Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử

I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Liên bang Xô Viết chính thức tan rã vào năm nào ?

 a. 1990 b. 1991 c. 1992 d. 1993

Câu 2: Ngày 1/ 1/ 1959 Cách mạng đã thắng lợi ở nước nào?

 a. Cu Ba b. Lào c.Trung Quốc d.Việt Nam.

Câu 3: Năm 1984 nước nào đã được gia nhập ASEAN ?

a. Thái Lan b.Bru – nây c. Việt Nam d. In-đô-nê-xi-a.

Câu 4: Để khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế sau 1945 Liên Xô đã đề ra kế hoạch gì?

a. Kế hoạch cải cách kinh tế b. Kế hoạch cải tổ chính trị.

c. Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 4. d. Kế hoạch nhà nước 7 năm lần thứ 7.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014.
Lớp 9 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 01
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Liên bang Xô Viết chính thức tan rã vào năm nào ?
 a. 1990 	b. 1991 c. 1992 d. 1993
Câu 2: Ngày 1/ 1/ 1959 Cách mạng đã thắng lợi ở nước nào?
 a. Cu Ba 	 b. Lào 	 c.Trung Quốc 	d.Việt Nam.
Câu 3: Năm 1984 nước nào đã được gia nhập ASEAN ?
a. Thái Lan b.Bru – nây c. Việt Nam 	 d. In-đô-nê-xi-a.
Câu 4: Để khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế sau 1945 Liên Xô đã đề ra kế hoạch gì?
a. Kế hoạch cải cách kinh tế b. Kế hoạch cải tổ chính trị.
c. Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 4. d. Kế hoạch nhà nước 7 năm lần thứ 7.
Câu 5: Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ?
 a. 5/1966 	b. 10/1978 	 	c. 12/1978 	d. 12/1991.
Câu 6: Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ?
 a. Lào 	c. Cam-pu-chia 	c. Việt Nam 	d. In-đô-nê-xi-a.
Câu 7: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào ?
 a.Ngày 28/7/1995 	b. Ngày 28/7/1993 	
 c. Ngày 28/7/1994 	 d. Ngày 28/7/1992.
Câu 8: Trụ sở của tổ chức ASEAN hiện nay được đặt ở đâu?
a. Xin-ga-po 	 b. Cua – la –lăm - pu của Ma-la-xi-a. c.Gia – cát – ta của In-đô-nê-xi-a 	 d. Băng Cốc của Thái Lan.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ? ( 2đ). ĐNÁ hiện nay có những quốc gia nào (1đ).
Câu 2 : Từ những năm 1984 đến 1999 ASEAN đã phát triển như thế nào? (2 điểm)
Câu 3 : Nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa  ra đời như thế nào?( 3điểm).
Bài Làm
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 02
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
 Câu 1: Liên bang Xô Viết chính thức tan rã vào năm nào ?
 a. 1990 	b. 1993 c. 1992 d. 1991
Câu 2: Ngày 1/ 1/ 1959 Cách mạng đã thắng lợi ở nước nào?
 a. Trung Quốc 	 b. Lào 	 c. Cu Ba 	d.Việt Nam.
Câu 3: Năm 1984 nước nào đã được gia nhập ASEAN ?
a. Thái Lan b. In-đô-nê-xi-a. c. Việt Nam 	 d. Bru – nây 
Câu 4: Để khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế sau 1945 Liên Xô đã đề ra kế hoạch gì?
a. Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 4 b. Kế hoạch cải tổ chính trị.
c. Kế hoạch cải cách kinh tế d. Kế hoạch nhà nước 7 năm lần thứ 7.
Câu 5: Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ?
 a. 12/1978 	 b. 10/1978 	 c. 5/1966	 d. 12/1991.
Câu 6: Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ?
 a. In-đô-nê-xi-a. b. Cam-pu-chia 	
 c. Việt Nam 	 d. Lào.
 Câu 7: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào ?
 a. Ngày 28/7/1992.	b. Ngày 28/7/1993. 	
 c. Ngày 28/7/1994. 	 d. Ngày 28/7/1995.
Câu 8: Trụ sở của tổ chức ASEAN hiện nay được đặt ở đâu?
a. Xin-ga-po 	 b. Cua – la –lăm - pu của Ma-la-xi-a. c.Băng Cốc của Thái Lan.	 d. Gia – cát – ta của In-đô-nê-xi-a
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ? ( 2đ).ĐNÁ hiện nay có những quốc gia nào (1đ).
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 03
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
 Câu 1: Liên bang Xô Viết chính thức tan rã vào năm nào ?
 a. 1990 	b. 1991 c. 1992 d. 1993
Câu 2: Trụ sở của tổ chức ASEAN hiện nay được đặt ở đâu?
a. Xin-ga-po 	 b. Cua – la –lăm - pu của Ma-la-xi-a. c.Gia – cát – ta của In-đô-nê-xi-a 	 d. Băng Cốc của Thái Lan. 
