cho điểm học sinh.
 - HS ôn tập thi học kỳ I 
Tháng 01/2016
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu 
- Phụ đạo HS yếu kém .
- Bồi dưỡng hs khá giỏi.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I
- Thi HSG cấp trường.
- Thi HSG cấp huyện.
- Tổ chức ngày hội Ngoại ngữ cấp trường.
- Tham gia ngày hội Ngoại ngữ cấp huyện.
- Hội thảo công tác chủ nhiệm .
- Cộng tính điểm, đánh giá kết quả học tập của HS trong học kỳ I.
- Ngoại khóa tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
- Duy trì nề nếp học tập
- GV tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ I đánh giá kết quả học tập của HS.
- Tự đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên trong học kỳ I
- GV ra đề chấm chữa bài cho học sinh, đánh giá kết quả học tập của HS
Tháng 02/2016
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu. 
 - Phụ đạo hs yếu kém và bồi dưỡng hs khá giỏi theo lịch của nhà trường.
- Tiếp tục thăm lớp dự giờ theo kế hoạch của tổ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hường nghiên cứu bài học tổ KHXH.
- Thi đồ dùng dạy học cấp trường.
- Hội thảo phương pháp học tập tích cực, tự học của học sinh.
- Tổ chức ngày hội Ngoại ngữ cấp trường đợt 2.
- HS duy trì nề nếp học tập trước khi nghỉ tết, ổn định định nề nếp học tập sau tết nguyên đán.
- HS tích cực học tập thi đua trào mừng ngày 8/3
- HS đi học đều tích cực học tập thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.
Tháng 3/2016
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu
 - Phụ đạo hs yếu kém và bồi dưỡng hs khá giỏi theo lịch của nhà trường. 
- Tiếp tục thăm lớp dự giờ theo kế hoạch của tổ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Hội thảo đổi mới SHCM.
- Sinh hoạt CM cụm đợt 2.
- Tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế 08/3.
- Tổ chức Hội trại 26/3.
- Duy trì nề nếp học tập
- Thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3 có hiệu quả
- Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Tháng 4/2016
- Duy trì nề nếp dạy và học học. 
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu.
- Phụ đạo HS yếu kém.
- Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
- Tổ chức ôn tập thi học kỳ II.
- Duy trì nề nếp học tập
- Phát động phong trào thi đua trào mừng ngày 30/04.
- Tổ chức phụ đạo HS yếu kém có hiệu quả . 
- Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Rà soát chương trình dạy và học, nếu chậm thì có kế hoạch dạy bù cho kịp chương trình
Tháng 5/2016
- Duy trì nề nếp dạy và học học.
- Dạy học theo PPCT thời khóa biểu
- Phụ đạo HS yếu kém.
- Tổ chức thi học kỳ II theo đề chung.
- Hoàn thành điểm vào sổ.
- Hoàn thành hồ sơ học bạ.
- Xét thi đua khen thưởng năm học 2015-2016.
- Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá HS học kỳ II.
- Tổ chức tốt việc ôn thi học kỳ II, bồi dưỡng những em còn yếu kém.
- Yêu cầu HS có ý thức tự học, tự ôn thi. 
Tháng 
6/2016
- Ôn, thi phụ đạo học sinh yếu kém ( nếu có).
Tháng 
7/2016
- Tham dự lớp bồi dưỡng GV theo kế hoạch của Sở, phòng.
Tháng 
8/2015
- Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016.
- Bồi dưỡng chuyên môn.
- Tập trung học sinh lao động, tổng vệ sinh chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017.
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.
1. Với tổ chuyên môn:
Tổ chức các giờ dạy chuyên đề để các giáo viên có cơ hội học tập lẫn nhau. 
2. Với lãnh đạo nhà trường:
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chuyên môn.
Trên đây là kế hoạch thực hiện trong năm học 2015-2016 của cá nhân tôi. Rất mong được sự góp ý của tổ CM và Ban giám hiệu nhà trường.
Phê duyệt của BGH
Xác nhận của tổ CM
Tổ trưởng
 Lôi Trung Quyết
Người lập kế hoạch
 Lộc Văn Nguyên

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach chuyen mon 2015-2016 nguyen.doc