Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 9

2. 1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 3/ 2/ 1930. B. Ngày 3/ 2/ 1931. C. Ngày 3/ 3/ 1920. D.Ngày 3/ 2/ 1940.

Câu 2: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại đâu?

A. Hương Cảng – Việt Nam B. Quảng Châu – Trung Quốc

C. Hà Nội – Việt Nam D. Cửu Long - Hương Cảng – Trung Quốc.

Câu 3: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 phía bắc nước ta quân Tưởng đã kéo vào chống phá cách mạng với lực lượng là bao nhiêu quân?

A. 50 vạn quân. B. 40 vạn quân C. 30 vạn quân D. 20 vạn quân

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 3 năm 2013
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GK
Mã phách:.
Mã đề 01.
2. 1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 2/ 1930. B. Ngày 3/ 2/ 1931. C. Ngày 3/ 3/ 1920. D.Ngày 3/ 2/ 1940.
Câu 2: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại đâu?
A. Hương Cảng – Việt Nam B. Quảng Châu – Trung Quốc
C. Hà Nội – Việt Nam D. Cửu Long - Hương Cảng – Trung Quốc.
Câu 3: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 phía bắc nước ta quân Tưởng đã kéo vào chống phá cách mạng với lực lượng là bao nhiêu quân?
A. 50 vạn quân. B. 40 vạn quân C. 30 vạn quân D. 20 vạn quân
Câu 4: Ta và pháp đã kí kết với nhau hiệp định sơ bộ vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 6/ 1945. B. Ngày 8/ 3/ 1947. C. Ngày 6/ 3/ 1946. D. Ngày 6/ 3/ 1948.
Câu 5: Tháng 2/ 1951 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai đã diễn ra tại nơi nào? 
A. Chiêm Hóa – Tuyên Quang B. Cao Bằng – Hà Nội. 
C. Pắc Bó Cao Bằng D. Thủ đô Hà Nội
Câu 6: Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai 2/ 1951 ai được bầu làm tổng bí thư quốc hội?
A. Trần Phú B. Trường Chinh C. Hồ chí Minh D. Võ Nguyên Giáp.
Câu 7: Trong 1954 Pháp chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến với ta, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ với bao nhiêu cứ điểm và bao nhiêu phân khu?
 A. 45 cứ điểm và 1 phân khu. B.45 cứ điểm và 2 phân khu
 C. 49 cứ điểm và 4 phân khu D. 49 cứ điểm và 3 phân khu
Câu 8: Ngày 21/ 7/ 1954 Pháp ký kết hiệp định nào với ta?
A. Hiệp định Giơ-ne-vơ B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương 
C.Hiệp định Sơ Bộ D.Tạm ước.
2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy lập bảng thống kê các chiến dịch mà Đảng ta mở ra nhằm đối phó với âm mưu của Pháp – Mỹ từ 1947 đến 1954 ? ( 4 điểm )
Câu 2 : Hãy trình bày tóm tắt diễn biến chiến lược Đông xuân 1953 – 1954.(2 điểm).
Câu 3 : Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã nói lên điều gì trong lịch sử cách mạng của nước ta ?( 2điểm).
Bài Làm
............................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................
....................................................................................................................................
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 3 năm 2012
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GK
Mã phách:.
Mã đề 02.
2. 1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 2/ 1940. B. Ngày 3/ 2/ 1931. C. Ngày 3/ 3/ 1920. D.Ngày 3/ 2/ 1930.
Câu 2: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại đâu?
A. Cửu Long - Hương Cảng – Trung Quốc B. Quảng Châu – Trung Quốc
C. Hà Nội – Việt Nam D. . Hương Cảng – Việt Nam
Câu 3: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 phía bắc nước ta quân Tưởng đã kéo vào chống phá cách mạng với lực lượng là bao nhiêu quân?
A. 20 vạn quân. B. 40 vạn quân C. 30 vạn quân D. 50 vạn quân
Câu 4: Ta và pháp đã kí kết với nhau hiệp định sơ bộ vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 6/ 3/ 1946. B. Ngày 8/ 3/ 1947. C. Ngày 6/ 3/ 1945. D. Ngày 6/ 3/ 1948.
Câu 5: Tháng 2/ 1951 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai đã diễn ra tại nơi nào? 
A. Thủ đô Hà Nội B. Cao Bằng – Hà Nội. 
C. Pắc Bó Cao Bằng D. Chiêm Hóa – Tuyên Quang 
Câu 6: Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai 2/ 1951 ai được bầu làm tổng bí thư quốc hội?
A. Trần Phú B. Võ Nguyên Giáp C. Hồ chí Minh D. Trường Chinh
Câu 7: Trong 1954 Pháp chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến với ta, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ với bao nhiêu cứ điểm và bao nhiêu phân khu?
 A. 45 cứ điểm và 1 phân khu. B.45 cứ điểm và 2 phân khu
 C. 49 cứ điểm và 3 phân khu D. 49 cứ điểm và 4 phân khu
Câu 8: Ngày 21/ 7/ 1954 Pháp ký kết hiệp định nào với ta?
A. Tạm ước B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương 
C. Hiệp định Sơ Bộ D. Hiệp định Giơ-ne-vơ 
2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy lập bảng thống kê các chiến dịch mà Đảng ta mở ra nhằm đối phó với âm mưu của Pháp – Mỹ từ 1947 đến 1954 ? ( 4 điểm )
Câu 2 : Hãy trình bày tóm tắt diễn biến chiến lược Đông xuân 1953 – 1954.(2 điểm).
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 3 năm 2012
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GK
Mã phách:.
Mã đề 03.
2. 1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Ngày 21/ 7/ 1954 Pháp ký kết hiệp định nào với ta?
A. Tạm ước B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương 
C. Hiệp định Sơ Bộ D. Hiệp định Giơ-ne-vơ
Câu 2: Ta và pháp đã kí kết với nhau hiệp định sơ bộ vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 6/ 1948. B. Ngày 8/ 3/ 1947. C. Ngày 6/ 3/ 1945. D. Ngày 6/ 3/ 1946.
Câu 3: Trong 1954 Pháp chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến với ta, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ với bao nhiêu cứ điểm và bao nhiêu phân khu?
 A. 45 cứ điểm và 1 phân khu. B.45 cứ điểm và 2 phân khu
 C. 49 cứ điểm và 3 phân khu D. 49 cứ điểm và 4 phân khu
 Câu 4: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại đâu?
A. Cửu Long - Hương Cảng – Trung Quốc B. Quảng Châu – Trung Quốc
C. Hà Nội – Việt Nam D. . Hương Cảng – Việt Nam
Câu 5: Tháng 2/ 1951 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai đã diễn ra tại nơi nào? 
A. Thủ đô Hà Nội B. Cao Bằng – Hà Nội. 
C. Pắc Bó Cao Bằng D. Chiêm Hóa – Tuyên Quang 
Câu 6: Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai 2/ 1951 ai được bầu làm tổng bí thư quốc hội?
A. Trần Phú B. Võ Nguyên Giáp C. Hồ chí Minh D. Trường Chinh
Câu 7: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 phía bắc nước ta quân Tưởng đã kéo vào chống phá cách mạng với lực lượng là bao nhiêu quân?
A. 20 vạn quân. B. 40 vạn quân C. 30 vạn quân D. 50 vạn quân 
Câu 8: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 2/ 1940. B. Ngày 3/ 2/ 1931. C. Ngày 3/ 3/ 1920. D.Ngày 3/ 2/ 1930.
 2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy lập bảng thống kê các chiến dịch mà Đảng ta mở ra nhằm đối phó với âm mưu của Pháp – Mỹ từ 1947 đến 1954 ? ( 3 điểm )
Câu 2 : Hãy trình bày tóm tắt diễn biến chiến lược Đông xuân 1953 – 1954.(3 điểm).
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng 3 năm 2012
Lớp 9. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GK
Mã phách:.
Mã đề 04.
2. 1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Tháng 2/ 1951 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai đã diễn ra tại nơi nào? 
A. Chiêm Hóa – Tuyên Quang B. Cao Bằng – Hà Nội. 
C. Pắc Bó Cao Bằng D. Thủ đô Hà Nội
Câu 2: Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai 2/ 1951 ai được bầu làm tổng bí thư quốc hội?
A. Trần Phú B. Trường Chinh C. Hồ chí Minh D. Võ Nguyên Giáp.
Câu 3: Trong 1954 Pháp chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến với ta, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ với bao nhiêu cứ điểm và bao nhiêu phân khu?
 A. 45 cứ điểm và 1 phân khu. B.45 cứ điểm và 2 phân khu
 C. 49 cứ điểm và 4 phân khu D. 49 cứ điểm và 3 phân khu
Câu 4: Ngày 21/ 7/ 1954 Pháp ký kết hiệp định nào với ta?
A. Hiệp định Giơ-ne-vơ B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương 
C.Hiệp định Sơ Bộ D.Tạm ước 
Câu 5: Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 2/ 1930. B. Ngày 3/ 2/ 1931. C. Ngày 3/ 3/ 1920. D.Ngày 3/ 2/ 1940.
Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại đâu?
A. Hương Cảng – Việt Nam B. Quảng Châu – Trung Quốc
C. Hà Nội – Việt Nam D. Cửu Long - Hương Cảng – Trung Quốc.
Câu 7: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 phía bắc nước ta quân Tưởng đã kéo vào chống phá cách mạng với lực lượng là bao nhiêu quân?
A. 50 vạn quân. B. 40 vạn quân C. 30 vạn quân D. 20 vạn quân
Câu 8: Ta và pháp đã kí kết với nhau hiệp định sơ bộ vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3/ 6/ 1945. B. Ngày 8/ 3/ 1947. C. Ngày 6/ 3/ 1946. D. Ngày 6/ 3/ 1948.
2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 : Hãy lập bảng thống kê các chiến dịch mà Đảng ta mở ra nhằm đối phó với âm mưu của Pháp – Mỹ từ 1947 đến 1954 ? ( 3 điểm )
Câu 2 : Hãy trình bày tóm tắt diễn biến chiến lược Đông xuân 1953 – 1954.(3 điểm).

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ KIEM TRA ĐINH KY HKII - LS9.doc