Khung phân phối chương trình theo mô hình trường học mới môn: Thể dục lớp 6

- Mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 6.

- Lîi Ých, t¸c dông cña TDTT (môc 1)

- Lîi Ých, t¸c dông cña TDTT (môc 1)

- Bầu hội đồng tự quản

- Một số quy định khi học bộ môn

- Nội dung ĐHĐN(xem trang 13-19 SGV TD 6)

- TËp hîp hµng ngang, hàng dọc, dãng hµng, ®iÓm sè.

- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái

- Nội dung ĐHĐN(xem trang 13-19 SGV TD 6)

- TËp hîp hµng ngang, hàng dọc, dãng hµng, ®iÓm sè.

- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái

- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè.

- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái

- Trò chơi vận động

- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè.

- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái

- Trò chơi vận động

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khung phân phối chương trình theo mô hình trường học mới môn: Thể dục lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG THCS QUẢNG HƯNG
Khung ph©n phèi ch­¬ng tr×nh THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
M«n: thÓ dôc Líp 6 
Häc kú I 
TiÕt 1
LÝ thuyÕt
- Mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 6.
- Lîi Ých, t¸c dông cña TDTT (môc 1)
TiÕt 2
Lí thuyết
- Lîi Ých, t¸c dông cña TDTT (môc 1)
- Bầu hội đồng tự quản
- Một số quy định khi học bộ môn
TiÕt 3
§H§N 
- Nội dung ĐHĐN(xem trang 13-19 SGV TD 6)
- TËp hîp hµng ngang, hàng dọc, dãng hµng, ®iÓm sè.
- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái
TiÕt 4
§H§N
- Nội dung ĐHĐN(xem trang 13-19 SGV TD 6)
- TËp hîp hµng ngang, hàng dọc, dãng hµng, ®iÓm sè.
- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái
TiÕt 5
§H§N
- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè.
- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái
- Trò chơi vận động
TiÕt 6
§H§N
- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè.
- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái
- Trò chơi vận động
TiÕt 7
§H§N
- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè.
- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái.
- Cách chào, báo cáo, xin phép ra váo lớp.
- Trò chơi vận động.
TiÕt 8
§H§N
- TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè.
- Đứng nghiêm đúng nghĩ, quay phải, quay trái.
- Cách chào, báo cáo, xin phép ra váo lớp.
- Trò chơi vận động.
TiÕt 9
Bµi TD
Học động tác vươn thở và tay
TiÕt 10
Bµi TD
- Ôn động tác đã học
- Học động tác ngục và chân
TiÕt 11
Bµi TD
- Ôn động tác đã học
- Học động tác toàn thân và nhảy
TiÕt 12
Bµi TD
- Ôn động tác đã học
- Học động tác bụng và vặn mình
TiÕt 13
Bµi TD
- Ôn động tác đã học
- Học động tác điều hòa
TiÕt 14
Bài TD
Bài TDPTC ghép vứi nhạc
TiÕt 15
Bài TD
Bài TDPTC ghép vứi nhạc
TiÕt 16
Bài TD
Hoàn thiện bài TDPTC 
TiÕt 17
Chạy ngắn
Bài tập bổ trợ chạy ngắn
-Trò chơi, bài tập xuất phát từ một tư thế khác nhau (tham khảo trang 34-37 sgk)
- Đứng mặt hướng chạy – xuất phát
- Đứng vai hướng chạy – xuất phát
- Đứng lưng hướng chạy – xuất phát
- Chạy bước nhỏ.
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 18
Chạy ngắn 
Bài tập bổ trợ chạy ngắn
-Trò chơi, bài tập xuất phát từ một tư thế khác nhau (tham khảo trang 34-37 sgk)
- Đứng mặt hướng chạy – xuất phát
- Đứng vai hướng chạy – xuất phát
- Đứng lưng hướng chạy – xuất phát
- Chạy bước nhỏ.
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 19
Chạy ngắn
Bài tập bổ trợ chạy ngắn
- Đứng lưng hướng chạy – xuất phát
- Chạy bước nhỏ
- Chạy hất gót chạm mông
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 20
