Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 8

 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 28/ 3/ 1871. B. Ngày 26/ 3/ 1872

C. Ngày 28/ 4/ 1872 C. Ngày 26/ 4/ 1871

Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?

A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan

Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?

A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.

Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người?

A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.

C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng ...... năm 2012
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1871. B. Ngày 26/ 3/ 1872 
C. Ngày 28/ 4/ 1872 C. Ngày 26/ 4/ 1871
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.
Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.
C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật.
Câu 5. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Duy Tân B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghỉa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Tân Hợi
Câu 6. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B.Mao Trạch Đông 
C. Tôn Trung Sơn D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 7.
Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 8. Phi -lip- pin là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Tây Ban Nha và Mỹ B. Tây Ban Nha và Anh 
C. Bồ đào Nha D. Hà Lan.
2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Tại sao Công Xã Pari được gọi là nhà nước kiểu mới ?(2đ)
Câu 2. Khi chuyển sang đế quốc các nước Anh, Pháp, Mỹ , Đức có những biểu hiện gì chung nhất trong kinh tế và chính sách đối ngoại ? (3đ)
Câu 3.Hãy lập bảng thống kê tên các quốc gia và thủ đô tương ứng của các quốc gia Đông Nam Á.(3đ).
Bài Làm
..
.
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2011
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1871. B. Ngày 26/ 3/ 1871 
C. Ngày 28/ 4/ 1872 C. Ngày 26/ 4/ 1871
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B.Hà Lan C. Mỹ D. Pháp
Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Giêm –Oát B. Ac-crai- tơ C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.
Câu 4. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.
C.Phát minh ra thuyết duy vật. D.Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền 
Câu 5. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A. Cách mạng Tân Hợi B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghỉa của Nghĩa Hòa Đoàn. D.Cách mạng Duy Tân 
Câu 6. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B. Tôn Trung Sơn 
C. Mao Trạch Đông D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 7.
Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Cam- pu – chia D.Thái Lan
Câu 8. Phi -lip- pin là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Bồ đào Nha B. Tây Ban Nha và Anh 
C. Tây Ban Nha và Mỹ D. Hà Lan.
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2011
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Phi -lip- pin là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Tây Ban Nha và Mỹ B. Tây Ban Nha và Anh 
C. Bồ đào Nha D. Hà Lan.
Câu 2. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.
C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật
Câu 3.Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.
Câu 4. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
.Câu 5. Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 6. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B.Mao Trạch Đông 
C. Tôn Trung Sơn D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 7. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Duy Tân B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghỉa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Tân Hợi
Câu 8. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1871. B. Ngày 26/ 3/ 1872 
C. Ngày 28/ 4/ 1872 C. Ngày 26/ 4/ 1871
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 10 năm 2011
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. .Năm 1784 ai phát minh ra máy hơi nước?
A. Ac-crai- tơ B. Giêm –Oát C. Giêm- Ha-gri- vơ D.Phơn- tơn.
 Câu 2. Ai đã đề ra học thuyết Tam dân?
A. Tôn Thất Thiết B.Mao Trạch Đông 
C. Tôn Trung Sơn D. Từ Hi Thái Hậu.
Câu 3. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1871. B. Ngày 26/ 3/ 1872 
C. Ngày 28/ 4/ 1872 C. Ngày 26/ 4/ 1871
Câu 4. Phi -lip- pin là thuộc địa của thực dân đế quốc nào vào cuối TK XIX – đầu TK XX?
A. Tây Ban Nha và Mỹ B. Tây Ban Nha và Anh 
C. Bồ đào Nha D. Hà Lan.
Câu 5. Cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở Trung quốc vào năm 1911?
A.Cách mạng Duy Tân B. Phong Trào Thái Binh Thiên Quốc. 
C. Khởi nghỉa của Nghĩa Hòa Đoàn. D. Cách mạng Tân Hợi
Câu 6. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 7.
Phong trào đấu tranh do A- Cha- xoa lãnh đạo diễn ra ở nước nào?
A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan D. Cam- pu – chia.
Câu 8. Đac- uyn đã có phát minh lớn nào đóng góp cho xã hội con người? 
A. Phát minh ra lực hút của trái đất . B. Phát minh ra học thuyết duy tâm.
C. Phát minh ra thuyết tiến hóa và di truyền D. Phát minh ra thuyết duy vật.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 8.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu/ mã đề
01
02
03
04
1
A
B
A
B
2
B
D
C
C
3
B
A
B
A
4
C
D
B
A
5
D
A
D
D
6
C
B
C
B
7
D
C
D
D
8
A
C
A
C
 II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Giải Thích
	- Nhà nước này có biểu hiện 2 điểm mới 
	+ NHà nước do dân bầu chọn thành lập từ phổ thông đầu phiếu. (0,5đ)
	+ Các chính sách của nhà nước ban hành điều phục vụ và đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.(1đ)
	+ Nêu vài chính sách để chứng minh (0,5đ)
Câu 2. Nêu diễn giải.
+ Trong kinh tế giải xuất hiện các công ty độc quyền tư bản , ngân hàng tài chính, chi phối toàn bộ đời sống cả nước.( 2đ)
+ Trong chính sách đối ngoại đẩy mạnh xâm lược thuộc địa mở rộng thị trường (1đ)
Câu 3.
- Đúng mẫu bảng thống kê, gọn , đẹp (0,5 đ)
 - Đúng 1 quốc gia và thủ đô tương ứng là 0,25 đ.
STT
Tên quốc gia
Tên Thủ đô tương ứng
01
Việt Nam
Hà nội
02
Lào
Viên chăng
03
Cam puchia
Phnôm- pênh
04
Thái Lan
Băng-koc
05
Mi- an- ma
y-an- gun
06
Ma-lay-si-a
Cu-la-lăm-pu
07
In-đô-nê-xi-a
Gia-cat-ta
08
Sin-ga-po
Sin-ga-po
09
Phi-lip-pin
Ma-ni-la
10
Bru-nây
Ba-đa-sê-ri-bê-ga-oa
11
Đông- ti-mo
Đi-li

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT 1TIET -LS 8 - HKI.doc