Kế hoạch sử dụng thiết bị năm học:2013 - 1014 môn: tiếng Anh lớp: 8

Ôn tập /Kiểm tra

Unit 1.Getting started & Listen and read Đài,đĩa,tranh

Unit 1.Speak & Listen Đài,đĩa,tranh

Unit 1.Read Đài,đĩa,tranh

Unit 1.Write Bảng phụ

Unit 1.Language focus Bảng phụ

Unit 2.Getting started & Listen and read Đài,đĩa,tranh

Unit 2.Speak & Listen Đài,đĩa,tranh

Unit 2.Read Đài,đĩa

Unit 2.Write Tranh,bảng phụ

Unit 2.Language focus Bảng phụ

Unit 3.Getting started & Listen and read Đài,đĩa,tranh

 

doc 12 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch sử dụng thiết bị năm học:2013 - 1014 môn: tiếng Anh lớp: 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ
Năm học:2013- 1014
 Môn: Tiếng anh	 Lớp: 8	
HỌC KÌ I
Tuần
Từ.....
đến
Tiết theo PPCT
Nội dung bài dạy
Tên TBDH
Kết quả sử dụng
(Tự đánh giá)
1
1
Ôn tập /Kiểm tra
2
Unit 1.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
3
Unit 1.Speak & Listen
Đài,đĩa,tranh
2
4
Unit 1.Read
Đài,đĩa,tranh
5
Unit 1.Write
Bảng phụ
6
Unit 1.Language focus
Bảng phụ
3
7
Unit 2.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
8
Unit 2.Speak & Listen
Đài,đĩa,tranh
9
Unit 2.Read
Đài,đĩa	
4
10
Unit 2.Write
Tranh,bảng phụ
11
Unit 2.Language focus
Bảng phụ
12
Unit 3.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
5
13
Unit 3.Speak
Tranh
14
Unit 3.Listen
Đài,đĩa
15
Unit 3.Read
Đài,đĩa
6
16
Unit 3.Write
Tranh
17
Unit 3.Language focus
Tranh
18
Revision
Bảng phụ
7
19
Written test 1
Đài,đĩa
20
Unit 4.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
21
Unit 4.Speak & Listen
Đài,đĩa,tranh
8
22
Read
Đài,đĩa
23
Test correction
24
Unit 4.Write
Bảng phụ
9
25
Unit 4.Language focus
Tranh ảnh về bạn bè,gia đình 
26
Unit 5. Getting started & Listen and read
Đài,đĩa
27
Unit 5.Speak & Listen
Đài,đĩa
10
28
Unit 5.Read (1)
Đài,đĩa
29
Unit 5. Read (2)
Đài,đĩa
30
Unit 5.Write
Bảng phụ
11
31
Unit 5.Language focus
Bảng phụ
32
Unit 6.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
33
Unit 6.Speak & Listen
Đài,đĩa
12
34
Unit 6.Read
Đài,đĩa
35
Unit 6.Write
Bảng phụ
36
Unit 6.Language focus
Bảng phụ
13
37
Revision
Bảng phụ
38
Written test 2
Đài,đĩa
39
Unit 7.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa
14
40
Unit 7.Speak & Listen
Đài,đĩa
41
Unit 7.Read
Đài,đĩa + True/ False table
42
Test correction
15
43
Unit 7.Write
Bảng phụ
44
Unit 7.Language focus
Bảng phụ
45
Unit 8.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
16
46
Unit 8.Speak & Listen
Đài,đĩa,tranh
47
Unit 8.Read
Đài,đĩa
48
Unit 8.Write
Bảng phụ
17
49
Unit 8.Language focus
Bảng phụ
50
Revision
Bảng phụ
51
Revision
Bảng phụ
18
52
Revision
Bảng phụ
53
Test for the first term
19
54
Test correction
HỌC KÌ II
Tuần
Từ.....
đến
Tiết theo PPCT
Nội dung bài dạy
Tên TBDH
Kết quả sử dụng
(tự đánh giá)
20
55
Unit 9.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
56
Unit 9.Speak
Bảng phụ
57
Unit 9.Listen
Đài,đĩa
21
58
Unit 9.Read
Đài,đĩa
59
Unit 9.Write
Bảng phụ
60
Unit 9.Language focus
Bảng phụ
22
61
Unit 10.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
62
Unit 10.Speak & Listen
Đài,đĩa
63
Unit 10.Read
Đài,đĩa
23
64
Unit 10.Write
Bảng phụ
65
Unit 10.Language focus
Bảng phụ
66
Unit 11.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
24
67
Unit 11.Speak
Bảng phụ
68
Unit 11.Listen
Đài,đĩa
69
Unit 11.Read
Đài,đĩa
25
70
Unit 11.Write
Bảng phụ
71
Unit 11.Language focus
Bảng phụ
72
Revision
Bảng phụ
26
73
Written test 3
Đài,đĩa
74
Unit 12.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
75
Unit 12.Speak 
Bảng phụ
27
76
Unit 12.Listen 
Đài,đĩa
77
Unit 12.Read 
Đài,đĩa
78
Test correction 
28
79
Unit 12.Write 
Bảng phụ
80
Unit 12.Language focus 
Bảng phụ
81
Unit 13. Getting started & Listen and read 
Đài,đĩa,tranh
29
82
Unit 13.Speak
Bảng phụ
83
Unit 13.Listen
Đài,đĩa
84
Unit 13.Read
Đài,đĩa
30
85
Unit 13.Write
Bảng phụ
86
Unit 13.Language focus
Bảng phụ
87
Unit 14.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
31
88
Unit 14.Speak & Listen
Đài,đĩa
89
Unit 14.Read
Đài,đĩa
90
Unit 14.Write
Bảng phụ
32
91
Unit 14.Language focus
Bảng phụ
92
Revision
Bảng phụ
93
Wrtten Test 4
Đài,đĩa
33
94
Unit 15.Getting started & Listen and read
