Kiểm tra học kì I môn Lịch sử lớp 9

Câu hỏi

 Câu1/(3 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức

 ASEAN?

 Câu2/ (2 điểm) Hiện nay các các nước Châu phi có những khó khăn nào trong công cuộc xây

 dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

 Câu/2điểm): Tại sao nói “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ

 vừa là thách thức đối với các dân tộc ?

 Câu 4//(3 điểm) Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai

 cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất ?

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I môn Lịch sử lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHCS Bình Mỹ 
Họ và tên:
Lớp 9/ 
Điểm
KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn lịch sử lớp 9
Thời gian 45 phút- Năm học 2015-2016
Câu hỏi
 Câu1/(3 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức 
 ASEAN?
 Câu2/ (2 điểm) Hiện nay các các nước Châu phi có những khó khăn nào trong công cuộc xây
 dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?
 Câu/2điểm): Tại sao nói “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ 
 vừa là thách thức đối với các dân tộc ? 
 Câu 4//(3 điểm) Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai
 cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất ?
Bài làm
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn lịch sử 9-Thời gian 45 phút- Năm học 2015-2016
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
Bài 5: Các nước Đông Nam Á
Sự ra đời ,mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN
Số câu 
Số điểm
1 câu
3 đ
1 câu
3 đ
Bài 6 Các nước Châu Phi
Tình hình chung của Châu Phi
Số câu 
Số điểm
1 câu
2 đ
1 câu
2 đ
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay
Nhận thức về các xu thế phát triển của thế giới ngày nay
Số câu
Số diểm
1 câu
2 đ
Bài 14 Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Số câu 
Số điểm
1 câu
3 đ
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
2 câu
5 đ
50%
1 câu
3 đ
30%
1 câu
2 đ
20%
4 câu
10 đ
100%
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I-
Môn lịch sử lớp 9 -Năm học 2015-2016 
Câu1/(3 điểm )Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức 
 ASEAN?
+ Hoàn cảnh: Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.( 0,5 đ)
Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ở Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước ( 0,5 đ)
+ Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.( 1 đ)
+Nguyên tắcCùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vàocông việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển (1 đ)
Câu2/ (2 điểm) Hiện nay Châu Phi có những khó khăn nào ?
Các nước Châu Phi nằm trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu ( 0,5)
Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX tình hình Châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định ( 0,5)
Đó là các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo ( 0,5)
Tình trạng nợ nần chồng chất và các loại dịch bệnh hoành hành ( 0,5)
Câu3/(2điểm): Tại sao nói “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ 
 vừa là thách thức đối với các dân tộc ? 
 + Cơ hội: (1 đ)
 . Môi trường hòa bình, ổn định để mở cửa, hợp tác,.,có cơ hội tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ., thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa. 
 + Thách thức: ( 1 đ)
 . Sự cạnh tranh quyết liệt của nước lớn.,quan hệ quốc tế còn nhiều bất bình đẳng. Âm mưu mới của các thế lực phản động...,nguy cơ tụt hậu, lạc hậu, đãnh mất bản sắc văn hóa 
 Câu 4/ /(3 điểm ) 
Giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng cấu kết với thực dân Pháp.Cũng có một bộ phận có tinh thần yêu nước.
Tư sản : + Tư sản mại bản : quyền lợi gắn với đế quốc ( 0,5)
 + Tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập,có tinh thần dân tộc,dân chủ chống đế quốc nhưng thái độ không kiên định ,dể thỏa hiệp. ( 0,5)
Tầng lớp tiểu tư sản tăng lên về số lượng,bị thực dân Pháp chèn ép,dời sống bấp bênh có tinh thần hăng hái cách mạng ,là lực lượng trong quá trình cách mạng dân tộc dân chủ ( 0,5)
