Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học: 2015 - 2016

- Họ và tên : Nam, nữ :

- Ngày tháng năm sinh :

- Chức vụ :

- Hộ khẩu thường trú :

- Đơn vị công tác : Trường THCS Lương Tâm.

- Trình độ chuyên môn đào tạo :

- Năm vào ngành :

 Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT, ngày 28/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông;

Căn cứ công văn số 40/SGDĐT-GDCN-GDTX, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;

 Căn cứ vào kế hoạch số 436/KH-PGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Mỹ;

 Căn cứ vào kế hoạch số 02/KH-BDTX-THCSLT ngày 25 tháng 7 năm 2015 của trường THCS Lương Tâm;

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT LONG MỸ
TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM
–––––
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––– 
KẾ HOẠCH 
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC : 2015 - 2016
------------
- Họ và tên : 	 	Nam, nữ : 
- Ngày tháng năm sinh : 
- Chức vụ : 
- Hộ khẩu thường trú : 
- Đơn vị công tác : Trường THCS Lương Tâm.
- Trình độ chuyên môn đào tạo : 
- Năm vào ngành : 
       	Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
 	Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
	Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT, ngày 28/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông;
Căn cứ công văn số 40/SGDĐT-GDCN-GDTX, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;
	Căn cứ vào kế hoạch số 436/KH-PGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Mỹ;
	Căn cứ vào kế hoạch số 02/KH-BDTX-THCSLT ngày 25 tháng 7 năm 2015 của trường THCS Lương Tâm;
I-Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên :
	- Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, KT-XH, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cho bản thân luôn đạt Chuẩn quy định.
II-Nội dung bồi dưỡng :
 1-Nội dung kiến thức bắt buộc :
 1.1-Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình, SGK, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục.
 1.2-Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương.
 2-Nội dung kiến thức tự chọn : (gọi là nội dung bồi dưỡng 3)
 * Nội dung bồi dưỡng 3 : 
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
- Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học. 
- Nội dung tự chọn theo các mô đun theo thông tư 31/2011, ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
III-Giải pháp thực hiện :
- Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức, nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thể nghiệm do trường, liên trường hay Phòng tổ chức.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự giờ đúng chuyên môn đào tạo.
- Đăng ký các mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.
- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun bài học.
	- Sau khi được BGH nhà trường triển khai kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên bản thân tiến hành nghiên cứu tài liệu, xem các hướng dẫn việc thực hiện tự bồi dưỡng từ đó tự lập kế hoạch tự học cho bản thân.
 1-Tài liệu bồi dưỡng :
	- Đăng ký mua đầy đủ tài liệu phù hợp với việc tự bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu đề ra.
	- Tài liệu BDTX đã được đăng tải trên website của Sở Giáo dục Đào tạo đảm bảo các quy định của Chương trình BDTX, hình thức BDTX quy định tại Điều 5 Quy chế BDTX (quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 về BDTX).
 2-Các nội dung cần bồi dưỡng :
 *Nội dung 1: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, SGK, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo cấp học. Cụ thể bản thân chọn các nội dung sau:
- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo làmột tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;
- Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          - Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;
- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quy chế về tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 02);
- Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
       - Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ  về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục.
          - Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
	- Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
 *Nội dung 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương. Cụ thể bản thân sẽ nghiên cứu:
- Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cấp THCS;
- Bồi dưỡng giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh THCS;
- Văn bản của Sở Giáo dục và đào tạo Hậu Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học 2015 - 2016;
- Văn bản của UBND tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc hướng dẫn dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gồm:
+ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND V/v dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
+ Công văn số 382/SGDĐT ngày 18/4/2013 V/v hướng dẫn dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 *Nội dung 3: Bản thân lựa chọn và đăng ký 4 nội dung sau:
	( Giáo viên tự đăng ký )
 3-Phương thức bồi dưỡng cho từng nội dung :
- Tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị.
- Học tập từ xa (Qua mạng Internet).
- Qua sách, báo, tài liệu được cung cấp và tự trang bị.
- Trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp, thảo luận chuyên đề qua sinh hoạt chuyên môn.
- Ghi chép vở Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
	- Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
	- Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
 4-Kết quả cần đạt : 
	Đạt 3/3 nội dung, tỉ lệ 100%. 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tháng
Nội dung học
Thời gian tiến hành
Giải pháp
Phương tiện
Thời gian hoàn thành
Kết quả
Tháng 9-2015
Tháng 10-2015
Tháng 11-2015
Tháng 12-2015
Tháng 1-2016
Tháng 2-2016
	Lương Tâm, ngày 30 tháng 7 năm 2015 
	Người thực hiện
 XÁC NHẬN CỦA
 HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docBIEU_MAU_KE_HOACH_TU_BOI_DUONG_THUONG_XUYEN.doc