Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Do thực dân Pháp bội ước, từ 19-12-1946, nhân dân ta đã bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược (1946- 1954) với niềm tin chiến thắng. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến (1946- 1950), ta đã xây dựng lực lượng mọi mặt, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài và bước đầu giành thắng lợi quan trọng với chiến thắng Việt- Bắc thu động 1947 và biên giới thu đông năm 1950