Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trong khoảng 10 năm đầu sau chiến tranh (1918- 1929), nước Đức đã khắc phục được tình trạng về khủng hoảng kinh tế, chính trị bước vào thời kì ổn định ngắn ngủi (/1924- 1929). Trong 10 năm sau đó (1929- 1939), cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã dẫn tới việc những người theo chủ nghĩa Phát xít lên nắm quyền, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức