Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 8 năm học: 2011 – 2012

Câu lệnh lặp TNKQ TL TNKQ TL Thấp Cao

 TN TL TN TL

  Xác định đúng được lệnh for to do và while do.

 Nhận biết đựơc câu lệnh lặp “for to do” và while do trong Pascal  Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for to do và while do trong Pascal.

 Nhận biết được khi nào sử dụng câu lệnh lặp trước for to do và while do trong Pascal  Biết áp dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước for to do và while do trong Pascal để viết chương trình.

 Viết đựơc câu lệnh lặp for to do và while do trong Pascal

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 575Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 8 năm học: 2011 – 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: TIN HỌC 8
NĂM HỌC: 2011 – 2012
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Câu lệnh lặp
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
Xác định đúng được lệnh for to do và while do.
Nhận biết đựơc câu lệnh lặp “for to do” và while do trong Pascal
Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for to do và while do trong Pascal.
Nhận biết được khi nào sử dụng câu lệnh lặp trước for to do và while do trong Pascal
Biết áp dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước for to do và while do trong Pascal để viết chương trình.
Viết đựơc câu lệnh lặp for to do và while do trong Pascal
Số câu
Sồ điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15%
1
2
20%
3
0,75
7,5%
1
1,25
12,5%
1
3
30%
12
8,5
85%
Làm việc với dãy số
Biết cách khai báo mảng, nhập, xuất, truy cập các phần tử của mảng.
Biết khái niệm mảng một chiều
Hiểu được lợi ích của việc sử dụng biến mảng.
Hiểu rõ hơn về việc sử dụng “biến mảng” trong ngôn ngữ lập trình.
Biết áp dụng biến mảng trong Pascal để viết chương trình.
Viết đựơc chương trình trong Pascal sử dụng biến mảng.
Số câu
Sồ điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%
2
0,5
5%
1
0,75
7,5%
4
1,5
15%
Tổng
7
1,75
17,5%
1
2
20%
5
1,25
12,5%
1
0,75
7,5%
1
1,25
12,5%
1
3
30%
16
10
100%
Trường THCS Tây Sơn 	ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
Họ và tên:	MÔN: TIN HỌC 8
Lớp: 8A 	Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề:
I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau.(3 điểm) 
Câu 1: Cách khai báo mảng trong Pascal nào là đúng: 
A. Var : array[..] of integer;
B. Var : array[...] of real;
C. Var : array[..] of integer
D. Var : array[.] of integer;
Câu 2: Trong đoạn chương trình sau, câu lệnh được lặp lại bao nhiêu lần? 
N:=0; While N<3 do N:=N+1;
A. 0	B. 3	C. 4	 	D. 5	
Câu 3: Câu lệnh nào hợp lệ trong các câu lệnh pascal sau?
A. X:= 10; While X := 10 do X:= X + 5;	B. X:= 10; While X = 10 do X = X + 5;
C. X:= 10; While X = 10 do X:= X + 5;	D. X:= 10 While X = 10 do X:= X + 5;
Câu 4: Trong lệnh lặp Fordo của Pascal, trong mỗi vòng lặp biến đếm thay đổi như thế nào?
 A. Tăng lên 1.	B. Tăng lên 2.	C. Tăng lên 3.	D. Tăng lên 4.
Câu 5: Với ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh For i:=1 to 10 do write(‘A’); biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?
A. Char 	B. String 	C. Integer	D. Real 
Câu 6: Câu lệnh nào hợp lệ trong các câu lệnh pascal sau?
A. for i = 1 to 10 do writeln(‘A’);	B. for i := 10 to 1 do writeln(‘A’);
C. for i := 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);	D. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 7: S:=1; Câu lệnh Pascal nào sau đây bị lỗi lặp?
A. While S<6 do S:=S+1; 	B. While S<6 do S:=S*2; 
C. While S<6 do i:=i+1; 	D. While S<=3 do S:=S+3;
Câu 8: Câu lệnh Whiledo là câu lệnh:
A. Điều kiện 	B. Lặp với số lần chưa biết trước 	
C. Lặp với số lần biết trước	D. Tạm ngừng chương trình.
Câu 9: Công thức tính số lần lặp đối với câu lệnh Fortodo là :
A. Giá trị đầu – Giá trị cuối + 1	B. Giá trị đầu + Giá trị cuối + 1	
C. Giá trị cuối – giá trị đầu – 1	D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1
Câu 10: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:
A. While to ; 	B. While do ;
C. While do ; 	D. While ; do ;
Câu 11: Câu lệnh nào dùng để in giá trị của biến mảng:
A. For i:=1 to 50 do readln(diem[i]);	B. For i:=1 to 50 do writeln(i);
C. For i:=1 to 50 do writeln(diem[i]);	D. For i:=1 to 50 do writeln(‘Diem’);
Câu 12: Cách khai báo mảng trong Pascal là đúng: 
A. Var Diem : array[1,50] of integer;	B. Var Diem : array[1..50] of real;
C. Var Diem : array[50..1] of integer;	D. Var Diem : array[150] of integer;
II. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1 Nêu quá trình thực hiện của chương trình khi gặp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? (2đ)
Bài 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến s bằng bao nhiêu: (1,25đ)
s:=1;
	while s<15 do s:=s+3;
Bài 3: Viết chương trình tính S= 1+2+3++n, với n được nhập từ bàn phím. (3đ)
Bài 4: Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình? (0,75đ)PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT THI HỌC KÌ II
MÔN TIN HỌC 8 
NĂM HỌC: 2011 – 2012
I. Tr¾c nghiÖm(3 ®iÓm): Mçi c©u ®óng 0,25 ®iÓm.
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
A
B
C
A
C
D
C
B
D
B
C
B
II. Tù luËn (7 ®iÓm):
Câu 1: (2 điểm)
+ B1: Kiểm tra điều kiện. 	1đ
 + B2: Nếu điều kiện "sai", câu lệnh sẽ bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. 
Nếu điều kiện "đúng", thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. 	1đ
Câu 2: (1,25 điểm)
S<15
S:=S+3
Số lần lặp
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
S
4
7
10
13
16
1
2
3
4
5
	0,75đ
Vậy kết quả cuối cùng S=16 	0,5đ
Câu 3: (3 điểm)
Program cau3; 	0,25đ
Uses crt;
Var i,s,n:longint; 	0,25đ
Begin 	0,25đ
	Clrscr;	
	Write(‘Nhap N la so nguyen:’); 	0,25đ
	Readln(n);	0,25đ
	s:=0; 	0,25đ
i:=1; 	0,25đ
While i<=n do 	0,25đ
Begin
	i:=i+1; 	0,25đ
	s:=s+i; 	0,25đ
End;
	Writeln(‘Tong S=’,s); 	0,25đ
	Readln;
End. 	0,25đ
* Lưu ý: Nếu học sinh thay câu lệnh while do bằng câu lệnh
For i:=1 to n do s:=s+i; vẫn cho 1đ.
Câu 4. Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là:
Rút gọn việc viết chương trình. 	0,25đ
Có thể sử dụng câu lệnh lặp để thay nhiều câu lệnh. 	0,25đ
Lưu trữ và xử lí nhiều dữ liệu có nội dung liên quan đến nhau một cách hiệu quả. 	0,25đ

Tài liệu đính kèm:

 • docde thi hocc ki II tin 8.doc