Kế hoạch giảng dạy môn Hóa học năm học 2015 – 2016 khối 10 – 11- 12 THPT

1

2 Ôn tập

Ôn tập

 Chương 1: Nguyên tử (10 tiết)

Lý thuyết: 6 tiết - Luyện tập: 3 tiết - Kiểm tra: 1 tiết

3

4 Thành phần nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị

5

6 Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Luyện tập: Thành phần nguyên tử

7

8 Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

9

10 Cấu hình electron

Luyện tập Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

 

doc 11 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 1031Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn Hóa học năm học 2015 – 2016 khối 10 – 11- 12 THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR.T GDTX ỨNG HÒA
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC
 NĂM HỌC 2015 – 2016 KHỐI 10 – 11- 12 THPT 
GV: Lê Thị Bạch Tuyến
KHỐI 10 THPT
Tuần
Tiết
Nội dung
Chú ý
1
1
2
Ôn tập
Ôn tập
Chương 1: Nguyên tử (10 tiết)
Lý thuyết: 6 tiết - Luyện tập: 3 tiết - Kiểm tra: 1 tiết
2
3
4
Thành phần nguyên tử
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị
3
5
6
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị
Luyện tập: Thành phần nguyên tử
4
7
8
Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
5
9
10
Cấu hình electron 
Luyện tập Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
6
11
12
Luyện tập Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
Kiểm tra viết
KT15’
Chương 2: Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học (9 tiết)
Lý thuyết: 6 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Kiểm tra: 1 tiết.
7
13
14
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
8
15
16
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
9
17
18
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
10
19, 20
Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học
11
21
Kiểm tra viết
Chương 3: Liên kết hóa học (7 tiết)
Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 2 tiết
22
Liên kết ion. Tinh thể ion
GT mục III/ Tinh thể ion
12
23
24
Liên kết cộng hóa trị
Liên kết cộng hóa trị
13
25
26
Tinh thể nguyên tử - tinh thể phân tử
Hóa trị và số oxi hóa
GT học tiết 26.
Luyện tập + KT 15’
14
27
28
Luyện tập: Liên kết hóa học 
Luyện tập: Liên kết hóa học 
Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử (6 tiết)
Lý thuyết: 3 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết.
15
29
30
Phản ứng oxi hóa - khử
Phản ứng oxi hóa - khử
16
31
32
Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Luyện tập phản ứng oxi hóa - khử
17
33
34
Luyện tập phản ứng oxi hóa - khử
Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử
KT 15’
18
35
36
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I.
Tuần chữa bài KTHK, làm điểm, nhập sổ, tổng kết.
HỌC KÌ II
Chương 5: Nhóm Halogen (12 tiết)
Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 2 tiết - Kiểm tra: 1 tiết.
19
37
38
Khái quát về nhóm halogen
Clo
20
39
40
Hiđro clorua. Axit clohiđric, muối clorua. Luyện tập
Hiđro clorua. Axit clohiđric, muối clorua. Luyện tập
21
41
42
Bài thực hành số 2:Tính chất hóa học của clo, và hợp chất của clo
Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
22
43
44
Flo, brom, iot
Flo, brom, iot
GT phần sản xuất và ứng dụng của Flo, Brom, Iot
23
45
46
Luyện tập: Nhóm halogen
Luyện tập: Nhóm halogen
KT 15’
24
47
48
Bài thực hành số 3: Tính chất hoá học của brom, iot
Kiểm tra 1 tiết
Chương 6: Nhóm Oxi (12 tiết)
Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 2 tiết -Kiểm tra: 1 tiết.
25
49
50
Oxi-Ozon
Lưu huỳnh
26
51
52
Bài thực hành số 4: Tính chất hoá học của Oxi-Lưu huỳnh
Hiđrosunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit
27
53
54
Hiđrosunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit
Axit sunfuric. Muối sunfat
28
55,56
Axit sunfuric. Muối sunfat
29
57,58
Luyện tập: Oxi-lưu huỳnh
KT 15’
30
59
60
Bài thực hành số 5: Tính chất hoá học các hợp chất lưu huỳnh
Kiểm tra 1 tiết
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (10 tiết)
Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết.
