Bài 40: Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, V.I.Lê-nin tham gia phong trào công nhân Nga, thành lập chính đảng vô sản, đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác Cách mạng 1905- 1907 ở Nga đã giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc và phong trào đấu tranh chống ách áp bức phong kiến, thực dân ở các nước phương Đông