Bài 39: Quốc tế thứ hai

Sai khi quốc tế thứ nhất giải tán 1876, sự ra đời của các chính đảng công nhân ở nhiều nước đòi hỏi phải có một tỏ chức quốc tế mới để lãnh đạo phong trào công nhân thế giới- Quốc tế thứ hai được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Ph.Ăng- ghen, Quốc tế thứ hai có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển phong trào công nhân thế giới, đồng thời cũng bộc lộ sự phân hóa sâu xắc vào những năm cuối thế kỉ XIX