Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 6 - Trường THCS phan Ngọc Hiển

I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Hãy cho biết các giai đoạn phát triển của con người ?

A. Từ vượn cổ  ngườiTối cổ người hiện đại.

B. Từ vượn cổ người Tối cổ  người Tinh Khôn  người hiện đại.

C. Từ vượn cổ người Tinh Khôn  người hiện đại.

D. Từ vượn cổ người Tối cổ  người Tinh Khôn.

Câu 2:Người Tối cổ xuất hiện cách ta hiện nay bao nhiều năm?

A. Từ 3 đến 4 triệu năm TCN. B. Từ 3 đến 5 triệu năm TCN.

C. Từ 5 đến 7 triệu năm TCN. D. Từ 2 đến 9 triệu năm TCN.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 188Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 6 - Trường THCS phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014.
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Hãy cho biết các giai đoạn phát triển của con người ?
A. Từ vượn cổ à ngườiTối cổà người hiện đại.
B. Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn à người hiện đại.
C. Từ vượn cổà người Tinh Khôn à người hiện đại.
D. Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn.
Câu 2:Người Tối cổ xuất hiện cách ta hiện nay bao nhiều năm?
A. Từ 3 đến 4 triệu năm TCN. B. Từ 3 đến 5 triệu năm TCN.
C. Từ 5 đến 7 triệu năm TCN. D. Từ 2 đến 9 triệu năm TCN.
Câu 3: Ở phương Tây có những quốc gia cổ đại nào xuất hiện?
A.Hi Lạp và Trung Quốc. B.Rô Ma và Lưỡng Hà.
C.Rô - Ma và Hi -Lạp. D.Trung Quốc và Ấn Độ.
Câu 4: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Tây bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Nông dân, Nô tì, Quý tộc. B. Chủ nô và Nô lệ.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 5: Quốc gia cổ đại nào có Kim Tự Tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ C. Ai Cập. D. Lưỡng Hà.
Câu 6: Người cổ đại phương nào đã sáng tạo ra loại chữ viết a, b, c.. ?
A. Trung Quốc – phương Tây B. Ấn Độ - phương Bắc.
C.Phương Đông. D. Phương Tây.
Câu7 : Người cổ đại phương Đông đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ tượng hình. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ quốc ngữ. D. Chữ nôm.
Câu 8. Người cổ đại phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch B. Dương lịch 
C. Công lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả?
II/ Tự luận (8 điểm) 
Câu 1.Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở nơi nào ? Qua đó em thấy các quốc gia đó có nền kinh tế chính là gì ? (2 đ).
Câu 2 : Dựa vào những điểm nào để có thể nói là « Người tối cổ đã xuất hiện trên đất nước ta ». ( 3 đ).
Câu 3. Người nguyên thuỷ trên đất nước ta đã biết làm những gì để thể hiện đời sống tinh thần.(3 đ).
Bài Làm
Trường THCS phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014.
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Hãy cho biết các giai đoạn phát triển của con người?
A. Từ vượn cổ à ngườiTối cổà người hiện đại.
B. Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn.
C. Từ vượn cổà người Tinh Khôn à người hiện đại.
D . Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn à người hiện đại.
Câu 2:Người tối cổ xuất hiện cách ta hiện nay bao nhiều năm?
A. Từ 2 đến 9 triệu năm TCN. B. Từ 3 đến 5 triệu năm TCN.
C. Từ 5 đến 7 triệu năm TCN. D. Từ 3 đến 4 triệu năm TCN.
Câu 3: Ở phương Tây có những quốc gia cổ đại nào xuất hiện?
A.Hi Lạp và Trung Quốc B.Rô Ma và Hi – Lạp.
C.Rô Ma và Lưỡng Hà D.Trung Quốc , Ấn Độ
Câu 4: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Tây bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Chủ nô và Nô lệ. B. Nông dân, Nô tì, Quý tộc.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 5: Quốc gia cổ đại nào có Kim Tự Tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ C. Lưỡng Hà. D. Ai Cập. 
Câu 6: Người cổ đại phương nào đã sáng tạo ra loại chữ viết a, b, c.. ?
A. Phương Tây B. Ấn Độ - phương Bắc.
C.Phương Đông. D. Phương Tây – Trung Quốc.
Câu7 : Người cổ đại phương Đông đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ quốc ngữ. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ tượng hình. D. Chữ nôm.
Câu 8. Người cổ đại phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch. B. Công lịch.
C. Dương lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả.
II/ Tự luận (8 điểm) 
Câu 1.Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở nơi nào ? Qua đó em thấy các quốc gia đó có nền kinh tế chính là gì ? (2 đ).
Trường THCS phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014.
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Ở phương Tây có những quốc gia cổ đại nào xuất hiện?
A.Hi Lạp và Trung Quốc B.Rô Ma và Lưỡng Hà
C.Rô Ma và Hi Lạp D.Trung Quốc , Ấn Độ
Câu 2:Người tối cổ xuất hiện cách ta hiện nay bao nhiều năm?
A. Từ 3 đến 4 triệu năm TCN B. Từ 3 đến 5 triệu năm TCN.
C. Từ 5 đến 7 triệu năm TCN D. Từ 2 đến 9 triệu năm TCN.
Câu 3: Hãy cho biết các gia đoạn phát triển của con người?
A. Từ vượn cổ à ngườiTối cổà người hiện đại.
B. Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn à người hiện đại.
C. Từ vượn cổà người Tinh Khôn à người hiện đại.
D. Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn.
 Câu 4: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Tây bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Nông dân, Nô tì, Quý tộc. B. Chủ nô và Nô lệ.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 5: Người cổ đại phương Đông đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ tượng hình. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ quốc ngữ. D. Chữ nôm.
Câu 6: Người cổ đại phương nào đã sáng tạo ra loại chữ viết a, b, c.. ?
A. Trung Quốc – phương Tây B. Ấn Độ - Phương Bắc.
C.Phương Đông D. Phương Tây.
Câu7 : Quốc gia cổ đại nào có Kim tự tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ C.Ai Cập. D. Lưỡng Hà.
Câu 8. Người cổ đại phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch B. Dương lịch 
C. Công lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả?
II/ Tự luận (8 điểm) 
Câu 1.Các quốc gia cổ đại Phương Tây được hình thành ở nơi nào ? qua đó em thấy các quốc gia đó có nền kinh tế chính là gì ? (2 đ).
Trường THCS phan Ngọc Hiển Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2014.
Lớp 6. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Hãy cho biết các gia đoạn phát triển của con người?
A. Từ vượn cổ à ngườiTối cổà người hiện đại.
B. Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn.
C. Từ vượn cổà người Tinh Khôn à người hiện đại.
D . Từ vượn cổà người Tối cổ à người Tinh Khôn à người hiện đại.
Câu 2: Xã hội trong các quốc gia cổ đại phương Tây bao gồm các tầng lớp giai cấp nào?
A. Chủ nô và Nô lệ. B. Nông dân, Nô tì, Quý tộc.
C. Quý tộc, Chủ nô, Nô tì. D. Quý tộc , Nô lệ, Nô tì.
Câu 3: Ở phương Tây có những quốc gia cổ đại nào xuất hiện?
A.Hi Lạp và Trung Quốc B. Rô Ma và Hi – Lạp.
C. Rô Ma và Lưỡng Hà D.Trung Quốc , Ấn Độ
Câu 4: Người tối cổ xuất hiện cách ta hiện nay bao nhiều năm?
A. Từ 2 đến 9 triệu năm TCN. B. Từ 3 đến 5 triệu năm TCN.
C. Từ 5 đến 7 triệu năm TCN. D. Từ 3 đến 4 triệu năm TCN.
Câu 5: Người cổ đại phương nào đã sáng tạo ra loại chữ viết a, b, c.. ?
A. Phương Tây B. Ấn Độ - phương Bắc.
C.Phương Đông D. Phương Tây – Trung Quốc.
 Câu 6: Người cổ đại phương Tây biết làm loại lịch nào?
A. Âm lịch. B. Công lịch.
C. Dương lịch. D. Chưa biết làm lịch nào cả.
Câu7 : Người cổ đại phương Đông đã sáng tạo ra loại chữ viết gì?
A. Chữ quốc ngữ. B. Chữ cái la tinh.
C. Chữ tượng hình. D. Chữ nôm.
Câu 8: Quốc gia cổ đại nào có Kim tự tháp?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ C. Lưỡng Hà. D. Ai Cập.
II/ Tự luận (8 điểm) 
Câu 1.Các quốc gia cổ đại Phương Tây được hình thành ở nơi nào ? qua đó em thấy các quốc gia đó có nền kinh tế chính là gì ? (2 đ).
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 6.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu/ mã đề
01
02
03
04
1
B
D
C
D
2
A
D
A
A
3
C
B
B
B
4
B
A
B
D
5
C
D
A
A
6
D
A
D
C
7
A
C
C
C
8
B
C
C
D
 II/ Tự luận (8 điểm)
Hướng dẫn chấm
Câu 1: - Vào khoảng thiên niên kỉ I TCN ở phương Tây có các quốc gia cổ đại 
Rô - Ma và Hi – Lạp hình thành trên bán đảo Ban Căng thuộc vùng Địa Trung Hải. ( 1đ)
	- Do được hình thành trên đảo nên các quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp ( biết tong nhiều câu nguyên liệu sản xuất dầu ô liu buôn bán..) (1 đ).
Câu 2: - Dựa vào các đấu tích của người tối cổ để lại như Chiếc răng người, Xương thú, than, các công cụ lao động bằng đá ( 2đ)
Các dấu tích đó tìm thấy ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( tỉnh Lạng Sơn), Núi Đọ (tỉnhThanh Hóa), Xuân Lộc ( tỉnh Đồng Nai). Cách chúng ta từ 40 đến 30 vạn năm TCN.(1đ).
Câu 3: Liệt kê các việc làm
	- Họ biết làm đồ trang sức để làm đẹp ( Vòng tay, khuyên tai, vòng cổ ..) (1đ)
	- Biết vẽ, khắc những hình ảnh trên đá. (1đ)
 - Biết chôn người chết. (1đ)
-------------Hết----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT Đ K - LS6 - 14, 15.doc