Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên sớm trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây Nhân khi chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, vào nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản phương tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa