Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn mới về quyền lợi, về thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 làm cho những mâu thuẫn đó thêm sâu sắc, dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở I-ta-lia-a, Đức và Nhật Bản, với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới