Kế hoạch giảng dạy năm học 2012 - 2013 môn: Âm nhạc

 I. MỤC TIÊU.

 1. Về kiến thức:

 Có kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về học hát, nhạc lí - tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức.

 2. Về kĩ năng:

 Luyện tập một số kĩ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và kết hợp các hình thức gõ đệm khi tập hát.

 Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản.

 Luyện nghe và cảm nhận âm nhạc.

 3. Về thái độ:

 Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách.

 Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, mạnh dạn, tự tin.

 Nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.

 

doc 42 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 487Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy năm học 2012 - 2013 môn: Âm nhạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lª Quèc Th¾ng. BiÕt néi dung bµi h¸t ca ngîi m¸i tr­êng vµ c¸c thÇy c« yªu quý.
2. Kü n¨ng: HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. 
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Học hát: Bài Mái trường mến yêu.
Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học.
Thực hành
2
2
Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu.
Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
Bài đọc thêm: Cây đàn bầu.
1. Kiến thức: 
HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi M¸i tr­êng mÕn yªu. 
BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. BiÕt tr×nh bµy bµi 2. 2. Kü n¨ng: h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca
- HS biÕt bµi T§N sè 1 - Ca ngîi Tæ quèc lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Hoµng V©n, ®­îc viÕt ë nhÞp 24. §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu cña bµi.
 3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan - thanh ph¸ch- b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu.
Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
Bài đọc thêm: Cây đàn bầu.
Thực hành
3
3
Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.
1. Kiến thức: HS h¸t thuéc bµi M¸i tr­êng mÕn yªu vµ thÓ hiÖn ®óng tèc ®é, s¾c th¸i, t×nh c¶m kh¸c nhau ë 2 ®o¹n a vµ b cña bµi h¸t. 
2. Kü n¨ng: - HS tËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca, kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu cña bµi.
- Th«ng qua bµi h¸t Nh¹c rõng HS biÕt ®­îc vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ mét vµi s¸ng t¸c cña ông.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.
Thực hành
4
4
Học hát: Bài Lí cây đa.
Bài đọc thêm: Hội Lim.
1. Kiến thức: HS biÕt bµi Lý c©y ®a lµ mét bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh.
2. Kü n¨ng: HS h¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca cña bµi h¸t vµ thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng tiÕng cã dÊu luyÕn.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan - thanh ph¸ch, b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam.
Học hát: Bài Lí cây đa.
Bài đọc thêm: Hội Lim.
Thực hành
5
5
Ôn tập bài hát: Lí cây đa.
Nhạc lí: Nhịp 4/4.
Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
1. Kiến thức: HS h¸t thuéc bµi h¸t LÝ c©y ®a vµ tËp thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, nhÑ nhµng cña bµi h¸t.
- HS biÕt kh¸i niÖm vÒ nhÞp 44 vµ c¸ch ®¸nh nhÞp 44 .
- HS biÕt bµi T§N sè 2 - ¸nh tr¨ng viÕt ë nhÞp 44. 
2. Kü n¨ng: tËp thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, nhÑ nhµng cña bµi h¸t.
§äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2, kÕt hîp ®¸nh nhÞp
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch- b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Lí cây đa.
Nhạc lí: Nhịp 4/4.
Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
Thực hành
6
6
Nhạc lí: Nhịp lấy đà.
Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
1. Kiến thức : Häc sinh biÕt vÒ nhÞp lÊy ®µ
- Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi tËp ®äc nh¹c sè 3.
- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc h×nh d¸ng mét vµi nh¹c cô ph­¬ng T©y.
 2. Kü n¨ng:
 - HS biÕt ®Þnh nghÜa vµ ¸p dông nhÞp 4/4 vµo bµi ®äc cô thÓ.
- BiÕt ®äc nh¹c kÕt hîp víi ghÐp lêi vµ gâ tiÕt tÊu cho bµi T§N sè 2 vµ sè 3.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
- §µn oãc gan - thanh ph¸ch- b¶ng phô.
Nhạc lí: Nhip lấy đà.
Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Kiểm tra viết 15 phút.
7
7
Ôn tập.
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N.
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc 
- §µn oãc gan.
Ôn tập 2 bµi h¸t: M¸i tr­êng mÕn yªu, LÝ c©y ®a. 
Ôn tập nhịp lấy đà, nhịp 2.4, 3/4, 4/4.
Ôn lại ba bài TĐN số 1,2,3.
Thực hành
8
8
Kiểm tra 1 tiết
- KiÕn thøc: HS tr×nh bµy l¹i chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t vµ T§N ®· häc. 
- Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan.
Kiểm tra 1 tiết
Thực hành
9
9
Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình.
1. KiÕn thøc: HS biết vài nét về hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân – tác giả của bài hát Chúng em cần hoà bình. Biết nội dung bài hát nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn được sống trong cuộc sống yên vui đầy tình thân ái.
2. Kü n¨ng: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Biết cách hát những câu hát có đảo phách.
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
§µn oãc gan - ®Üa CD.
Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình.
Thực hành
10
10
Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình.
Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
Bài đọc thêm: Hội xuân "Sắc bùa"
1. KiÕn thøc: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Chúng em cần hoà bình và thể hiện được sắc thái của bài hát., TĐN số 4. 
2. Kü n¨ng: Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
- HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 4.
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
§µn oãc gan - b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình.
Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
Bài đọc thêm: Hội xuân "Sắc bùa"
Thực hành
11
11
Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình.
Ôn tập TĐN: TĐN số 4.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
1. KiÕn thøc HS hát thuộc bài Chúng em cần hoà bình 
- HS tập đọc bài TĐN số 4 
- HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
2. Kü n¨ng: tập hát đuổi ở một vài câu hát.
, kết hợp đánh nhịp 4/4. Nghe và cảm nận một sô tác phẩm tiêu biểu của Đỗ Nhuận
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
§µn oãc gan.
Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình.
Ôn tập TĐN: TĐN số 4. 
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
Thực hành
12
12
Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca.
1. KiÕn thøc HS biết vài nét về nhạc sĩ Đỗ Hoà An - tác giả của bài hát Khúc hát chim sơn ca.
2. Kü n¨ng: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết thực hiện hát có đảo phách trong bài. 
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch
Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca.
Thực hành
13
13
Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca.
Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa.
1. KiÕn thøc; HS hát thuộc bài Khúc hát chim sơn ca và biết về nhạc lý.
2. Kü n¨ng: HS thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát.
- HS có khái niệm về cung, nửa cung và nhận biết được ba loại dấu hoá thông dụng.
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
- §µn oãc gan - b¶ng phô - thanh ph¸ch.
Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca.
Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa.
Thực hành
14
14
Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca.
Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
1. KiÕn thøc; HS hát thuộc bài Khúc hát chim sơn ca và kết hợp các hình thức biểu diễn.
- HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5.
- HS biết sơ lược và tiểu sử của nhạc sĩ Bét – tô – ven.
2. Kü n¨ng; BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ ®¸nh nhÞp.
- TĐN kÕt hîp ghÐp lêi, gâ ®Öm vµ ®¸nh nhÞp.
- Nghe và cảm nận một sô tác phẩm tiêu biểu của Bét-tô-ven
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
§µn oãc gan - B¶ng phô - thanh ph¸ch.
Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca.
Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Thực hành
15
15
Ôn tập.
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N. 
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc.
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Ôn tập hai bài hát: Chúng em cần hoà bình, Khúc hát chim sơn ca.
Ôn tập nhạc lí.
Ôn tập 2 bài TĐN số 4,5.
Thực hành
16
16
Ôn tập
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N. 
3. Th¸i ®é: HS häc tËp nghiªm tóc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Ôn tập bốn bài hát: Mái trường mến yêu, Lí cây đa, Chúng em cần hoà bình, Khúc hát chim sơn ca.
Ôn tập TĐN số 1,2,3,4,5.
ÔN tập tiểu sử các nhạc sĩ đã học.
Thực hành
17
17
Kiểm tra học kì I
- KiÕn thøc: HS tr×nh bµy l¹i chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t vµ T§N ®· häc. 
- Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc 
Đàn ooc gan
Kiểm tra học kì I
Kiểm tra viết
18
18
Kiểm tra học kì I
- KiÕn thøc: HS tr×nh bµy l¹i chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t vµ T§N ®· häc. 
- Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc 
Đàn ooc gan
Kiểm tra học kì I
Kiểm tra thực hành
20
19
Học hát: Bài Đi cắt lúa.
Nhạc lí: Sơ lược về quãng.
1. KiÕn thøc: HS biết bài Đi cắt lúa là dân ca Tây Nguyên. Biết nội dung bài hát nói về niềm vui của dân bản khi đón lúa về. Nhạc lý tìm hiểu về quãng
2. Kü n¨ng: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời,diễn cảm.Biết hát kết hợp gõ đệm: Tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
- Học sinh biết định nghĩa về quãng, quãng giai điệu, quãng hoà âm. Gọi được tên một số quãng.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
- §µn oãc gan, b¶ng phô.
Học hát: Bài Đi cắt lúa.
Nhạc lí: Sơ lược về quãng.
Thực hành
21
20
Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa.
Tập đọc nhạc:TĐN số 6.
1. KiÕn thøc: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca của bài Đi cắt lúa. Biết hát kết hợp gõ đệm. HS biết bài TĐN số 6 - Xuân về trên bản là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ,
2. Kü n¨ng: Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
- Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu,ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
 §µn oãc gan, b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa.
Tập đọc nhạc:TĐN số 6.
Thực hành
22
21
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.
1. KiÕn thøc: - HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 6. HS biết một số thể loại bài hát như: hát ru, hành khúc, bài hát lao động
2. Kü n¨ng: HS kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- HS nghe và cảm nhận, phân biệt một số thể loại bài hát như: hát ru, hành khúc, bài hát lao động
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.
Thực hành
23
22
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa.
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam.
1. KiÕn thøc: HS biết nhạc sĩ Nguyễn Hải là tác giả của bài hát Khúc ca bốn mùa, Biết nội dung bài hát nói về cảm nhận của các bạn nhỏ với hiện tượng mưa nắng trong thiên nhiên. Biết bài hát viết ở nhịp 3/8.
2. Kü n¨ng: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Biết hát kết hợp gõ đệm: tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa.
Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam.
Thực hành
24
23
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa.
Tập đọc nhạc: TĐN số 7
1. KiÕn thøc: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Khúc ca bốn mùa. Biết hát kết hợp gõ đệm. HS biết bài TĐN số 7 - Quê hương là dân ca U-crai-na.
2. Kü n¨ng: Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
- Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa.
Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Thực hành
25
24
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa.
Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7.
Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.
1. KiÕn thøc: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Khúc ca bốn mùa. HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 7. HS nêu được tên tác giả và một số bài hát được thiếu nhi yêu thích.
2. Kü n¨ng: Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
 - HS kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp 3/4.
- HS nêu được tên tác giả và nghe một số bài hát được thiếu nhi yêu thích.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan.
Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa.
Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7.
Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.
Kiểm tra viết 15 phút.
26
25
Ôn tập
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N. 
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan.
Ôn tập hai bài hát Đi cắt lúa, Khúc ca bốn mùa. 
Ôn tập nhạc lí.
Ôn tập TĐN số 6, 7.
Thực hành.
27
26
Kiểm tra 1 tiết
1. KiÕn thøc: HS tr×nh bµy l¹i chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t vµ T§N ®· häc.
2. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan
Kiểm tra 1 tiết
Thực hành.
28
27
Học hát: Bài Ca - chiu - sa.
Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng.
1. KiÕn thøc: HS biết bài Ca- chiu - sa là bài hát Nga do nhạc sĩ Blan - te sáng 
tác.
2. Kü n¨ng: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời,diễn cảm.Biết hát kết hợp gõ đệm: tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan - b¶ng phô.
Học hát: Bài Ca - chiu - sa.
Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng.
Thực hành.
29
28
Ôn tập bài hát: Ca - chiu - sa.
Tập đọc nhạc: TĐN số 8.
1. KiÕn thøc: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Khúc ca bốn mùa..Biết hát kết hợp gõ đệm.
