Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 6

/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện vào thời gian nào?

A. Thiên niên kỉ IV- thiên niên kỉ III TCN. B. Thiên niên kỉ I- thiên niên kỉ II TCN.

C. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ II TCN. D. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ IVTCN.

Câu 2: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?

A. Nông dân, Nô tì, Quý tộc. B. Nông dân, Nô lệ , Chủ nô.

C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.

Câu 3: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông nền kinh tế chủ yếu là gi?

A. Nông nghiệp B. Nông nghiệp nhưng chủ yếu là trông lúa nước

C. Thương nghiệp. D.Thủ công nghiệp

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng ...... năm 2012
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện vào thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ IV- thiên niên kỉ III TCN. B. Thiên niên kỉ I- thiên niên kỉ II TCN.
C. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ II TCN. D. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ IVTCN.
Câu 2: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Nông dân, Nô tì, Quý tộc. B. Nông dân, Nô lệ , Chủ nô.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 3: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông nền kinh tế chủ yếu là gi?
A. Nông nghiệp B. Nông nghiệp nhưng chủ yếu là trông lúa nước
C. Thương nghiệp. D.Thủ công nghiệp
Câu 4: Hai quốc gia cổ đại phương Tây(Rô-ma, Hi-lạp) hình thành trên các đảo nào?
A.Đảo gia va B.Ban căng và I-ta-li-a
C. Đảo Hooc cai- đô. D. Đảo Hun su.
Câu 5: Quốc gia cổ đại nào có Kim tự tháp?
A.Trung Quốc B. Ai Cập
C.Ấn Độ. D. Lưỡng Hà.
Câu 6: Vườn treo Ba-bi –lon là công trình kiến trúc cổ đại của quốc gia cổ đại nào ?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà
Câu7 : Người cổ đai phương Tây đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ tượng hình. B. Chữ nôm
C. Chữ quốc ngữ. D.Chữ cái la tinh
Câu 8. Người cổ phương Tây biết làm loại lịch nào?
A.Dương lịch B.Âm lịch 
C. Công lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả?
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã (2đ)
Câu 2. Ở phương đông có các quốc gia cồ đại nào hình thành(1đ) . Tại sao các quốc gia cổ đại phương đông lại hình thành trên các lưu vực sông lớn.(2đ)
Câu 3. Người nguyên thuỷ trên đất nước ta đã biết làm những gì để thể hiện đời sống tinh thần. 
Bài Làm
..
.
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2011
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện vào thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ II TCN. B. Thiên niên kỉ I- thiên niên kỉ II TCN.
C. Thiên niên kỉ IV- thiên niên kỉ III TCN. D. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ IVTCN.
Câu 2: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Nông dân, Nô tì, Chủ nô. B. Nông dân, Nô lệ , Chủ nô.
C. Quý tộc, Nông dân, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 3: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông nền kinh tế chủ yếu là gi?
A. Nông nghiệp B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp nhưng chủ yếu là trông lúa nước
Câu 4: Hai quốc gia cổ đại phương Tây(Rô-ma, Hi-lạp) hình thành trên các đảo nào?
A.Ban căng và I-ta-li-a. B. Đảo Gia - va.
C. Đảo Hooc - cai- đô. D. Đảo Hun - su.
Câu 5: Quốc gia cổ đại nào có Kim tự tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà.
Câu 6: Vườn treo Ba-bi –lon là công trình kiến trúc cổ đại của quốc gia cổ đại nào ?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà
Câu7 : Người cổ đại phương Tây đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ tượng hình. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ quốc ngữ. D. Chữ nôm.
Câu 8. Người cổ phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch B. Dương lịch 
C. Công lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả?
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2011
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Hai quốc gia cổ đại phương Tây(Rô-ma, Hi-lạp) hình thành trên các đảo nào?
A.Ban căng và I-ta-li-a. B. Đảo gia va.
C. Đảo Hooc cai- đô. D. Đảo Hun su.
Câu 2: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Nông dân, Nô tì, Quý tộc. B. Nông dân, Nô lệ , Chủ nô.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 3: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông nền kinh tế chủ yếu là gi?
A. Nông nghiệp B. Thủ công nghiệp.
C. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp nhưng chủ yếu là trông lúa nước.
Câu 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện vào thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ II TCN. B. Thiên niên kỉ I- thiên niên kỉ II TCN.
C. Thiên niên kỉ IV- thiên niên kỉ III TCN. D. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ IVTCN
Câu 5: Người cổ đai phương Tây đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ tượng hình. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ quốc ngữ. D. Chữ nôm.
 Câu 6: Người cổ phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch B. Dương lịch 
C. Công lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả?
Câu7 : Quốc gia cổ đại nào có Kim tự tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà.
Câu 8. Vườn treo Ba-bi –lon là công trình kiến trúc cổ đại của quốc gia cổ đại nào ?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2011
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Người cổ phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch B. Dương lịch 
C. Công lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả?
Câu 2: Hai quốc gia cổ đại phương Tây(Rô-ma, Hi-lạp) hình thành trên các đảo nào?
A.Ban căng và I-ta-li-a. B. Đảo gia va.
C. Đảo Hooc cai- đô. D. Đảo Hun su.
Câu 3:Quốc gia cổ đại nào có Kim tự tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà
Câu 4: Người cổ đại phương Tây đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ tượng hình. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ quốc ngữ. D. Chữ nôm.
Câu 5: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông nền kinh tế chủ yếu là gi?
A. Nông nghiệp B. Thủ công nghiệp.
C. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp nhưng chủ yếu là trông lúa nước
.Câu 6: Vườn treo Ba-bi –lon là công trình kiến trúc cổ đại của quốc gia cổ đại nào ?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ
C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà
Câu7 : Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Nông dân, Nô tì, Quý tộc. B. Nông dân, Nô lệ , Chủ nô.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 8. Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện vào thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ II TCN. B. Thiên niên kỉ I- thiên niên kỉ II TCN.
C. Thiên niên kỉ IV- thiên niên kỉ III TCN. D. Thiên niên kỉ III- thiên niên kỉ IVTCN
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 6.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu/ mã đề
01
02
03
04
1
C
A
A
B
2
C
A
A
A
3
D
B
D
C
4
A
B
C
B
5
B
B
B
D
6
B
D
B
D
7
B
B
C
A
8
B
A
D
C
 II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Giải thích trên các nội dung sau
- Vào khoảng Thế kỷ IV TCN con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại chế tạo công cụ lao động .(0,5đ)
-Nhờ công cụ bằng kim loại con người tạo ra nhiều của cải không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa. .(0,5đ)
- Có người trong thị tộc đã chiếm lấy của cải dư thứa đó trở nên giàu có. .(0,5đ)
- Trong thị tộc không còn cảnh ăn chung làm chung, xã hội xuất hiện kẻ giàu người nghèo từ đó xã hội nguyên thủy tan rã. .(0,5đ)
Câu 2:+ Nêu tên đúng 4 quốc gia cổ đại : Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ (1đ)
	+ Giải thích:
-Vì lưu vực sông có đất đai màu mở , có đủ nước phục vụ cho cả việc trồng trọt chăn nuôi và cả phục vụ cho cuộc sống con người. (2đ).
Câu 3: Liệt kê các việc làm
	- Họ biết làm đồ trang sức để làm đẹp ( Vòng tay, khuyên tai, vòng cổ ..) (1đ)
	- Biết vẽ, khắc những hình ảnh trên đá. (1đ)
 - Biết chôn người chết. (1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT 1TIET - LS6- HKI.doc