Bài 1 - Sơ lược về môn Lịch sử

1. Lịch sử là gì? Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh ta đều sinh ra, lớn lên và biến đổi. Xã hội loài người cũng vậy. Những gì mà các em thấy ngày hôm nay đều trảu qua những thay đỏi theo thời gian, nghĩa là đều có lịch sử Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, Lịch sử loài người mà chúng ra học là toàn bọ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay