Bài 1. Sự hình thành trật thế giới mới và sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của tình hình thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai phe- tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường quốc Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe