Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa từ thời hậu kì trùng đại dẫn đến bước chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. Bước chuyển ấy được mở đầu bởi các cuộc cách mạng tư sản. Từ giữa thế kỉ XVI, nhân dân Hà Lan đã đấu tranh lật đổ ách thống trị của Vương triều Tây Ban Nha, thiết lập nền cộng hòa tư sản đầu tiên. Tiếp đó cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII là trận tấn công vào thành trì của chế độ cũ, lật đổ quan hệ sản xuât phong kiến lạc hậu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển