Kiểm tra 1 tiết năm học 2014 – 2015 môn Giáo dục công dân 9

I/ Trắc nghiệm (4đ):

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thời đại ngày nay.

a. Là những kinh nghiệm quý giá.

b. Chỉ quan trọng đối với một số người.

c. Không cần tồn tại.

d. Cần phải tiếp thu tất cả văn hóa nước ngoài để làm giàu thêm.

2. Đến tháng 10 năm 2002, Việt Nam có quan hệ song phương và đa phương với:

a. 46 Tổ chức quốc tế. b. 47 Tổ chức quốc tế.

c. 48 Tổ chức quốc tế. d. 49 Tổ chức quốc tế.

3. Để biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày ta cần.

a. Không quan hệ với dân tộc khác để hạn chế xung đột.

b. Biết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.

c. Bắt mọi người phục tùng ý muốn của mình

 

doc 8 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết năm học 2014 – 2015 môn Giáo dục công dân 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THCS PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA 1 TIẾT, NH 2014 – 2015
Hoï vaø teân: ........................................... 	 Moân: GDCD 9
Lôùp: ................	 Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà)
Chöõ kí giaùm thò 1
Chöõ kí giaùm thò 2
Maõ phaùch
Ñieåm
Lời phê của Giáo viên
Maõ phaùch
* Đề 1:
I/ Trắc nghiệm (4đ): 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thời đại ngày nay.
a. Là những kinh nghiệm quý giá. 
b. Chỉ quan trọng đối với một số người. 
c. Không cần tồn tại. 
d. Cần phải tiếp thu tất cả văn hóa nước ngoài để làm giàu thêm.
2. Đến tháng 10 năm 2002, Việt Nam có quan hệ song phương và đa phương với:
a. 46 Tổ chức quốc tế. b. 47 Tổ chức quốc tế. 
c. 48 Tổ chức quốc tế. d. 49 Tổ chức quốc tế. 
3. Để biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày ta cần.
a. Không quan hệ với dân tộc khác để hạn chế xung đột. 
b. Biết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.
c. Bắt mọi người phục tùng ý muốn của mình. 
d. Biết lắng nghe người khác.
4. Trong các ý sau, ý nào không thể hiện phẩm chất chí công vô tư:
a. Tham gia tất cả các hoạt động của lớp. 
b. Không nên tham gia các hoạt động tập thể vì sẽ ảnh hưởng đến học tập.
c. Ông Hòa luôn giúp đỡ người nghèo. 
d. Khi bình bầu khen thưởng cần dựa vào tiêu chí thi đua của tập thể.
5. Trong cuộc sống cần có sự hợp tác với nhau vì.
a. Để được người khác trả ơn. 	b. Để được khen ngợi. 
c. Để hoàn thành công việc chung. 	d. Để người khác vui.
6. Trong công việc, học tập,... cần phải tuân theo kỉ luật bởi vì.
a. Kỉ luật do nhà nước ban hành. 
b. Kỉ luật là những quy định chung của một tập thể đặt ra.
c. Kỉ luật là những quy định chung đối với tất cả mọi người. 
d. Kỉ luật là những quy định cơ bản của Pháp luật.
Câu 7. Tính đến tháng 3 năm 2003, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với. 
a. 165 quốc gia. b. 166 quốc gia.
c. 167 quốc gia d. 168 quốc gia
Câu 8. Hãy đánh dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các ý sau khi nói về tính dân chủ:
Nội dung
Đúng
Sai
1. Tất cả mọi thành viên trong lớp đều được quyền tham gia các hoạt động của trường, lớp.
2. Chỉ có cán sự lớp mới được tham dự Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ
II/ Tự luận (6 đ):
Câu 1(2đ): 
a. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai?
b. Hãy nêu bốn hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.
Câu 2(2đ): 
a. Thế nào chí công vô tư? Cho ví dụ.
b. Vì sao chúng ta cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
Câu 3(2đ): Tình huống: 
 An thường tâm sự với các bạn: "Nói đến tuyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Không lẽ mình cứ giữ gìn mãi những truyền thống ấy”
	Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?
TRÖÔØNG THCS PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA 1 TIẾT, NH 2014 – 2015
Hoï vaø teân: ........................................... 	 Moân: GDCD 9
Lôùp: ................	 Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà)
Chöõ kí giaùm thò 1
Chöõ kí giaùm thò 2
Maõ phaùch
Ñieåm
Lời phê của Giáo viên
Maõ phaùch
* Đề 2:
I/ Trắc nghiệm (4đ): 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Đến tháng 10 năm 2002, Việt Nam có quan hệ song phương và đa phương với:
a. 46 Tổ chức quốc tế. b. 47 Tổ chức quốc tế. 
c. 48 Tổ chức quốc tế. d. 49 Tổ chức quốc tế. 
2. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thời đại ngày nay.
a. Là những kinh nghiệm quý giá. 
b. Chỉ quan trọng đối với một số người. 
c. Không cần tồn tại. 
d. Cần phải tiếp thu tất cả văn hóa nước ngoài để làm giàu thêm.
3. Để biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày ta cần.
a. Không quan hệ với dân tộc khác để hạn chế xung đột. 
b. Biết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.
c. Bắt mọi người phục tùng ý muốn của mình. 
d. Biết lắng nghe người khác.
4. Trong các ý sau, ý nào không thể hiện phẩm chất chí công vô tư:
a. Tham gia tất cả các hoạt động của lớp. 
b. Không nên tham gia các hoạt động tập thể vì sẽ ảnh hưởng đến học tập.
c. Ông Hòa luôn giúp đỡ người nghèo. 
d. Khi bình bầu khen thưởng cần dựa vào tiêu chí thi đua của tập thể.
5. Trong cuộc sống cần có sự hợp tác với nhau vì.
a. Để được người khác trả ơn. 	b. Để được khen ngợi. 
c. Để hoàn thành công việc chung. 	d. Để người khác vui.
6. Tính đến tháng 3 năm 2003, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với. 
a. 165 quốc gia. b. 166 quốc gia.
c. 167 quốc gia d. 168 quốc gia
7. Trong công việc, học tập,... cần phải tuân theo kỉ luật bởi vì.
a. Kỉ luật do nhà nước ban hành. 
b. Kỉ luật là những quy định chung của một tập thể đặt ra.
c. Kỉ luật là những quy định chung đối với tất cả mọi người. 
d. Kỉ luật là những quy định cơ bản của Pháp luật.
Câu 8. Hãy đánh dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các ý sau khi nói về tính dân chủ:
Nội dung
Đúng
Sai
1. Tất cả mọi thành viên trong lớp đều được quyền tham gia các hoạt động của trường, lớp.
2. Chỉ có cán sự lớp mới được tham dự Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ
II/ Tự luận (6 đ):
Câu 1(2đ): 
a. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai?
b. Hãy nêu bốn hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.
Câu 2(2đ): 
a. Thế nào chí công vô tư? Cho ví dụ.
b. Vì sao chúng ta cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
Câu 3(2đ): Tình huống: 
 An thường tâm sự với các bạn: "Nói đến tuyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Không lẽ mình cứ giữ gìn mãi những truyền thống ấy”
	Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?
TRÖÔØNG THCS PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA 1 TIẾT, NH 2014 – 2015
Hoï vaø teân: ........................................... 	 Moân: GDCD 9
Lôùp: ................	 Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà)
Chöõ kí giaùm thò 1
Chöõ kí giaùm thò 2
Maõ phaùch
Ñieåm
Lời phê của Giáo viên
Maõ phaùch
* Đề 3:
I/ Trắc nghiệm (4đ): 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thời đại ngày nay.
a. Chỉ quan trọng đối với một số người. 
b. Là những kinh nghiệm quý giá. 
c. Không cần tồn tại. 
d. Cần phải tiếp thu tất cả văn hóa nước ngoài để làm giàu thêm.
2. Đến tháng 10 năm 2002, Việt Nam có quan hệ song phương và đa phương với:
a. 46 Tổ chức quốc tế. b. 47 Tổ chức quốc tế. 
c. 48 Tổ chức quốc tế. d. 49 Tổ chức quốc tế. 
3. Để biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày ta cần.
a. Biết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.
b. Không quan hệ với dân tộc khác để hạn chế xung đột. 
c. Bắt mọi người phục tùng ý muốn của mình. 
d. Biết lắng nghe người khác.
4. Trong các ý sau, ý nào không thể hiện phẩm chất chí công vô tư:
a. Không nên tham gia các hoạt động tập thể vì sẽ ảnh hưởng đến học tập.
b. Tham gia tất cả các hoạt động của lớp. 
c. Ông Hòa luôn giúp đỡ người nghèo. 
d. Khi bình bầu khen thưởng cần dựa vào tiêu chí thi đua của tập thể.
5. Trong cuộc sống cần có sự hợp tác với nhau vì.
a. Để được khen ngợi. b. Để được người khác trả ơn. 
c. Để hoàn thành công việc chung. 	d. Để người khác vui.
6. Trong công việc, học tập,... cần phải tuân theo kỉ luật bởi vì.
a. Kỉ luật là những quy định chung của một tập thể đặt ra.