Chạy ngắn
Bài tập bổ trợ chạy ngắn
- Đứng lưng hướng chạy – xuất phát
- Chạy bước nhỏ
- Chạy hất gót chạm mông
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 
21
Chạy ngắn
Bài tập bổ trợ chạy ngắn
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Đứng tại chổ đánh tay
- Một số trò chơi bài tập phát triển sức nhanh
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 22
Chạy ngắn
Bài tập bổ trợ chạy ngắn
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Đứng tại chổ đánh tay
- Một số trò chơi bài tập phát triển sức nhanh
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 
23
Chạy ngắn
Bổ trợ chạy ngắn
- Đứng tại chổ đánh tay
- Xuất phát cao – chạy nhanh các cự li 20 - 40m
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 24
Chạy ngắn 
Bổ trợ chạy ngắn
- Đứng tại chổ đánh tay
- Xuất phát cao – chạy nhanh các cự li 20 - 40m
- Trò chơi do Gv hoặc HS chọn
TiÕt 25
Chạy ngắn
Tổ chức kiểm tra chạy ngắn
TiÕt 26
Chạy ngắn
Tổ chức kiểm tra chạy ngắn
TiÕt 27
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy xa, nhảy cao
- Bài tập bổ trợ nhảy xa, nhảy cao và một số trò chơi (Tham khảo trang 46-50 SGV TD-6)
- Đá lăng các hướng khác nhau
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức, nhảy đổi chân
Tiªt 28
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy xa, nhảy cao
- Bài tập bổ trợ nhảy xa, nhảy cao và một số trò chơi (Tham khảo trang 46-50 SGV TD-6)
- Đá lăng các hướng khác nhau
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức, nhảy đổi chân
TiÕt 29
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy cao, nhảy xa
 Bài tập bổ trợ nhảy xa, nhảy cao và một số trò chơi 
- Đá lăng các hướng khác nhau
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
- Bật xa.
TiÕt 30
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy cao, nhảy xa
 Bài tập bổ trợ nhảy xa, nhảy cao và một số trò chơi 
- Đá lăng các hướng khác nhau
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
- Bật xa.
TiÕt 31
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy cao, nhảy xa
- Bật xa.
- Chạy hất gót chạm mông.
- Đứng tại chổ đánh tay.
- Đá 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
Một số trò chơi và các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh.
TiÕt 32
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy cao, nhảy xa
Bài tập bổ trợ nhảy xa nhảy cao và một số trò chơi.
- Chạy hất gót chạm mông.
- Đứng tại chổ đánh tay.
- Đá 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng.
- Bật xa.
Một số trò chơi và các bài tập phát triển sức mạnh.
TiÕt 33
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy cao, nhảy xa
Tổ chức ôn luyện và đánh giá kết quả các hoạt động.
- Đá 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng (kiểu nhảy tự nhiên)
- Một số trò chơi và các bài tập phát triển tốc độ, phát triển sức mạnh.
- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động nhảy xa, nhảy cao.
TiÕt 34
Nhảy xa, Nhảy cao
Bổ trợ nhảy cao, nhảy xa
Tổ chức ôn luyện và đánh giá kết quả các hoạt động.
- Đá 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng (kiểu nhảy tự nhiên)
- Một số trò chơi và các bài tập phát triển tốc độ, phát triển sức mạnh.
- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động nhảy xa, nhảy cao.
TiÕt 35
Kiểm tra
Kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá.
TiÕt 36
Kiểm tra
Kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá.
TiÕt 37
Kiểm tra
 Kiểm tra thể lực
TiÕt 38
Kiểm tra
Kiểm tra thể lực
 Học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_the_6_VNEM.doc