31
61,62
Tốc độ phản ứng hoá học
32
63
64
Bài thực hành số 6:Tốc độ phản ứng hoá học 
Cân bằng hoá học
33
65
66
Cân bằng hoá học 
Luyện tập: Tốc độ phản ứng và Cân bằng hoá học
34
67
68
Luyện tập: Tốc độ phản ứng và Cân bằng hoá học 
Ôn tập học kì 2
KT 15’
35
69
70
Ôn tập học kì 2
Kiểm tra học kì 2
KHỐI 11 THPT.
Tuần
Tiết
Nội dung
Chú ý
1
1
2
Ôn tập
Ôn tập
Chương 1: Sự điện li ( 8 tiết)
Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết
2
3
4
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit - Bazơ - Muối
3
5
6
Bài 3: Sự điện li của nước. pH, chất chỉ axit - bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (tiết 1)
4
7
8
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (tiết 2)
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ, muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
KT 15’
5
9
10
Bài 6: Bài thực hành số 1: Tính axit- bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Kiểm tra 1 tiết: Chương 1
Chương 2: Nitơ- Photpho (12 tiết)
Lý thuyết: 8 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết
6
11
12
Bài 7: Nitơ.
Bài 8: Amoniac và muối amoni
GT mục VI/2.
GT mục III/2.b..
7
13
14
 Amoniac và muối amoni (tt)
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat. 
8
15
16
 Axit nitric và muối nitrat (tt)
Bài 10: Photpho
GT mục B/I.3 và C
9
17
18
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
10
19, 20
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng.
11
21
22
Bài 14: Bài thực hành số 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho.
Kiểm tra 1 tiết: Chương 2.
Chương 3: Cacbon - Silic (5 tiết)
Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết
12
23
24
Bài 15; Cacbon
Bài 16 Hợp chất của cacbon.
GT mục II/3; VI/
13
25
26
Bài 17: Silic và hợp chất của silic.
Bài 18: Công nghiệp silicat. 
GT. Học bài 19..
14
27
Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng.
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ (6 tiết)
Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 1 tiết
KT 15’
28
Bài 20: Mở đầu về Hóa hữu cơ
15
29
30
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
16
31
32
 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (tt)
Bài 23: Phản ứng hữu cơ.
GT. Học bài 24
17
33
34
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo.
Ôn tập học kỳ.
KT 15’
18
35
36
Ôn tập học kỳ.
Kiểm tra học kỳ I
Tuần chữa bài KTHK, làm điểm, nhập sổ, tổng kết.
HỌC KÌ II
Chương 5: Hidrocacbon no (5 tiết)
Lý thuyết: 3 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết.
19
37
38
Bài 25: Ankan
Ankan (tiếp theo)
20
39
40
Bài 26: Xicloankan. 
Bài 27: Luyện tập ankan và xicloankan
GT. Học bài 27.
KT 15’
21
41
Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
Chương 6: Hidrocacbon không no (8 tiết)
Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết.
42
Bài 29: Anken
22
43
44
 Anken (tt)
Bài 30: Ankadien
23
45
46
Bài 31: Luyện tập anken và ankadien.
Bài 32: Ankin và luyện tập ankin 
24
47
48
Bài 33: Ankin và luyện tập ankin (tiếp theo)
Bài 34: Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen
25
49
Kiểm tra 1 tiết : Chương 5 và 6.
Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon (5 tiết)
Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết
50
Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác
26
51
52
 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác(tt).
Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon thơm.
GT mục B/II..
27
53
54
Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. 
Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon
GT. Học bài 38
LT + KT 15’
Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol (7 tiết)
Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết.
28
55
56
Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon. 
Bài 40: Ancol
GT. Học bài 40..
29
57
58
 Ancol ( tt)
Bài 41: Phenol.
30
59
60
Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
Bài 43: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol, phenol.
31
61
Kiểm tra 1 tiết: Chương 7 và 8
Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (7 tiết)
Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết.
62
Bài 44: Andehit và xeton ( tiết 1)
GT mục B/
32
63
64
 Andehit và xeton ( tiết 2-LT)
Bài 45: Axit cacboxylic.
LT
33
65
66
 Axit cacboxylic (tt).
Bài 46: Luyện tập: Andehit -Xeton -Axit cacboxylic
34
67
68
Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (tt)
Bài 47: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic.
KT 15’
35
69
70
Ôn tập học kỳ.
Kiểm tra học kỳ
KHỐI 12. 
Học kì I
Tuần
Tiết
Nội dung
Chú ý
1
 1
Ôn tập đầu năm.
Chương 1. Este - Lipit (4 tiết)
 2 
Este
2
 3 
Lipit
 4
Chất giặt rửa
Giảm tải, chuyển tiết luyện tập este
3
 5 
Luyện tập : Este và chất béo 
KT 15’
Chương 2. Cacbohiđrat (7 tiết)
 6
Glucozơ
4
 7
Glucơzơ 
 8
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Giảm tải phần sx và ứng dụng Sac..
5
 9
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ 
10
Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
6
11
Thực hành : Điều chế, tính chất hoá học của este và cacbohidrat
12
Kiểm tra viết
Chương 3. Amin, Amino axit và Protein (6 tiết)
7
13, 14
Amin
8
15
Amino axit
16
Peptit và Protein
9
17
Peptit và Protein
GT phần III/
18
Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
KT 15’
Chương 4. Polime và Vật liệu polime (7 tiết)
10
19, 20
Đại cương về polime
GT mục IV/...
11
21, 22
Vật liệu polime
GT mục IV/....
12
23
Luyện tập : Polime và vật liệu polime
24
Thực hành : Một số tính chất của polime và vật liệu polime
13
25
Kiểm tra viết
Chương 5. Đại cương về kim loại ( 15 tiết)
26
Vị trí và cấu tạo của kim loại
GT mục II/2...
14
27, 28
Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
15
29
Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại 
KT 15’
30
Luyện tập. Tính chất của kim loại
16
31
Điều chế kim loại
32
Luyện tập : Điều chế kim loại
17
33
Hợp kim
34
Ôn tập học kỳ I
18
35
Ôn tập học kì I
36
Kiểm tra học kì I
Tuần chữa bài KTHK và làm điểm, vào sổ, tổng kết.
Học kì II
19
37, 38
Sự ăn mòn kim loại	
20
39
Luyện tập : Sự ăn mòn kim loại	
40
Thực hành : Tính chất, điều chế và sự ăn mòn kim loại
Chương 6. Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm (11 tiết)
21
41, 42
Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
GT phần B/...
22
43, 44
Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 
23
45
Luyện tập : Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một số hợp chất của chúng
46
KT 15’
24
47, 48
Nhôm và hợp chất của nhôm
25
49
Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm 
KT 15’
50
Thực hành : Tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng
26
51
Kiểm tra viết
Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng (10 tiết)
52
Sắt
GT mục III/4
27
53
Hợp chất của sắt
54
Hợp kim của sắt
GT mục II/3...
28
55
Luyện tập : Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt
KT 15’
56
Crom và hợp chất của crom
29
57
Đồng và hợp chất của đồng
GT, LT Fe, Cr
58
Luyện tập : Tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất của chúng
30
59
Kiểm tra 1 tiết
60
Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
GT, LT Fe, Cr
31
61
Thực hành : Tính chất hoá học của sắt, crom, đồng và những hợp chất của chúng
Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ (3 tiết)
32
62
Nhận biết một số ion trong dung dịch
GT, HD hs tự nghiên cứu lý thuyết và HD làm bài tập.
63
Nhận biết một số chất khí
33
64
Luyện tập : Nhận biết một số ion trong dung dịch
Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường (6 tiết)
65
Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế
Gt, HD hs tự nghiên cứu và HD làm bài tập.
34
66
Hoá học và vấn đề xã hội
67
Hoá học và những vấn đề môi trường
35
68, 69
Ôn tập học kì II
70
Kiểm tra cuối năm
Ứng hòa, ngày 8 tháng 9 năm 2015
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
Nguyễn Gia Khán
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đạo
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Lê Thị Bạch Tuyến

Tài liệu đính kèm:

  • docppct_hoa_hoc_lop_10_11_12_thpt.doc