Đài,đĩa,tranh
95
Unit 15.Speak
Bảng phụ
96
Listen (Unit 16)
Đài,đĩa
34
97
Unit 15.Read
Đài,đĩa
98
Test correction
99
Unit 15.Write
Bảng phụ
35
100
Unit 15:Language focus
Bảng phụ
101
Revision
Bảng phụ
102
Revision
Bảng phụ
36
103
Revision
Bảng phụ
104
Test for the second term
37
105
Test correction
XÁC NHẬN CỦA TỔ 	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
 Nguyễn Thị Mai Anh
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ
Năm học:2012-2013
 Môn: Giáo dục công dân	 Lớp: 9	
HỌC KÌ I
Tuần
Từ.....
đến
Tiết theo PPCT
Nội dung bài dạy
Tên TBDH
Kết quả sử dụng
(tự đánh giá)
Kiểm tra của BGH
(Tổ trưởng)
1
1
Bài 1: Chí công vô tư
 -Tranh ảnh băng hình, giấy, bút dạ.
2
2
Bài 2: Tự chủ
- Giấy khổ lớn, bút dạ, bảng phụ, những tấm gương ví dụ về tính tự chủ 
3
3
Bài 8: Năng động, sáng tạo
- Tranh ảnh, chuyện kể, giấy khổ lớn, bút dạ
4
4
Bài 8: Năng động, sáng tạo
-Tranh ảnh, chuyện kể, giấy khổ lớn, bút dạ
5
5
Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
- Các sự kiện tình huống , giấy khổ lớn, bút dạ.
- Tư liệu tranh ảnh về dân chủ và kỉ luật.
6
6
Bài 4: Bảo vệ hoà bình
- Tranh ảnh, các bài báo, bài thơ, bài hát về chiến tranh và hoà binh.
7
7
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
- Tranh ảnh, băng hình, bài báo, câu truyện... về tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân ta với thiếu nhi và nhân dân thế giới.
- bảng phụ
8
8
Bài 6; Hợp tác cùng phát triển
-Tranh ảnh, báo chí.
9
9
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
-Tài liệu,tranh ảnh về gia đình, dòng họ.
-bảng phụ.
10
10
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
- Bảng phụ, tranh về gia đình , dòng họ, tranh một số nghề truyền thống: Mây tre đan, Mộc...
11
11
Kiểm tra viết
Giấy kiểm tra.
12
12
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
Bảng phụ.
13
13
Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
Tài liệu.
14
14
Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
Tài liệu.
15
15
Ôn tập Học kì I
Tài liệu, bảng phụ.
16
16
Kiểm tra Học kì I
Giấy kiểm tra.
17
17
Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
- Các bức tranh về tai nạn giao thông.
 - Một số biển báo hiệu giao thông.
 - Bảng phụ, phiếu tập học.
18
18
- Bảng phụ, phiếu học tập.
HỌC KÌ II
Tuần
Từ.....
đến
Tiết theo PPCT
Nội dung bài dạy
Tên TBDH
Kết quả sử dụng
(tự đánh giá)
Kiểm tra của BGH
(Tổ trưởng)
20
19
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 
Tư liệu st
21
20
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 
22
21
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
- Bảng phụ, phiếu học tập.
- Giấy khổ lớn, bút dạ.
23
22
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
24
23
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
- Phiếu học tập cá nhân. 
- Tình huống.
25
24
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
- Băng hình, 
- Luật lao động
26
25
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
- Băng hình
- Luật lao động
27
26
Kiểm tra viết
Giáo án, đề kiểm tra
28
27
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
 - Bảng phụ, phiếu học tập.
- Hiến pháp năm 1992.
29
28
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
 - Bảng phụ, phiếu học tập.
- Hiến pháp năm 1992.
30
29
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
- Hiến pháp năm 1992. Luật khiếu nại tố cáo, luật bầu cử đại biểu QH, HĐND.
31
30
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
- Hiến pháp năm 1992. Luật khiếu nại tố cáo, luật bầu cử đại biểu QH, HĐND.
32
31
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
- Hiến pháp năm 1992. Luật nghĩa vụ quân sự. Giấy tô, bút dạ
- Tranh ảnh về, tư liệu về QĐND Việt Nam.
33
32
Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
- Bài tập tình huống, phiếu học tập.
34
33
Ôn tập Học kì II
- Câu hỏi thảo luận, bảng phụ
- Tình huống.
35
34
Kiểm tra Học kì II
Giáo án, đề kiểm tra.
36
35
Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
- Giấy khổ to, bút, băng dính.
- Tình huống.
XÁC NHẬN CỦA TỔ 	GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
 Nguyễn Thị Phương Thúy

Tài liệu đính kèm:

  • dockehoach_sdtbduulau_anh_GDCD.doc