Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

TỪ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại. Nhà nước không quan tâm đến sản xuất như trước. Mất mùa, đói kém sảy ra liên miên. Cuộc sống của nhân dân trở nên khổ cực, họ đã nổi dậy đấu tranh Nông nghiệp một thời bị tàn phá do chiến tranh, từ nửa sau thế kỉ XVII mới dần dâng ổn định trở lại