Kiểm tra một tiết lần 2 năm học 2017 - 2018 môn: tiếng Anh lớp 6

II. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from others

Câu 1: A. class B. have C. face D. hat

Câu 2: A. six B. live C. time D. it

Câu 3: A. shy B. year C. why D. my

Câu 4: A. seven B. she C. spell D. eleven

 III. Choose the most suitable word by circling the letter A , B, C or D

Câu 5: They television every evening.

 A. do B. watch C. wash D. go

Câu 6: Lan . .up at six o’clock every day.

 A. gets B. works C. goes D. does

Câu 7: We.on Tran Hung Dao street.

 A. live B. are C. address D. is

Câu 8: Myclasses at seven o’clock.

 A. end B. star C. ends D. starts

Câu 9: What time does Lan . to school?

 A. go B. have C. get D. wash

Câu 10: Minh’s father works on the farm, he is a

 A. engineer B. farmer C. doctor D. student

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết lần 2 năm học 2017 - 2018 môn: tiếng Anh lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
Tổ: TA –MT - TD
( Đề có 2 trang )
KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
 Thời gian:45 Phút
Ngày kiểm tra: 16 /11 / 2017
Mã đề 003
Họ tên :...................................................................................... Lớp 6A : ...............
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. Listen and choose the right picture
Câu 1. A. B. C. D. 
Câu 2. A. B C. D. 
Câu 3. A. B. C. D. 
Câu 4. A. B. C. D. 
II. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from others
Câu 1: A. class	B. have	C. face	D. hat
Câu 2: A. six	B. live	C. time	D. it
Câu 3: A. shy	B. year	C. why	D. my
Câu 4: A. seven	B. she	C. spell	D. eleven
 III. Choose the most suitable word by circling the letter A , B, C or D
Câu 5: They television every evening.
	A. do	B. watch	C. wash	D. go
Câu 6: Lan ...up at six o’clock every day.
	A. gets	B. works	C. goes	D. does
Câu 7: We.........................on Tran Hung Dao street..
	A. live	B. are	C. address	D. is 
Câu 8: Myclasses at seven o’clock.
	A. end	B. star	C. ends	D. starts
Câu 9: What time does Lan.. to school?
	A. go	B. have	C. get	D. wash
Câu 10: Minh’s father works on the farm, he is a
	A. engineer	B. farmer	C. doctor	D. student
Câu 11: What does Lan do in the moning? – She.. dressed.
	A. get	B. has	C. do	D. go
Câu 12: Lan .. her face.
	A. watches	B. does	C. washes	D. goes
Câu 13: Lan doesn’t soccer.
	A. playes	B. play	C. playing	D. play
Câu 14: There are four.................in my family
	A. chairs	B. people	C. window	D. dogs 
Câu 15: He.. breakfast
	A. has	B. have	C. haves	D. to have
Câu 16: Lan’s mother works in the hospital. She is a
	A. teacher	B. farmer	C. doctor	D. engineer
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
IV. Complete the sentences with given words
Câu 1. you / time / do / what / get / up / ? 
....................................................................................................................................................
Câu 2. Mai / lunch / eats / eleven / at / o’clock. 
.
Câu 3. what / is / it / time / ? 
....
Câu 4. class / which / you / in / are / ? 
V. Read the passage and find the answers for the following questions
	My name is Lam. I am thirteen years old. I have a brother, Ba. We live in a house near a rice paddy. Every morning, She gets up at five thirty. She goes to school at a quarter to seven. Her classes start at seven o’clock and end at ten thirty. She has lunch at eleven o’clock. Every afternoon, She plays games. Every evening, She does her homework. She goes to bed at nine o’clock
Câu 1. How old is Lam?
 .
Câu 2. What is her brother name? 
 .
 Câu 3. What time does she get up
 .
 Câu 4. What time does she go to bed? 
 .
------ HẾT ------

Tài liệu đính kèm:

  • docKT lan 21_12184922.doc