Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Ấn Độ thời Giúp-ta bắt đầu phát triển trên lưu vực sông Hằng ở phía Bắc, làm cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống Ấn Độ- văn hóa Hinđu. Nền văn hóa đó tiếp tục phát triển ở thời hậu Giúp-ta và Hác-sa (thế kỉ V- VII), được mở rộng trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, và tiếp tục duy trì ở các thời kì sau cùng với những nền văn hóa khác