 Giai cấp nông dân chiếm 90% dân số.. Đây là lực lượng đông đảo hăng hái của cách mạng. ( 0,5)
Giai cấp công nhân :Bị ba tầng áp bức,bóc lột ,gần gủi với bông dân ,nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng. ( 0,5)
TrườngTHCS Bình Mỹ Điểm
Họ và tên:
Lớp 8/ 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn GDCD lớp 8
Thời gian 45 phút- Năm học 2015-2016
Câu hỏi:
 Câu1/(2 điểm )Nêu những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng ,lành mạnh ? 
 Câu2/ (3 điểm) Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo?Ý nghĩa của lao động tự giác và sáng
 tạo ?
 Câu3/3 điểm) Pháp luật nước ta có qui định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia 
 đình như thế nào ?Nêu nội dung các quyền đó?
 Câu4/2điểm): Chúng ta nên học tập,tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới ? Nêu ví
 dụ ?
Bài làm
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -
Môn GDCD 8-Thời gian 45 phút- Năm học 2015-2016
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
Bài 6 Xây dựng tình bạn trong sáng,lành mạnh
Nêu đặc điểm về tình bạn 
Số câu 
Số điểm
1 câu
2 đ
1 câu
2 đ
Bài 11 Lao động tự giác và sáng tạo
Nội dung và ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo
Số câu 
Số điểm
1 câu
3 đ
1 câu
3 đ
Bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
Số câu 
Số điểm
1 câu
3 đ
1 câu
3 đ
Bài 8 Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Tại sao phải học hỏi các dân tộc khác
Số câu 
Số điểm
1câu
2 đ
1 câu
2 đ
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
2 câu
5 đ
50%
1 câu
3 đ
20%
1 câu
2 đ
30%
4 câu
10 đ
100%
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn GDCD lớp 8 -Năm học 2015-2016
Câu1/(2 điểm ) Nêu những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng ,lành mạnh ? 
Phù hợp với nhau về quan niệm sống,bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau chân thành tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm ,đồng cảm sâu sắc với nhau (1,25 đ)
Tình bạn trong sáng ,lành mạnh có thể có giữa hai người khác giới ( 0,75 đ)
 Câu2/ (3 điểm) Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo?Ý nghĩa của lao động tự giác và sáng
 tạo?
Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở,không phải do áp lục bên ngoài (1 đ)
Lao động sáng tạo là quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ,cải tiến tìm tòi cái mới,tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng ,hiệu quả công việc (1 đ)
Ý nghĩa: Giúp ta tiếp thu kiến thức kĩ năng ngày càng thuần thục,phẩm chất cá nhân mỗi ngày sẽ được hoàn thiện,phát triển không ngừng,chất lương,hiệu quả lao động ,học tập sẽ ngày càng được nâng cao ( 1 đ)
 Câu3/3 điểm) Pháp luật nước ta có qui định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia
 đình như thế nào ?Nêu nội dung các quyền đó?
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ,ông bà : ( 1,5 đ)
+ Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con trở thành người công dân tốt,bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con,tôn trọng ý kiến con,không phân biệt đối xử,không ngược đãi,ép buộc con làm những điều vi phạm pháp luật ( 0,75 đ)
+ Ông bà có nghĩa vụ trông nôm , chăm sóc,giáo dục cháu,nuôi dưỡng nếu cháu bị tàn tật không có người nuôi dưỡng ( 0,75 đ)
Quyền và nghĩa vụ của con cháu: Con cháu có bổn phận yêu quí,kính trọng,biết ơn cha mẹ ông bà ,có quyền và nghĩa vụ chăm sóc ,nuôi dưỡng cha mẹ ông bà .Nghiêm cấm hành vi ngược đãi,xúc phạm.( 0,75 đ)
Anh chị em có bổn phận thương yêu chăm sóc giúp đỡ nhau ,biết nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ ( 0,75 đ)
 Câu4/2điểm):Chúng ta nên học tập,tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới ? Nêu 
 dẫn chứng minh họa ?
Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bậc,những giá trij đặc sắc, về khoa học –kĩ thuật,văn hóa ,nghệ thuật là vốn quí của nhân loại ( 0,5 đ)
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác giúp ta xây dựng và phát triển đất nước ( 0,5 đ)
Nêu ví dụ minh họa (1 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA2015-16.doc