Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến2: Gây hứng thú học tập môn sinh học 7.

 - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:Giáo dục đào tạo

 - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử

 (ghi ngày nào sớm hơn) : 15/9/2012

 - Mô tả bản chất của sáng kiến: Sáng kiến đưa ra những phương pháp gây hứng thú cho học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức, giúp học sinh tích cực học tập nhận thức, phát triển óc tư duy sáng tạo.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

doc 6 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 30/10/2018 Lượt xem 448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THCS Đông Phong
Tôi (chúng tôi) ghi tên dướng đây
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (Ghi rõ đối với từng đồng tác giả)
1
Nguyễn Thị Hằng
27/1/1979
THCS Đông Phong
Giáo viên
Sinh học
100%
Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến2: Gây hứng thú học tập môn sinh học 7.
	- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:Giáo dục đào tạo
	- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử 
 (ghi ngày nào sớm hơn) : 15/9/2012
	- Mô tả bản chất của sáng kiến: Sáng kiến đưa ra những phương pháp gây hứng thú cho học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức, giúp học sinh tích cực học tập nhận thức, phát triển óc tư duy sáng tạo.
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 Yên Phong, ngày 15 tháng 10 năm 2014.
	Người nộp đơn
Nguyễn Thị Hằng
UBND HUYỆN YÊN PHONG
TRƯỜNG: THCS ĐÔNG PHONG
 SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIA Ở CẤP: TRƯỜNG
TÊN SÁNG KIẾN:
"Gây hứng thú học tập môn sinh học lớp 7"
	Tên tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Hằng
	Chức vụ: Giáo viên
	Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Phong
	Bộ môn (chuyên ngành) : Sinh học
	Yên Phong, Ngày 15 tháng 10 năm 2014 
	UBND HUYỆN YÊN PHONG
TRƯỜNG: THCS ĐÔNG PHONG
 SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIA Ở CẤP: TRƯỜNG
TÊN SÁNG KIẾN:
"Phân dạng và phương pháp giải bài toán Hoá học lớp 8"
	Tên tác giả sáng kiến: Hoàng Thị Bình
	Chức vụ: Giáo viên
	Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Phong
	Bộ môn (chuyên ngành) : Hóa học
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
PHẦN 1 – MỞ ĐẦU
1, Mục đích của sáng kiến
2, Đóng góp của sáng kiến
PHẦN 2 – NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8”
Chương 1 : Cơ sở khoa học của sáng kiến
1, Cơ sở lý luận
2, Cơ sở thực tiễn
Chương 2 : Thực trạng vấn đề sáng kiến đề cập đến
Chương 3: Những giải pháp (biện pháp) mang tính khả thi:
 1– Dạng 1: Bài toán cơ bản về mol, khối lượng mol và thể tích mol chất khí
 2 – Dạng 2: Bài toán tính theo công thức hóa học
 3 – Dạng 3: Bài toán về lập công thức hóa học
 4 – Dạng 4: Bài toán tính theo phương trình hóa học
 5 – Dạng 5: Bài toán hiệu suất phản ứng
 6 – Dạng 6: Bài toán về hỗn hợp
 7 – Dạng 7: Dung dịch và nồng độ dung dịch
Chương 4: Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai:
PHẦN 3 – KẾT LUẬN
1, Những vấn đề quan trọng nhất được đề cập đến của sáng kiến
2, Hiệu của thiết thực của sáng kiến
3, Kiến nghị với các cấp quản lý
1
1 - 2
3
3
4
4
6 - 11
11 - 13
13 - 15
15 - 20
20 - 22
22 – 24
24 – 36
36 - 37
37
37
 37
1Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.
2Tên của sáng kiến
3 Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
4Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin
5Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến.
6Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến.
7Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến.
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
PHẦN 1 – MỞ ĐẦU
1, Mục đích của sáng kiến
2, Đóng góp của sáng kiến
PHẦN 2 – NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8”
Chương 1 : Cơ sở khoa học của sáng kiến
1, Cơ sở lý luận
2, Cơ sở thực tiễn
Chương 2 : Thực trạng vấn đề sáng kiến đề cập đến
Chương 3: Những giải pháp (biện pháp) mang tính khả thi:
 1– Dạng 1: Bài toán cơ bản về mol, khối lượng mol và thể tích mol chất khí
 2 – Dạng 2: Bài toán tính theo công thức hóa học
 3 – Dạng 3: Bài toán về lập công thức hóa học
 4 – Dạng 4: Bài toán tính theo phương trình hóa học
 5 – Dạng 5: Bài toán hiệu suất phản ứng
 6 – Dạng 6: Bài toán về hỗn hợp
 7 – Dạng 7: Dung dịch và nồng độ dung dịch
Chương 4: Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai:
PHẦN 3 – KẾT LUẬN
1, Những vấn đề quan trọng nhất được đề cập đến của sáng kiến
2, Hiệu của thiết thực của sáng kiến
3, Kiến nghị với các cấp quản lý
1
1 - 2
3
3
4
4
6 - 11
11 - 13
13 - 15
15 - 20
20 - 22
22 – 24
24 – 36
36 - 37
37
37
 37
UBND HUYỆN YÊN PHONG
TRƯỜNG: THCS ĐÔNG PHONG
 SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIA Ở CẤP: TRƯỜNG
TÊN SÁNG KIẾN:
"Phân dạng và phương pháp giải bài toán Hoá học lớp 8"
	Tên tác giả sáng kiến: Hoàng Thị Bình
	Chức vụ: Giáo viên
	Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Phong
	Bộ môn (chuyên ngành) : Hóa học
	Yên Phong, Ngày 15 tháng 10 năm 2014 

Tài liệu đính kèm:

  • docmau_bia.doc