Kiểm tra định kỳ môn Lịch sử 8

 A/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 28/ 3/ 1781. B. Ngày 26/ 3/ 1772

C. Ngày 28/ 4/ 1882 C. Ngày 26/ 4/ 1981.

Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?

A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan

Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?

A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.

Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người?

A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.

C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 426Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013
Lớp 8 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 01
 A/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1781. B. Ngày 26/ 3/ 1772 
C. Ngày 28/ 4/ 1882 C. Ngày 26/ 4/ 1981.
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.
Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.
C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật.
Câu 5. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Duy Tân B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Tân Hợi
Câu 6. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B.Mao Trạch Đông 
C. Tôn Trung Sơn D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 7: Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 8. Việt Nam – Lào – cam Pu chia là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Pháp. B. Tây Ban Nha và Anh C. Bồ đào Nha D. Hà Lan.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Tại sao Trung Quốc lại nhanh chống bị các nước đế quốc xâm lược chia xẻ?(3đ)
Câu 2. Khi chuyển sang đế quốc các nước Anh, Pháp, Mỹ , Đức có những biểu hiện gì chung nhất trong kinh tế và chính sách đối ngoại ? (3đ)
Câu 3.Hãy lập bảng thống kê tên các quốc gia và thủ đô tương ứng của các quốc gia Đông Nam Á.(2đ).
Bài làm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013
Lớp 8 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 02
 A/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 26/ 4/ 1881 B. Ngày 26/ 3/ 1982 
C. Ngày 28/ 4/ 1772 C. Ngày 28/ 3/ 1781.
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Pháp B.Anh C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Phơn- tơn C. Giêm- Ha-gri- vơ D.. Giêm –Oát 
Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền 
C. Phát minh ra học thuyết duy tâm. D. Phát minh ra thuyết duy vật.
Câu 5. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Tân Hợi B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Duy Tân. 
Câu 6. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B. Tôn Trung Sơn 
C. Mao Trạch Đông D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 7: Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 8: Việt Nam – Lào – cam Pu chia là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Hà Lan B. Tây Ban Nha và Anh C. Bồ đào Nha D.. Pháp. 
2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Tại sao Trung Quốc lại nhanh chống bị các nước đế quốc xâm lược chia xẻ?(3đ)
Câu 2. Khi chuyển sang đế quốc các nước Anh, Pháp, Mỹ , Đức có những biểu hiện gì chung nhất trong kinh tế và chính sách đối ngoại ? (3đ)
Câu 3.Hãy lập bảng thống kê tên các quốc gia và thủ đô tương ứng của các quốc gia Đông Nam Á.(2đ).
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013
Lớp 8 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 03
 A/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Việt Nam – Lào – cam Pu chia là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Pháp. B. Tây Ban Nha và Anh C. Bồ đào Nha D. Hà Lan.
Câu 2. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B.Mao Trạch Đông 
C. Tôn Trung Sơn D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 3. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Duy Tân B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc.
C. Khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Tân Hợi
Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.
C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật.
Câu 5. Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.
Câu 6. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 7: Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 8. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1781. B. Ngày 26/ 3/ 1982 
C. Ngày 28/ 4/ 1772 C. Ngày 26/ 4/ 1881
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Tại sao Trung Quốc lại nhanh chống bị các nước đế quốc xâm lược chia xẻ?(3đ)
Câu 2. Khi chuyển sang đế quốc các nước Anh, Pháp, Mỹ , Đức có những biểu hiện gì chung nhất trong kinh tế và chính sách đối ngoại ? (3đ)
Câu 3. Hãy lập bảng thống kê tên các quốc gia và thủ đô tương ứng của các quốc gia Đông Nam Á.(2đ).
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013
Lớp 8 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 04
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Tân Hợi B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Duy Tân. 
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Pháp B.Anh C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 3. Việt Nam – Lào – cam Pu chia là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Hà Lan B. Tây Ban Nha và Anh C. Bồ đào Nha D.. Pháp 
Câu 4. Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 5. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 26/ 4/ 1881 B. Ngày 26/ 3/ 1982 
C. Ngày 28/ 4/ 1772 C. Ngày 28/ 3/ 1781.
 Câu 6. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B. Tôn Trung Sơn 
C. Mao Trạch Đông D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 7: Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền 
C. Phát minh ra học thuyết duy tâm. D. Phát minh ra thuyết duy vật.
Câu 8: Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Phơn- tơn C. Giêm- Ha-gri- vơ D.. Giêm –Oát 
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Tại sao Trung Quốc lại nhanh chống bị các nước đế quốc xâm lược chia xẻ?(3đ)
Câu 2. Khi chuyển sang đế quốc các nước Anh, Pháp, Mỹ , Đức có những biểu hiện gì chung nhất trong kinh tế và chính sách đối ngoại ? (3đ)
Câu 3.Hãy lập bảng thống kê tên các quốc gia và thủ đô tương ứng của các quốc gia Đông Nam Á.(2đ).

Tài liệu đính kèm:

  • docBai kiem tra ls 8 - hki ( 13 - 14).doc