Câu 3: Năm 1984 nước nào đã được gia nhập ASEAN ?
a. Thái Lan b.Bru – nây c. Việt Nam 	 d. In-đô-nê-xi-a.
Câu 4: Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ?
 a. Lào 	c. Cam-pu-chia 	c. Việt Nam 	d. In-đô-nê-xi-a.
Câu 5: Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ?
 a. 5/1966 	b. 10/1978 	c. 12/1978 	d. 12/1991.
Câu 6:Để khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế sau 1945 Liên Xô đã đề ra kế hoạch gì?
a. Kế hoạch cải cách kinh tế b. Kế hoạch cải tổ chính trị.
c. Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 4. d. Kế hoạch nhà nước 7 năm lần thứ 7.
Câu 7: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào ?
 a.Ngày 28/7/1995 	b. Ngày 28/7/1993 	
 c. Ngày 28/7/1994 	 d. Ngày 28/7/1992.
Câu 8: Ngày 1/ 1/ 1959 Cách mạng đã thắng lợi ở nước nào?
 a. Cu Ba 	 b. Lào 	 c.Trung Quốc 	d.Việt Nam.
 II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ? ( 2đ).ĐNÁ hiện nay có những quốc gia nào (1đ)
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014.
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 04
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào ?
 a. Ngày 28/7/1992.	b. Ngày 28/7/1993. 	
 c. Ngày 28/7/1994. 	 d. Ngày 28/7/1995.
Câu 2: Ngày 1/ 1/ 1959 Cách mạng đã thắng lợi ở nước nào?
 a. Trung Quốc 	 b. Lào 	 c. Cu Ba 	d.Việt Nam.
Câu 3: Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc bắt đầu từ thời gian nào ?
 a. 12/1978 	 b. 10/1978 	 c. 5/1966	 d. 12/1991. 
Câu 4: Để khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế sau 1945 Liên Xô đã đề ra kế hoạch gì?
a. Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 4 b. Kế hoạch cải tổ chính trị.
c. Kế hoạch cải cách kinh tế d. Kế hoạch nhà nước 7 năm lần thứ 7.
Câu 5: Năm 1984 nước nào đã được gia nhập ASEAN ?
a. Thái Lan b. In-đô-nê-xi-a. c. Việt Nam 	 d. Bru – nây
 Câu 6: Nước nào ở Đông Nam Á giành độc lập đầu tiên ?
 a. In-đô-nê-xi-a. b. Cam-pu-chia 	
 c. Việt Nam 	 d. Lào.
 Câu 7: : Liên bang Xô Viết chính thức tan rã vào năm nào ?
 a. 1990 	b. 1993 c. 1992 d. 1991
Câu 8: Trụ sở của tổ chức ASEAN hiện nay được đặt ở đâu?
a. Xin-ga-po 	 b. Cua – la –lăm - pu của Ma-la-xi-a. c.Băng Cốc của Thái Lan.	 d. Gia – cát – ta của In-đô-nê-xi-a
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy cho biết tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ? ( 2đ).ĐNÁ hiện nay có những quốc gia nào (1đ)
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 9.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu/ mã đề
01
02
03
04
1
B
D
B
D
2
A
C
C
C
3
B
D
B
D
4
C
A
D
A
5
C
A
C
D
6
D
A
C
A
7
A
D
A
D
8
C
D
A
D
 II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. (3 điểm )
- Đúng 11 quốc gia : Việt Nam, Lào, Cam puchia, Thái Lan, Mi- an- ma, Ma-lay-si-a, In-đô-nê-xi-a, Sin-ga-po, Phi-lip-pin, Bru-nây, Đông- ti-mo ( 1đ).
- Nêu được các nét chính về tình hình ĐNA trước và sau cbhie6n1 tranh.(2đ)
+Trước 1945: trừ Thái Lan, tất cả các nước ĐNA điều là thuộc địa của thực dân phương tây.
+Sau 1945 cho đến cho đến nữa sau TK XX ĐNA phức tạp và căng thẳng.
 Từ sau 1945 Các nước điều tiến hành đầu tranh giải phóng độc lập dân tộc thắng lợi.(như VN, Lào, In- đô-nê-xi-a). Từ sau 1950 phải đối đầu với tình hình của chiến tranh lạnh, Mĩ đưa SEATO vào ĐNA để đẩy lùi sự ảnh hưởng của CNXH ở ĐNA. Đế quốc tổ chức xâm lược lại các nước này.
Câu 2: (3đ)
 - Nêu được sự gia tăng của thành viên (có 5 thanh viên. Bru- nây tham gia 1984, Việt Nam- 1995, Lào , Mi- an-ma gia nhập 1997, cam-pu-chia năm 1999) (1, 5đ)
 - Mục tiêu biến ASEAN thành khu mậu dịch kinh tế, có diễn đàn khu vực, ổn định hòa bình cho khu vực và thế giới (1,5) 
Câu 3.(2đ)
+ Từ 1946 -1949 cuộc nội chiến diễn ra giữa QDĐ và ĐCS TQ.(1đ)
+ Chiều 1//10/ 1949 trong cuộc mít tinh của 30 van dân bắc kinh Mao Trạch Đông tuyên bố nước CHND Trung Hoa ra đời.(1đ)
-------------Hết------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT 1 TIET - LS9 (HKI) 14, 15.doc