b. Kỉ luật do nhà nước ban hành. 
c. Kỉ luật là những quy định chung đối với tất cả mọi người. 
d. Kỉ luật là những quy định cơ bản của Pháp luật.
Câu 7. Tính đến tháng 3 năm 2003, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với. 
a. 165 quốc gia. b. 166 quốc gia.
c. 168 quốc gia d. 167 quốc gia
Câu 8. Hãy đánh dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các ý sau khi nói về tính dân chủ:
Nội dung
Đúng
Sai
1. Tất cả mọi thành viên trong lớp đều được quyền tham gia các hoạt động của trường, lớp.
2. Chỉ có cán sự lớp mới được tham dự Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ
II/ Tự luận (6 đ):
Câu 1(2đ): 
a. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai?
b. Hãy nêu bốn hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.
Câu 2(2đ): 
a. Thế nào chí công vô tư? Cho ví dụ.
b. Vì sao chúng ta cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
Câu 3(2đ): Tình huống: 
 An thường tâm sự với các bạn: "Nói đến tuyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Không lẽ mình cứ giữ gìn mãi những truyền thống ấy”
	Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?
TRÖÔØNG THCS PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA 1 TIẾT, NH 2014 – 2015
Hoï vaø teân: ........................................... 	 Moân: GDCD 9
Lôùp: ................	 Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà)
Chöõ kí giaùm thò 1
Chöõ kí giaùm thò 2
Maõ phaùch
Ñieåm
Lời phê của Giáo viên
Maõ phaùch
* Đề 4:
I/ Trắc nghiệm (4đ): 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu các ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thời đại ngày nay.
a. Là những kinh nghiệm quý giá. 
b. Chỉ quan trọng đối với một số người. 
c. Cần phải tiếp thu tất cả văn hóa nước ngoài để làm giàu thêm.
d. Không cần tồn tại. 
2. Đến tháng 10 năm 2002, Việt Nam có quan hệ song phương và đa phương với:
a. 46 Tổ chức quốc tế. b. 47 Tổ chức quốc tế. 
c. 49 Tổ chức quốc tế. d. 48 Tổ chức quốc tế. 
3. Để biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày ta cần.
a. Không quan hệ với dân tộc khác để hạn chế xung đột. 
b. Biết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng.
c. Biết lắng nghe người khác.
d. Bắt mọi người phục tùng ý muốn của mình. 
4. Trong các ý sau, ý nào không thể hiện phẩm chất chí công vô tư:
a. Tham gia tất cả các hoạt động của lớp. 
b. Không nên tham gia các hoạt động tập thể vì sẽ ảnh hưởng đến học tập.
c. Khi bình bầu khen thưởng cần dựa vào tiêu chí thi đua của tập thể.
d. Ông Hòa luôn giúp đỡ người nghèo. 
5. Trong cuộc sống cần có sự hợp tác với nhau vì.
a. Để được người khác trả ơn. 	b. Để được khen ngợi. 
c. Để người khác vui. d. Để hoàn thành công việc chung. 	
6. Trong công việc, học tập,... cần phải tuân theo kỉ luật bởi vì.
a. Kỉ luật do nhà nước ban hành. 
b. Kỉ luật là những quy định chung của một tập thể đặt ra.
c. Kỉ luật là những quy định cơ bản của Pháp luật.
d. Kỉ luật là những quy định chung đối với tất cả mọi người. 
Câu 7. Tính đến tháng 3 năm 2003, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với. 
a. 166 quốc gia. b. 165 quốc gia.
c. 167 quốc gia d. 168 quốc gia
Câu 8. Hãy đánh dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các ý sau khi nói về tính dân chủ:
Nội dung
Đúng
Sai
1. Tất cả mọi thành viên trong lớp đều được quyền tham gia các hoạt động của trường, lớp.
2. Chỉ có cán sự lớp mới được tham dự Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ
II/ Tự luận (6 đ):
Câu 1(2đ): 
a. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai?
b. Hãy nêu bốn hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.
Câu 2(2đ): 
a. Thế nào chí công vô tư? Cho ví dụ.
b. Vì sao chúng ta cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
Câu 3(2đ): Tình huống: 
 An thường tâm sự với các bạn: "Nói đến tuyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Không lẽ mình cứ giữ gìn mãi những truyền thống ấy”
	Em có đồng ý với An không? Vì sao? Em sẽ nói gì với An?

Tài liệu đính kèm:

  • docKIỂM TRA 1 TIẾT.doc