 2. Kü n¨ng: Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
- HS biết bài TĐN số 8 - Chú chim nhỏ dễ thương là nhạc Pháp. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan - b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Ca - chiu - sa.
Tập đọc nhạc: TĐN số 8.
Thực hành.
30
29
Ôn tâp Tập đọc nhạc:TĐN số 8.
Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.
1. KiÕn thøc: HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 8, HS biết khái niệm và công thức cấu tạo của gam trưởng, giọng trưởng. HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du.
2. Kü n¨ng: kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp 4/4.
- HS biết vận dụng khái niệm và công thức cấu tạo của gam trưởng, giọng trưởng xây dựng giọng thứ
- HS biết nội dung bài hát Đường chúng ta đi diễn tả niềm tin, niềm tự hào về cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan - b¶ng phô
Ôn tâp Tập đọc nhạc:TĐN số 8.
Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.
Thực hành.
31
30
Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè.
Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca.
1. KiÕn thøc: HS biết bài Tiếng ve gọi hè do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Biết nội dung nói về niềm vui và cảm xúc của các bạn nhỏ khi tiếng ve báo hiệu mùa hè đến.
2. Kü n¨ng: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Biết hát kết hợp gõ đệm: tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan.
Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè.
Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca.
Thực hành.
32
31
Ôn tâp bài hát: Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: TĐN số 9.
1. KiÕn thøc: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Tiếng ve gọi hè. HS biết bài TĐN số 9 - Trường làng tôi do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác, được viết ở nhịp 3/4
 2. Kü n¨ng: Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
- HS nói đúng tên nốt nhạc, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan - b¶ng phô.
Ôn tâp bài hát: Tiếng ve gọi hè
Tập đọc nhạc: TĐN số 9.
Thực hành.
33
32
Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè.
Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 9.
Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N. 
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
Đàn ooc gan
Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè.
Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 9.
Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
Thực hành.
34
33
Ôn tập
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N. 
3 .Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc. 
Đàn oóc gan
Ôn tập hai bài hát Ca- chiu- sa, Tiếng ve gọi hè.
ÔN tập TĐN số 8,9.
Thực hành.
35
34
Ôn tập
1. KiÕn thøc: HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N. 
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
Đàn oóc gan
Ôn tập 8 bài hát đã học trong năm.
Ôn tập nhạc lí.
Ôn tập 9 bài TĐN.
Thực hành.
36
35
Kiểm tra học kì II
- KiÕn thøc: HS tr×nh bµy l¹i chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t vµ T§N ®· häc.
- Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
Đan ooc gan
Thực hành.
3. Khối 8.
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Mức độ cần đạt
Chuẩn bị
Nội dung cần dạy
Loại hình kiểm tra
1
1
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường.
1. KiÕn thøc: Học sinh biÕt t¸c gi¶ cña bµi h¸t Mïa thu ngµy khai tr­êng lµ nh¹c sÜ
 Vò Träng T­êng.
2. Kü n¨ng: HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan - thanh ph¸ch - tranh bµi h¸t
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường.
Thực hành.
2
2
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
Tập đọc nhạc: TTĐN số 1.
Bài đọc thêm 
1. KiÕn thøc: HS thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai tr­êng vµ thÓ hiÖn ®­îc s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi h¸t., TĐN số 1
2. Kü n¨ng: BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm: TËp h¸t theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca
- HS h¸t ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.	
§µn oãc gan - thanh ph¸ch- b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
Tập đọc nhạc: TTĐN số 1.
Bài đọc thêm: 
Thực hành.
3
3
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TTĐN số 1.
 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.
1. KiÕn thøc: HS h¸t thuéc bµi Mïa thu ngµy khai tr­êng vµ thÓ hiÖn ®óng tèc ®é, s¾c th¸i, t×nh c¶m kh¸c nhau ë 2 ®o¹n a vµ b cña bµi h¸t. Tìm hiểu về nhạc sĩ Trần Hoàn
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1,
2. Kü n¨ng; Tập biểu diễn bài hát, kÕt hîp vç tay theo ph¸ch.
- Th«ng qua bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá, HS biÕt ®­îc vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ mét vµi s¸ng cña ông.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- §µn oãc gan - thanh ph¸ch
Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TTĐN số 1.
 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.
Thực hành.
4
4
Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò.
1. KiÕn thøc: - HS biÕt bµi LÝ dÜa b¸nh bß lµ mét bµi d©n ca Nam Bé.
2. Kü n¨ng; - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca vµ thÓ hiÖn ®­îc tÝnh chÊt vui t­¬i, nhÝ nh¶nh cña bµi h¸t.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
- §µn oãc gan - thanh ph¸ch- Tranh bµi h¸t- b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam.
Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò.
Thực hành.
5
5
Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò.
Nhạc lí: Gam thứ - Giọng thứ.
Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
1. KiÕn thøc: HS thuéc bµi LÝ dÜa b¸nh bß vµ thÓ hiÖn ®­îc s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi h¸t. HS biÕt ®­îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña Gam thø, giäng thø.
2. Kü n¨ng; Tập biểu diễn bài hát, HS biÕt vận dụng cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña Gam thø, giäng thø.
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
- §µn oãc gan - thanh ph¸ch - b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò.
Nhạc lí: Gam thứ - Giọng thứ.
Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
Thực hành.
6
6
Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò.
Ôn tậpTập đọc nhạc: TĐN số 2.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
1. KiÕn thøc: HS h¸t thuéc vµ biÓu diÔn bµi LÝ dÜa b¸nh bß. 
- HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2.
- HS biÕt s¬ l­îc vÒ tiÓu sö cña nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o.
2. Kü n¨ng; biÓu diÔn bµi LÝ dÜa b¸nh bß. 
Tập đạt lời ca cho bài TĐN
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch.
Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò.
Ôn tậpTập đọc nhạc: TĐN số 2.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
Kiểm tra viết 15 phút.
7
7
Ôn tập.
1. Kiên thức : HS «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc.
2. Kü n¨ng; N¾m ®­îc chÝnh x¸c c¸c néi dung ®· häc.
- Thùc hµnh thµnh thôc c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
- §µn oãc gan .
Ôn tập hai bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh bò. 
Ôn lại Gam thứ - giọng thứ.
Ôn tập TĐN số 1,2.
Thực hành.
8
8
Kiểm tra 1 tiết
1. Kiên thức - HS tr×nh bµy l¹i chÝnh x¸c c¸c bµi h¸t vµ T§N ®· häc. 
3. Th¸i ®é: - Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
§µn oãc gan .
Kiểm tra 1 tiết
Thực hành.
9
9
Học hát: Bài Tuổi hồng.
1. Kiên thức: HS biết vài nét về nhạc sĩ Trương Quang Lục – tác giả của bài Tuổi hồng.
2. Kü n¨ng;: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách hát liền tiếng và hát nẩy
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch - tranh bµi h¸t.
Học hát: Bài Tuổi hồng.
Thực hành.
10
10
Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
1. Kiên thức: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Tuổi hồng và thể hiện được sắc thái của bài hát. HS biết được về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh, TĐN số 3.
2. Kü n¨ng; Biết hát kết hợp các hình thức gõ đệm.
- HS biết vận dụng nhạc lý giọng song song và giọng La thứ hoà thanh vào thực hành bà TĐN
- HS đọc đúng cao độ trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan - thanh ph¸ch - b¶ng phô.
Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
Thực hành
11
11
Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
Ôn tập TĐN: TĐN số 3.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ - nia.
1. Kiên thức: HS hát thuộc và biểu diễn bài Tuổi hồng.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3. Biết về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh.
- HS biết sơ lược về tiểu sử nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ nia.
2. Kü n¨ng; Tập iểu diễn bài hát, tập đặt lời mơi cho TĐN số 3, nghe cảm nhận mọt số tác phẩm tiêu biểu của Pan Huỳnh Điểu.
3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc
§µn oãc gan..
Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
Ôn tập TĐN:TĐN số 3
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ - nia.
Thực hành
12
12
Học hát: Bài Hò ba lí.
1. Kiên thức: HS biết bài Hò ba lí là dân ca Quảng Nam.
2. Kü n¨ng; - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài 

Tài liệu đính kèm:

  • docKE_HOACH_20142015.doc