Kiểm tra một tiết lần 2 năm học 2017 - 2018 môn: tiếng Anh 6

II. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from others

Câu 1: A. she B. he C. seven D. me

Câu 2: A. car B. hard C. yard D. many

Câu 3: A. fine B. history C. five D. like

Câu 4: A. yard B. yellow C. why D. year

III. Choose the most suitable word by circling the letter A , B, C or D

Câu 5: I don’t soccer.

 A. playes B. playing C. play D. play

Câu 6: Nga . her face.

 A. watches B. goes C. does D. washes

Câu 7: He . his teeth

 A. brushes B. brushs C. brush D. to brush

Câu 8: Nga’s mother is a nurse. She works in .

 A. factory B. hospital C. school D. farm

Câu 9: Nga . .up at seven o’clock every day.

 A. goes B. does C. gets D. works

Câu 10: They to the cenema every evening.

 A. wash B. do C. watch D. go

Câu 11: Myclasses at eleven o’clock.

 A. starts B. ends C. start D. end

Câu 12: What does Nga do in the moning? – She . to school.

 A. go B. do C. has D. get

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết lần 2 năm học 2017 - 2018 môn: tiếng Anh 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
Tổ: TA –MT - TD
( Đề có 2 trang )
KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
 Thời gian:45 Phút
Ngày kiểm tra: 16 /11 / 2017
Mã đề 002
Họ tên :...................................................................................... Lớp 6A : ...............
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. Listen and choose the right picture
Câu 1. A. B. C. D. 
Câu 2. A. B C. D. 
Câu 3. A. B. C. D. 
Câu 4. A. B. C. D. 
II. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from others
Câu 1: A. she	B. he	C. seven	D. me
Câu 2: A. car	B. hard	C. yard	D. many
Câu 3: A. fine	B. history	C. five	D. like
Câu 4: A. yard 	B. yellow	C. why	D. year 
III. Choose the most suitable word by circling the letter A , B, C or D
Câu 5: I don’t soccer.
	A. playes	B. playing	C. play	D. play
Câu 6: Nga .. her face.
	A. watches	B. goes	C. does	D. washes
Câu 7: He.. his teeth
	A. brushes	B. brushs	C. brush	D. to brush
Câu 8: Nga’s mother is a nurse. She works in.
	A. factory	B. hospital	C. school	D. farm
Câu 9: Nga ...up at seven o’clock every day.
	A. goes	B. does	C. gets	D. works
Câu 10: They to the cenema every evening.
	A. wash	B. do	C. watch	D. go
Câu 11: Myclasses at eleven o’clock.
	A. starts	B. ends	C. start	D. end
Câu 12: What does Nga do in the moning? – She.. to school.
	A. go	B. do	C. has	D. get
Câu 13: I.........................on Tran Hung Dao street..
	A. address	B. live	C. is 	D. are
Câu 14: Duy’s father is a teacher, He works in..
	A. school	B. hospital	C. factory	D. farm
Câu 15: There are four.................in Mai’s family
	A. people	B. window	C. dogs 	D. chairs
Câu 16: What time does Nga.. up?
	A. go	B. wash	C. get	D. have
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
IV. Complete the sentences with given words
Câu 1. what / does / time / she / to / go / school / ?
..
Câu 2. breakfast / has / at / she / o’clock / six / ?
....
Câu 3. is / your / house / where / ?
Câu 4. which / you / are / in / grade?
.
V. Read the passage and find the answers for the following questions
	My name is Minh. I am thirteen years old. I have a siter, Nga. We live in a house near a rice paddy. Every morning, he gets up at six. He goes to school at a seven. His classes start at seven o’clock and end at ten thirty. He has lunch at eleven o’clock. Every afternoon, he plays games. Every evening, he does his homeworks. He goes to bed at nine o’clock
Câu 1. How old is Minh?
.
Câu 2. What is his sister name?
.
Câu 3. What time does he go to school?
Câu 4. What time does he have lunch? 
------ HẾT ------

Tài liệu đính kèm:

  • docKT lan 22_12184885.doc